:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 797 razy Strona do wydruku

Zawiadomienie o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lipowa


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

WÓJT GMINY LIPOWA
zawiadamia
o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Lipowa


1. Na podstawie art.11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U.nr 96, poz.873/ oraz Uchwały Nr XXVI/152/04 Rady Gminy w Lipowej z dnia 28 grudnia 2004 r. W sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .

I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zaleceń organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej , oraz promocji kultury gminy poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz rzemiosła ludowego .

II. Rodzaje zadań:

1. Z zakresu kultury fizycznej i sportu
a) rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Lipowa, poprzez edukację sportową dzieci i młodzieży oraz propagowanie czynnego uprawiania sportu , w tym organizowanie imprez sportowo-reakreacyjnych , treningów i meczów sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnych.
Na realizację powyższych zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert przeznaczono kwotę 20.000 zł

2. Z zakresu wspierania amatorskiego ruchu artystycznego
a) promocja kultury gminy poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz folkloru.
Na realizację powyższych zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert przeznaczono kwotę 18.000 zł .

III. Zasady przyznawania dotacji:
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy :
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Dz.U. nr 96 , poz.873 z póżn.zm./
- ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U.nr 15 z 2003 r.poz.148 z póżn.zm.

1. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 pażdziernika 2003 r. W sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz.1891/.

2. Zlożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot , którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

3. Rozpatrzone będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe złożone wg wzoru , w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć , których realizacja rozpoczyna się w terminie od 15.05.2005 r . Do 15.12.2005 r.

V. Termin składania ofert :
1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 13.05.2005 r. do godz. 15
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Lipowa ,
34-324 Lipowa nr 708, z dopiskiem „ Konkurs Ofert 2005 r,”
3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty w dniu 16.05.2będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy.
Osoba odpowiedzialna: Stanisława Jagosz nr tel. 8671849 w. 43Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-04-15 07:53 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2005-04-15 08:00 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0