:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 837 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/164/05


UCHWAŁA Nr XXX/180/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 26 kwietnia 2005r.


w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVIII/164/05 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipowa.


Na podstawie art 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, póz. 622 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Lipowej uchwala:


§1

Uchyla się Uchwałę Nr XXVIII/161/05 Rady Gminy w Lipowej w sprawie uchwalenia "Regulamin utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipowa",

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-08-18 12:35 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0