:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Zagospodarowanie przestrzenne artykuł wyświetlony 7448 razy Strona do wydruku

Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa


Uchwała Nr VI/29/03
Rady Gminy w Lipowej


z dnia 18 marca 2003 roku


w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa dla poszczególnych sołectw : Lipowa, Leśna, Sienna, Twardorzeczka, Ostre, SłotwinaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 art. 40, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001r poz. 1591), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późniejszymi zmianami) ), oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity DZ.U. Nr 16 z 1995r poz. 78 – z późniejszymi zmianami) na wniosek Wójta Gminy Lipowa

Rada Gminy w Lipowej
uchwala :


§ 1


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LIPOWA DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW : LIPOWA, LEŚNA, SIENNA, TWARDORZECZKA, OSTRE, SŁOTWINA

TREŚĆ UCHWAŁY ZAWARTA JEST W NASTĘPUJĄCYCH ROZDZIAŁACH:


ROZDZIAŁ 1: Przepisy i ustalenia ogólne dotyczące zapisu planu.

ROZDZIAŁ 2: Ustalenia planu

ROZDZIAŁ 3: Ustalenia terenowe planu

ROZDZIAŁ 4: Ustalenia strefowe planu

ROZDZIAŁ 5: Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska

ROZDZIAŁ 6: Ustalenia dotyczące zasad podziału terenów w planie

ROZDZIAŁ 7: Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej

ROZDZIAŁ 8: Ustalenia dotyczące zagospodarowania przejściowego

ROZDZIAŁ 9: Ustalenia dotyczące regulacji będących przedmiotem art.10 ust.3 i art. 36 ust .3 ustawy

ROZDZIAŁ 10: Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze

ROZDZIAŁ 11: Ustalenia i przepisy końcowe i przejściowe

§ 2

ROZDZIAŁ 1
Przepisy i ustalenia ogólne dotyczące zapisu planu


1. Zmianie ulega miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa, zatwierdzony Uchwałą nr XIX/92/92 Rady Gminy w Lipowej w dniu 22 lipca 1992r.

Zasięg opracowania. planu dotyczy obszaru administracyjnego sołectwa Lipowa w jego granicach administracyjnych.
Powierzchnia całkowita obszaru opracowania planu pokrywa się z powierzchnią całkowitą Gminy Lipowa.

2. Rysunki planu w skali 1 : 5000 obowiązują w zakresie określonym uchwałą i są jej integralną częścią.

3.Obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Lipowa wynika z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa zatwierdzonego uchwałą nr VII/38/99 Rady Gminy w Lipowej z dnia 31 marca 1999r.

§ 3

1 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy w Lipowej o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2) planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ostre wg ustaleń rozdz.1 § 2, a będących przedmiotem niniejszej uchwały,
3) planie ogólnym – należy przez to rozumieć zapis ustaleń planu ogólnego, tj. planu określonego w rozdz.1 § 2 ust. 1,
4) mapie - należy przez to rozumieć zbiorczą mapę wyjściową stanu istniejącego dla sołectwa Ostre
5) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszych uchwały,
6) ustawie lub ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym – należy rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. Z 1999 r. Nr 15, poz.139) z późniejszymi zmianami,
7) przepisach szczególnych – należy rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
8) docelowe kierunki rozwoju sołectwa – ustalenia zawarte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa
9) Celach publicznych, to należy przez to rozumieć :
a/ wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa i utrzymywanie tych dróg obiektów i urządzeń transportu publicznego,
b/ budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń,
c/ budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrywania ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania i oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów,
d/ budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska
e/ ochrona nieruchomości stanowiące dobra kultury
f/ Ochrona Pomników Zagłady,
g/ budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo wychowawczych,
h/ budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa
i/ poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa
j/ zakładanie i utrzymywanie cmentarzy,
k/ ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej,
l/ ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin
10) Usługach publicznych – to należy przez to rozumieć: tereny i obiekty przeznaczone do pełnienia funkcji administracji publicznej oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultury, kultu religijnego,
11) Usługach komercyjnych – to należy przez to rozumieć: tereny i obiekty przeznaczone do pełnienia funkcji handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, turystyki, sportu, komunikacji
12) Zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne jednorodzinny lub zespół takich budynków w układzie: wolno stojącym, bliźniaczym, szeregowym, a także budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż 4 mieszkania lub zespół takich budynków
13) Zabudowie letniskowej – należy przez to rozumieć zabudowę mieszkaniową o powierzchni zabudowy do 50 m 2 i występującą w zespołach nie mniejszych niż 6 budynków na działkach nie mniejszych niż 500 m2.

