:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Podatki i opłaty artykuł wyświetlony 1191 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok dla podmiotów wymienionych w art.5 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od budynków, budowli i gruntów


U C H W A Ł A Nr XXXVIII/195/ 05


Rady Gminy w Lipowej
z dnia 6 grudnia 2005 roku


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok dla podmiotów wymienionych w art.5 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od budynków, budowli i gruntów.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym/Dz.U.Nr 1142 poz.1591 z 2001 roku/ oraz art.5 ust.1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U.Nr 9 poz.84 z 2002r. z póź.zm./ -

Rada Gminy w Lipowej
uchwala:

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów wymienionych w art.5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od budynków i gruntów wynoszą:

I. Od budynków lub ich części :

1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 0, 56 zł

2. garaży w budynkach mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 0, 56 zł

3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna z zakresie rzemiosła usługowego / kowalstwo, szewstwo, maglowanie i szklarstwo/ oraz budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie takiej działalności od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 10, 79 zł

4. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych przez przedmioty gospodarcze inne niż wymienione w pkt 3 na prowadzenie działalności gospodarczej / nie prowadzącej sprzedaży napoi alkoholowych/ , od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 15, 94 zł

5. związanych z prowadzeniem wynajmu pokoi gościnnych w przypadkach określonych w art.1 a ust.2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U.Nr 9 z późn.zm/- przekraczających 5 pokoi nie uważa się za działalność gospodarczą wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie jeśli ich liczba nie przekracza – 5, od 1m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 15, 94 zł

6. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzącą sprzedaż napoi alkoholowych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 18, 43 zł

7. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 8, 58 zł

8. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 3, 58 zł

9.garaży wolnostojących odpowiadających definicji budynku określonego w art.1a ust.1 pkt 1 nie związanych z działalnością gospodarczą od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 4, 62 zł

10.pozostałych nie wymienionych w pkt 1–9, od 1m2 powierzchni użytkowej rocznie
-3, 13 zł


II. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7.


III. Od gruntów :

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 0, 68 zł

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni rocznie
- 3, 61 zł

3. pozostałych, od 1 m2 powierzchni rocznie
- 0,22 zł

§ 2 .

Ustawowe zwolnienia określa art.7 ust. 1 i 2 w/w Ustawy.

§ 3.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :
1. Budynki mieszkalne lub ich części oraz grunty stanowiące własność osób będących w ich
posiadaniu, utrzymujących się wyłącznie z zasiłków opieki społecznej lub innych środków
przeznaczonych na ten cel.
2. Budynki i grunty stanowiące własność lub będące we władaniu stowarzyszeń, których statutową
działalnością jest ochrona przeciw-pożarowa.
3. Budynki lub ich części przeznaczone na działalność gospodarczą a czasowo nie wykorzystywane w tym celu / w związku z trudną sytuacją na rynku / obniża się o połowę przedmiotu opodatkowania.
4. Budynki lub ich części przeznaczone na nowo tworzoną działalność gospodarczą.
5. Budowle wodociągowe i oczyszczalni ścieków.

§ 4.

Stawki podatku od nieruchomości określone w §1 niniejszej Uchwały mają zastosowanie od 1 stycznia 2006 roku i obowiązują na rok 2006.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Lipowej Nr XXV/140/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku oraz powiadomieniu mieszkańców według prawa miejscowego.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-12-14 08:58 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0