:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 862 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej


UCHWAŁA NrXXIV/134/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 16 listopada 2004 roku


w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 , art.40 ust.2 pkt 2 , art.42 ustawy z dnia 8 marca I990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , póz. 1591 z póżn.zm./ art.8 ust.2 pkt 2, art.11 ust.1, art.19 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca I997 roku o bibliotekach / Dz.U.Nr 85, poz.539 z póżn.zm./ oraz art.9,ll i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U.Nr 13 ,poz.123 z 2001 roku z póżn.zm./

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje:


§ 1

1. Utworzyć instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej.
2. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest sołectwo Lipowa.
3. Gminna Biblioteka Publiczna obejmuje zakresem działania teren Gminy Lipowa.
4. Przedmiotem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie zbiorów, prowadzenie i organizowanie działalności kulturalnej i informacyjnej oraz promocji Gminy .

§2

Źródłami finansowania Gminnej Biblioteki Publicznej są:
1/ dotacje z budżetu Gminy ,
2/ przychody z prowadzonej działalności

§3

Nadać utworzonej Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipowej Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§4

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej utworzona niniejszą uchwałą podejmuje działalność z dniem 1 stycznia 2005 roku.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§6

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr IX/59/99 Rady Gminy w Lipowej z dnia 24 czerwca I999 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowej.

§7

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Lista załączników do artykułu :

  zacznik_134.doc 44 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-04-15 14:03 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0