:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 869 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej


Uchwała Nr XXIV/139/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 16 listopada 2004r.


w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6, art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990Y. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz.U. Nr. 142, póz. 1591 z póź.zm./w związku z art.96, ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, póz. 593 z póź.zm./

Rada Gminy w Lipowej
uchwala:


§1

Przyjąć zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w postaci usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Zwrot wydatków określony w § 1 stanowić będzie dochód gminy.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej.

§4

Traci moc Uchwała Nr XXI!/116/97 z dnia 26 marca 1997r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania oraz określania zasad zwrotu lub odstąpienia od żądania zwrotu świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego zwrotnego oraz Uchwała Nr XXII/129/04 z dnia 5 października 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Lista załączników do artykułu :

  zacznik_139.doc 29 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-04-15 14:12 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0