:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 812 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV1/154/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipowa


UCHWAŁA NrXXVII/156/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 8 luty 2005 roku


w sprawie : uchylenia Uchwały Nr XXV1/154/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipowa
na rok 2005.


Na podstawie art.18 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca I990 roku o samorządzie gminnym / tekst jedn.Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póżn.zm. / oraz art.4.1 ust.2 z dnia 26 października I982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz.U.Nr 147 , poz.1231 z 2002 roku z póżn.zm. /

Rada Gminy w Lipowej uchwala :


&1

Uchyla się Uchwałę Nr XXVI/154/04 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipowa na rok 2005 .

&2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

&3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-08-17 14:41 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0