:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Statut artykuł wyświetlony 1066 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłaty nauczycielom zatrudnionym w gminnych szkołach i przedszkolach niektórych dodatków


wersja archiwalna

Uchwała Nr XXIX/174/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 29 marca 2005 roku


w sprawie : przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłaty nauczycielom zatrudnionym w gminnych szkołach i przedszkolach niektórych dodatków


Działając na podstawie art.30 ust. 6 i art. 54 ust 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela ( Dz U z 2003 r Nr 118 poz.m^z późn.zmianami) Karta Nauczyciela w związku zart.18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001 r Nr 142 , poz.1591 z późn.zmianami) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005 r w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz U Nr 22 poz.181 ) pc zaopiniowaniu z nauczycielskimi związkami zawodowymi w trybie art.30 ust 6a Ustawy Karta Nauczyciela

Rada Gminy w Lipowej uchwala :


§1

Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków funkcyjnego , motywacyjnego , obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa , dodatków za warunki pracy inne świadczenia dla nauczycieli wynikające ze stosunku pracy oraz dodatek mieszkaniowy w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 niniejszej Uchwały .

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§3

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Lipowej NrXXVII/155/05zdnia 08.02.2005 r w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli....

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r,


Lista załączników do artykułu :

  5a_zacznik_nr_1_do_uchway_nr_xxix.doc 83 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-07-31 14:02 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2012-07-31 14:02 usunięcie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta