:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Podatki i opłaty artykuł wyświetlony 875 razy Strona do wydruku

Wprowadzenia na terenie Gminy opłaty targowej na 2006 rok


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

UCHWAŁA Nr XXXVIII/ 196 /05

Rady Gminy w Lipowej
z dnia 6 grudnia 2005 roku


w sprawie : wprowadzenia na terenie Gminy opłaty targowej na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r./ oraz art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9 poz. 31 z 2002 r. z późn. zm./

Rada Gminy w Lipowej
u c h w a l a :

§ 1

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 2

Targowiskami, o których mowa w § 1, są wszelkie miejsca w których jest prowadzony handel z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych itp. a także sprzedaży zwierząt, środków transportowych i części do środków transportowych.

§ 3

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

§ 4

Wysokość opłaty targowej wynosi dziennie :

1. przy sprzedaży z ręki i kosza - 18 zł
2. ze stoiska i samochodu - 30 zł

§ 5

Opłatę targową pobiera się dziennie w gotówce.
Opłatę targową pobierał będzie inkasent Pan Adam Dudys zam. Ostre 119 na kwitariusz gotówkowy K-103 przydzielony przez Urząd Gminy Lipowa.

§ 6

Wymienionemu inkasentowi przyznaje się wynagrodzenie prowizyjne w wys. 25 % od sum zainkasowanych przez niego i wpłaconych w kasie Urzędu Gminy.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr XXV/ 142 /2004 Rady Gminy w Lipowej z dnia 30 listopada 2004 r.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku oraz powiadomieniu mieszkańców według prawa miejscowego.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-12-14 08:27 dodanie artykułu
2 2005-12-14 09:00 zmiana treści 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0