:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 697 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

U C H W A Ł A Nr XXII/126/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 5 października 2004r.


w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.2 pkt.2, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001. Nr 142, poz.1591/ w związku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2004r. Nr 64, póz.593 z póź.zm./

Rada Gminy w Lipowej
uchwala:


§1

Przyjąć Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej.

§3

Traci moc Uchwała Nr XXXI/199/02 z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-04-15 13:58 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2005-04-15 13:59 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0