:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 834 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipowa na rok 2005


UCHWAŁA NrXXIX/173/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 29 marca 2005 r.


w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipowa na rok 2005.


Na podstawie art.18 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142, póz. 1591 z 2001r. z póż.zm./ oraz art.4.1 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi /tekst jednolity z 2002r, Dz.U. Nr 147, póz. 1231 z póz. zm./

Rada Gminy w Lipowej uchwala:


§1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipowa na rok 2005 oraz wprowadza do realizacji w zakresie określonym w załączniku nr l do niniejszej uchwały, stanowiący część strategii integracji i polityki społecznej dla Gminy Lipowa na okres 2005-2010

§2

Plan realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipowa na rok 2005 określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipowej w 2004r. określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipowej w roku 2005, realizowany jest przez Urząd Gminy w Lipowej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2005r.


Lista załączników do artykułu :

  6a_zacznik_nr_l.doc 34 KB
  6b_zacznik_nr_2.doc 66 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-08-18 11:31 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0