:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 798 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii


UCHWAŁA Nr XXVIII/161/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 1 marca 2005 roku


w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii


Na podstawie art.67 ust.3 ustawy z dnia 8 marca I990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. Z 2001 roku nr 142, poz.1591 z póżn.zm./, oraz & 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzyg m innych oraz ogłaszania statutów związków/ Dz.U. Z 2001 roku nr 121, poz.1307/

Rada Gminy w Lipowej uchwala:


§1

Uchyla Uchwałę nr XXVII/94/04 Rady Gminy w Lipowej z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Międygminnego do spraw Ekologii w Żywcu .

§2

Przyjąć tekst jednolity Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii. Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§4

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Lista załączników do artykułu :

  1a_zacznik_nr_1.doc 103 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-08-18 11:17 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0