§ 4

1. Mapą, na której został sporządzony rysunek planu jest zbiorcza mapa wyjściowa stanu istniejącego powstała poprzez złożenie metodą cyfrową /skanowanie i kalibracja / sekcji map zasadniczych, sytuacyjno wysokościowych w skali 1:1000 oraz arkuszy map ewidencji gruntów w skali 1:2000. Tereny zainwestowane Gminy Lipowa posiadają w części mapę cyfrową sytuacyjno wysokościową z nakładką uzbrojenia i ewidencji gruntów
2. Zbiorcza mapa wyjściowa stanu istniejącego jest zgodna w swej treści z: mapą ewidencji gruntów oraz w strefie zurbanizowanej z treścią mapy zasadniczej /cyfrową/, a zatem w zakresie treści odpowiada wymogom stawianym mapom dla celów sporządzania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.
3. Zbiorcza mapa wyjściowa stanu istniejącego jest mapą przeznaczoną dla celów sporządzenia w skali 1:5000 dla strefy zurbanizowanej sołectwa
4. Rysunek planu został opracowany w formie następujących załączników do niniejszej uchwały:
- nr 1, rysunek w skali 1:5000 - „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gm. Lipowa sołectwo Lipowa”
- nr 2, rysunek w skali 1:5000 - „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gm. Lipowa sołectwo Leśna , sołectwo Sienna”
- nr 3, rysunek w skali 1:5000 - „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gm. Lipowa sołectwo Twardorzeczka”
- nr 4, rysunek w skali 1:5000 - „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gm. Lipowa sołectwo Ostre”
- nr 5, rysunek w skali 1:5000 - „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gm. Lipowa sołectwo Słotwina”

5. W rozumieniu niniejszej uchwały dokumentami równorzędnymi wydawanymi dla celów zgodnych ze swoim przeznaczeniem, jest zarówno potwierdzona kopia - wyrys i wypis z rysunków tradycyjnych planu w skali 1:5000 i jak również potwierdzony wydruk komputerowy ww. rysunków i tekstu planu w treści analogiczny jak rysunek tradycyjny.

