:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Podatki i opłaty artykuł wyświetlony 1117 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lipowa opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy nie objęte przepisami o opłacie skarbowej na 2006 rok.


UCHWAŁA Nr XXXVIII/ 199 / 05

Rady Gminy w Lipowej
z dnia 6 grudnia 2005 roku


w sprawie : wprowadzenia na terenie Gminy Lipowa opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy nie objęte przepisami o opłacie skarbowej na 2006 rok.Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm. oraz art.18, 19 pkt 1 lit e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. Nr 9 poz. 84 z 2002 roku z późn . zm./

Rada Gminy w Lipowej
uchwala :

§ 1

Wprowadzić na terenie Gminy Lipowa pobór opłaty administracyjnej od następujących
czynności nie objętych przepisami o opłacie skarbowej :

1. Za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego : 67 zł
§ 2


Opłata administracyjna w wysokości określonej w § 1 Uchwały wnoszona jest w gotówce w kasie Urzędu Gminy bezpośrednio po dokonaniu czynności.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4


Traci moc Uchwała Rady Gminy w Lipowej Nr XXV /144 /04 z dnia 30 listopada 2004 roku.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku oraz powiadomieniu mieszkańców według prawa miejscowego.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-12-14 08:19 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0