:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Budżet artykuł wyświetlony 1350 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipowa na 2005 rok


Uchwała Nr XXIX / 175 / 05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 29 marca 2005 roku


w sprawie : zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 roku / oraz art.108 ust. l Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 15, póz. 148 z 2003 roku z późn.zm. / -

Rada Gminy w Lipowej uchwala co następuje :


§1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych gminy na 2005 rok o kwotę : 268.000 zł
następująco :
Dz.801. Oświata i wychowanie 268.000 zł
rozdz.80101. Szkoły podstawowe
§ 0830. Wpływy z usług 151.000 zł
rozdz.80104. Przedszkola
§ 0830. Wpływy z usług 98.000 zł
rozdz.80110. Gimnazja
§0830. Wpływy z usług 19.000 zł

§2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na 2005 rok o kwotę : 268.000 z!
następująco:
Dz.801. Oświata i wychowanie 268.000 zł
rozdz.80101 Szkoły podstawowe 151.000 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe
pracowników 36.000 zł
/SP-Lipowa -14.000
SP- Leśna 8.000
SP- Sienna 6.000
SP- Słotwina 8.000/
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł
/SP-Lipowa 3.000
SP- Leśna 2.000
SP- Sienna 2.500
SP- Słotwina 2.5007
§ 4220. Zakup środków żywności 105.000 zł
/ SP- Lipowa 39.000
SP- Leśna 20.000
SP- Sienna 18.500
SP- Słotwina 22.500
SP-Twardorzeczka 5.000
rozdz.80104. Przedszkola 98.000 zł
§ 4220. Zakup środków żywności 98.000 zł
/P.-Lipowa 16.000
P.- Leśna 26.500
P.- Sienna 16.000
P.- Słotwina 14.500
P.-Twardorzeczka 25.000/
rozdz.80110. Gimnazja 19.000 zł
§ 4220. Zakup środków żywności 19.000 zł

§3

Po dokonaniu zmian wyszczególnionych w § l , 2 budżet Gminy na 2005 rok wynosi :
Dochody w wysokości : 15.923.366 zł
Wydatki w wysokości : 19.591.003 zł

§4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-08-18 11:27 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0