§ 5

1. Zadaniem wiodącym postanowień i decyzji zawartych w uchwale planu jest ustalenie zasad realizacji nadrzędnych celów publicznych w zakresie:
1) zabezpieczenia i zarezerwowania terenów pod docelową wiejską strukturę i układ przestrzeni publicznych i prywatnych, spójny z docelową formą własności i władania, specyfiką i walorami miejsca, możliwościami gospodarczymi sołectwa i gminy a także oczekiwaniami społeczności lokalnej,
2) stopniowego przekształcenia istniejącego zagospodarowania i użytkowania poszczególnych terenów, które regulowane są zapisami terenowymi i strefowymi oraz ustaleniami planu zgodnymi z docelowymi kierunkami rozwoju sołectwa.
3) możliwości adaptacji, modernizacji oraz stopniowego przekształcania się istniejącej struktury przestrzennej i funkcjonalnej terenów sołectwa, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
4) ukierunkowania zasad kształtowania struktury i formy założeń urbanistyczno – architektonicznych oraz wytycznych kształtowania zabudowy z uwzględnieniem specyfiki miejsca, ochrony środowiska kulturowego, historycznych wartości układu urbanistycznego oraz ochrony poszczególnych budowli i obiektów,
5) zachowanie ładu przestrzennego, przy maksymalnej lecz zrównoważonej koncentracji zabudowy, a tym samym ochrony wartościowych gruntów rolnych,
6) ochrony naturalnych i historycznych form krajobrazowych, kształtowanie nowo powstających elementów zabudowy i nowego zagospodarowania terenów w harmonii z istniejącym krajobrazem naturalnym i kulturowym,
7) ochrony środowiska przyrodniczego przy założeniu stosowania proekologicznych działań w zakresie rozwoju nowoczesnej infrastruktury technicznej,
8) wyznaczenia i określenia zasad zagospodarowania terenów zgodnie z docelową polityką rozwojową gminy z wykluczeniem przeznaczenia terenów dla funkcji przemysłowych i gospodarczych pogorszających stan środowiska przyrodniczego,
a) wyeliminowania niekontrolowanych, sprzecznych z docelową polityką rozwojową gminy działań, sprowadzających się do utrzymania prowizorium lub substandardu, uprawomocnienia się zaszłości oraz sankcjonowania zagospodarowania tymczasowego bez jednoznacznie ustalonych prawnie zasad jego docelowego przekształcenia się, przy jednoczesnym wprowadzeniu kontrolowanego zagospodarowania i użytkowania tymczasowego ustalenia w planie jednoznacznych zapisów dotyczących prowadzenia przez gminę skutecznej ewidencji i kontroli realizacji bieżącej polityki inwestycyjnej,
b) zagwarantowania realnej i odpowiadającej specyfice miejsca polityki związanej z określeniem w planie stawek procentowych, służących realizacji zobowiązań oraz naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ustawy.

§ 6

ROZDZIAŁ 2
Ustalenia planu


1. Przedmiotem ustaleń tekstowych uchwały oraz graficznych rysunku planu, są Jednostki strukturalne planu stanowiące obszary, jednoznacznie identyfikujące położenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi :

Granicami jednostek są istniejące ciągi uliczne / w osiach ulic/, granice sołectwa i granice gminy.

Jednostki strukturalne sołectwa Lipowa
LI1 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI2 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI3 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI4 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI5 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI6 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI7 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI8 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI9 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI10 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI11 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI12 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI13 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI14 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI15 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI16 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI17 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI18 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI19 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI20 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI21 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI22 o funkcji mieszkaniowo rekreacyjno rolniczej
LI23 o funkcji leśno – rekreacyjnej

Jednostki strukturalne sołectwa Leśna:
LE 1 o funkcji rolniczej
LE 2 o funkcji rolniczo - mieszkaniowej
LE 3 o funkcji mieszkaniowej
LE 4 o funkcji mieszkaniowej
LE 5 o funkcji mieszkaniowo - usługowej
LE 6 o funkcji mieszkaniowo rolniczej
LE 7 o funkcji mieszkaniowej
LE 8 o funkcji mieszkaniowo ochronnej
LE 9 o funkcji mieszkaniowo rolniczej

Jednostki strukturalne sołectwa Ostre:
OS1 o funkcji leśnej, ochronnej – położona w obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego
OS2 o funkcji mieszkaniowo – letniskowo – rolniczej
OS3 o funkcji mieszkaniowo – rolniczej
OS4 o funkcji mieszkaniowej

Jednostki strukturalne sołectwa Sienna:
SI 1 o funkcji rolniczo wytwórczej
SI 2 o funkcji rolniczo - mieszkaniowej
SI 3 o funkcji mieszkaniowej
SI 4 o funkcji mieszkaniowej

Jednostki strukturalne sołectwa Słotwina:
SL 1 o funkcji leśnej, ochronnej – położona w obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego
SL 2 o funkcji mieszkaniowo– rolniczej
SL 3 o funkcji mieszkaniowo – rolniczej
SL 4 o funkcji mieszkaniowej
SL 5 o funkcji mieszkaniowej
SL 6 o funkcji ochronnej – położona w obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego

Jednostki strukturalne sołectwa Twardorzeczka:
TW 1 o funkcji mieszkaniowo leśnej, ochronnej – położona w obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego
TW2 o funkcji mieszkaniowo rolniczej położona w obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego
TW3 o funkcji mieszkaniowej
TW4 o funkcji mieszkaniowo letniskowej

Każdy z rozgraniczonych terenów oznaczony jest symbolem odpowiadającym funkcji wiodącej występującej w jego granicach.

