:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 735 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Uchwała Nr XXVII/155/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 8 luty 2005 roku


w sprawie : zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia , a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .


Działając na podstawie art.30 ust 6 i art. 54 ust 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r-Karta Nauczyciela ( Dz U z 2003 r Nr 118 póz. 1112 z późn.zmianami) Karta Nauczyciela w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001 r Nr 142 , poz.1591 z późn.zmianami) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku motywacyjnego , wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy , stanowiących podstawę do przyznania dodatków za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat ( Dz U Nr 39,poz.455) z późn. zmianami po uzgodnieniu z nauczycielskimi związkami zawodowymi w trybie art.30 ust 6 a Ustawy Karta Nauczyciela

Rada Gminy w Lipowej uchwala :


§1

Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielowi dodatków funkcyjnego , motywacyjnego , obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa , dodatków za warunki pracy, inne świadczenia dla nauczycieli wynikające ze stosunku pracy oraz dodatek mieszkaniowy w brzmieniu określonym w załącznikach 1-6 niniejszej Uchwały .

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

§4

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Lipowej Nr XIX/115/2000 z dnia 26.09.2000 r i Uchwała Nr VII/35/2003 z dnia 29.04.2003 r w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 r.


Lista załączników do artykułu :

  5a_zacznik_nr_1_do_uchway_nr_xxvii.doc 37 KB
  5b_zacznik_nr_2_do_uchway_nr_xxvii.doc 36.5 KB
  5c_zacznik_nr_3_do_uchway_nr_xxvii.doc 30.5 KB
  5d_zacznik_nr_4_do_uchway_nr_xxvi1.doc 25 KB
  5e_zacznik_nr_5_do_uchway_nr_xxvii.doc 36 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-08-17 14:44 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2005-08-17 14:44 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0