:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 902 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie uchwalenia


U C H W AŁA Nr XXVIII/164/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 1 marca 2005 roku


w sprawie : uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipowa"


Na podstawie art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. nr 132, poz.622 z póżn. zm./ oraz art.7 ust.1 pkt 1 i 3 , art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z póżn.zm./

Rada Gminy w Lipowej uchwala:


§1

Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala "Regulamin utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipowa", stanowiący załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa .

§3

Traci moc Uchwała XXI 1/116/97 z dnia 8 lutego I997 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipowa .

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-08-18 08:20 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2005-08-18 12:23 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0