Obowiązuje następująca symbolika funkcji :
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ – Z PRZEWAGĄ ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ MNi
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ – Z PRZEWAGĄ ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ MNp
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ – Z PRZEWAGĄ ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ, NA PROJEKTOWANYCH DZIAŁKACH BUDOWLANYCH UWARUNKOWANA OPRACOWANIEM PLANU PODZIAŁU NA DZIAŁKI BUDOWLANE MNpp
TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ – USŁUGI PUBLICZNE–
NP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA OŚWIATA, ZDROWIE, OPIEKA SPOŁECZNAJ, KULTURA, KULT RELIGIJNY, NA DZIAŁKACH WYDZIELONYCH Up
TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ - KOMERCYJNEJ -
NP. HANDEL, GASTRONOMIA, RZEMIOSŁO , TURYSTYKA, /NA DZIAŁKACH WYDZIELONYCH / Uc
TERENY USŁUG HANDLU UcH
TERENY USŁUG GASTRONOMII UcG
TERENY USŁUG RZEMIOSŁA UcR
TERENY USŁUG SPORTU I REKREACJI, UcS
UpS

TERENY USŁUG TURYSTYKI UcT
TERENY USŁUG KULTURY UcK UpK
TERENY USŁUG OŚWIATY UcO UpO
TERENY USŁUG INNYCH / Leśniczówki, Strażnice p/poż/ UI
TERENY WYTWÓRCZO- KOMERCYJNE - OFERTOWE PC
TERENY ZIELENI CMENTARNEJ ZC
TERENY UPRAW POLOWYCH, ŁĄK I PASTWISK RP/RZ
TERENY OŚRODKÓWPRODUKCJI ROLNICZEJ RPO
TERENY URZĄDZEŃ OBSŁUGI ROLNICTWA RPU TERENY ŁĄK I ZADRZEWIEŃ ZZ
TERENY ZIELENI LEŚNEJ – LASY OCHRONNE RL
TERENY WÓD OTWARTYCH W
TERENY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO–PARKINGI, PARKINGI TURYSTYCZNE KS
TERENY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - ULICE ZBIORCZE KZ
TERENY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - ULICE LOKALNE KL
TERENY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - ULICE DOJAZDOWE KD
CIĄGI PIESZO JEZDNE KDX
TERENY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ –
ELEKTROENERGETYKI, ODPR.ŚCIEKÓW, ZAOP. W WODĘ ITE, ITK, ITW
2. Na terenach o których mowa w ust. 1. ustala się funkcję wiodącą i uzupełniającą :
1) Funkcja wiodąca - zdefiniowana dla terenu jest oznaczona w tekście i na rysunku planu symbolem zgodnym z oznaczeniem funkcji terenu (ust.1.) i odpowiada funkcji i zagospodarowaniu, które przeważa w terenie wyznaczonym konkretnymi liniami rozgraniczającymi /to znaczy obejmuje swym zasięgiem co najmniej 50% pow. danego terenu/.
2) Funkcja uzupełniająca – należy przez to rozumieć, iż poza zdefiniowaną funkcją wiodącą w analizowanym terenie występują inne funkcje i formy zagospodarowania, które wzbogacają lub uzupełniają funkcję wiodącą. Funkcja uzupełniająca jest oznaczona zgodnie ze zdefiniowanymi w ust. 1. symbolami terenów. Warunki i zasady realizacji funkcji uzupełniającej określają zapisy terenowe planu.
3) Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości przeznaczone i wykorzystane dla celów zgodnych z funkcją wiodącą lub częściowo dla celów funkcji wiodącej i uzupełniającej, na zasadach ustalonych w uchwale
4. Dla każdego z rozgraniczonych i oznaczonych konkretnym symbolem terenów obowiązują ustalenia terenowe oraz strefowe planu, zdefiniowane w formie zapisów ogólnych i szczegółowych.
5. W rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:
1) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania - ściśle określone
2) linie podziału wewnętrznego terenów, potwierdzające istniejące i utrzymane w planie zagospodarowanie
3) funkcje i zagospodarowanie - określone orientacyjnie i nie mające charakteru obligatoryjnego,
4) numery i symbole terenów, o których mowa w ust. 1,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy,
6) dominanty krajobrazowe – punkty widokowe
7) przystanki PKS,
8) grupy /szpalery/ drzew stanowiące dominanty krajobrazowe,
9) granica rolno leśna,
10) orientacyjne położenie przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej
11) Strefa ochrony stanowisk archeologicznych,
12) Strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,
13) strefy „B”„ochrony konserwatorskiej,
14) granica Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego,
15) granica otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego,
16) bezpośrednia strefa ochrony sanitarnej,
17) pośrednia strefa ochrony sanitarnej - wewnętrzna – cieków i ujęć wody,
18) pośrednia strefa ochrony sanitarnej - zewnętrzna – cieków i ujęć wody,
19) strefa ochrony sanitarnej wokół terenów cmentarzy,
20) strefa ochrony krajobrazu,
21) strefa zagrożenia powodziowego

