:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 854 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipowa


UCHWAŁA Nr XXXIII/183/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 7 czerwca 2005r.


w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipowa.


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy w Lipowej uchwala, co następuje:


§ 1

Po zasiągnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala “REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, PORZĄDKU I GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI na terenie gminy Lipowa”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

Lista załączników do artykułu :

  6a_regulamin.doc 117.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-08-18 12:45 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0