§ 7

1. Ustalenia dotyczące zmian ustaleń planu :
1) Przebiegi linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie zagospodarowania mogą być korygowane poprzez zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w trybie wymaganym w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym.
2) Linie podziału wewnętrznego terenów określone /postulatywnie/ orientacyjnie dopuszczają korektę zwiększenia powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej, lecz nie więcej niż 15 % ich powierzchni w stanie istniejącym, a zatem nie wymagają zmian planu zagospodarowania przestrzennego
3) Korekty linii określających orientacyjne granice podziału na nowe działki budowlane nie wymagają zmian planu zagospodarowania przestrzennego pod warunkiem zachowania wielkości rozgraniczanych nowych działek /+- 15% ich powierzchni/ przy jednoczesnym zakazie dokonywania dodatkowych ich podziałów.
4) Ustalenia ust. 1) 2) 3) § 7 są obowiązujące jeśli ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej.
5) Ustalenia strefowe są definiowane dla obszarów nie pokrywających się z obrysem terenów oraz z katastrem stanu istniejącego i stanu planowanego, lecz wyznaczonych zgodnie z metodologią problematyki, którą wprowadzają do ustaleń planu.
Ustalenia strefowe są obowiązujące dla poszczególnych terenów gdy ich granice przecinają się z liniami odwzorowującymi zasięg poszczególnej strefy.
6) Dla każdego terenu obowiązuje jednoznaczny zapis ustaleń terenowych (wg § 8,9,10,11) oraz dowolna ilość zapisów ustaleń strefowych (wg §13) jeśli spełniony jest dla każdej z zdefiniowanych stref warunek § 7, ust.5
7) Z uwagi na zmienny charakter ustaleń strefowych, warunki wprowadzenia w uchwalonym planie korekty zasięgu oddziaływania lub wygaśnięcia ustaleń przypisanych danej strefie definiuje §11.
8) Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy wydawać dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w § 6 raz przebiegiem granic działek ewidencyjnych.
9) Z uwagi na zdefiniowane zadania i cele planu ustala się, że dla każdej inwestycji realizowanej w obszarze opracowania planu w ramach decyzji WZiZT, można zastosować obowiązek uzgadniania rozwiązań projektowych na etapie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej.
10) Wszystkie ustalenia niezdefiniowane i nie nazwane jednoznacznie w planie nie są ustaleniami planu i nie są obowiązujące na etapie wydawania decyzji WZiZT.

§ 8

ROZDZIAŁ 3
Ustalenia terenowe planu


Zasady zagospodarowania terenów układu komunikacyjnego

1.Dla terenów dróg ustalenia terenowe definiuje się w formie ogólnej i szczegółowej.
1) Zapisy ogólne dotyczą warunków jakie muszą spełniać przyszłe działania inwestycyjne, podejmowane w obrębie rozgraniczonych terenów .
2) Zapisy szczegółowe definiuje się dla rozgraniczonych i nazwanych odcinków dróg, dla których zastosowano w części graficznej i tekstowej planu oznaczenia normatywne wynikające z technicznej klasyfikacji dróg.

2.Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenów dróg :
1) Ustala się uregulowanie własności w liniach rozgraniczających dróg .
2) Ustala się prowadzenie w liniach rozgraniczających dróg infrastruktury technicznej.
3) Ustala się możliwość remontu / w rozumieniu prawa budowlanego/ oraz odbudowy, nadbudowy oraz przebudowy zabudowy znajdującej się obecnie w liniach rozgraniczających dróg / wg ustaleń § 9/
4) W przypadku rozbudowy istniejących obiektów lub budowy nowych, obowiązują ustalone planem linie zabudowy. / wg ustaleń § 9/
5) Ustala się pozostawienie w liniach rozgraniczających obiektów uznanych za zabytki kultury materialnej; takie jak kapliczki i krzyże przydrożne oraz pomniki przyrody.
6) W liniach rozgraniczających dróg klasy dojazdowej dopuszcza się ruch pojazdów, pieszych i rowerów

3. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych dróg :
KZ - TERENY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - ULICE ZBIORCZE- jako drogi wojewódzkie
O parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się /preferowane wielkości podano wytłuszczonym drukiem/:
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,75m – 3,50 m.
A/ Poza terenem zabudowy - 2,75 m – 3,00 m,
B/ Na terenie zabudowanym – 2,75 m – 3,50 m,
Postulowana szerokość pasa dla A/ - 3,00 m
B/ - 3,50 m
Linia rozgraniczająca ulice, drogi publiczne, place: poza terenami zabudowy i tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego min. 20,0 m
Linia rozgraniczająca ulice, drogi publiczne, place na terenach zabudowanych i tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego min. 20,0 m
Linia rozgraniczająca na terenach zabudowanych w dostosowaniu do istniejącego stanu zagospodarowania bez naruszania trwałych, istniejących ogrodzeń i trwałych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi /ulicy/.
Minimalna linia zabudowy (przy postulowanej szerokości pasa) 8,0 m od krawędzi jezdni w terenach zabudowanych i 20,0 m od krawędzi jezdni poza terenem zabudowanym.
W ramach linii rozgraniczających dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej.

KL - TERENY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - ULICE LOKALNE powiatowe i gminne
O parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00m.
A/ Poza terenem zabudowy - 2,50 m – 2,75 m,
B/ Na terenie zabudowanym – 2,50 m – 3,00 m,
Postulowana szerokość pasa dla A/ - 2,75 m
B/ - 3,00 m
Linia rozgraniczająca poza terenami zabudowy i tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego min. 15,0 m
Linia rozgraniczająca na terenach zabudowanych i tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego min.12,0 m
Linia rozgraniczająca na terenach zabudowanych w dostosowaniu do istniejącego stanu zagospodarowania bez naruszania trwałych, istniejących ogrodzeń i trwałych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi /ulicy/.
Linia zabudowy dla terenów zabudowanych, dla nowoprojektowanych i rozbudowywanych budynków w odległości 8,0 m od krawędzi jezdni oraz 20,0 m od krawędzi jezdni poza terenem zabudowy.

KD - TERENY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - ULICE DOJAZDOWE gminne
O parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
A/ Poza terenem zabudowy - 2,50 m – 3,00 m,
B/ Na terenie zabudowanym – 2,50 m – 3,00 m,
Postulowana szerokość pasa dla A/ - 3,00 m
B/ - 3,00 m
Linia rozgraniczająca. 10,00 m
Linia rozgraniczająca na terenach zabudowanych w dostosowaniu do istniejącego stanu zagospodarowania bez naruszania trwałych, istniejących ogrodzeń i trwałych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi /ulicy/.
Linia zabudowy minimalna dla nowoprojektowanych i rozbudowywanych budynków w odległości 6,00 m od krawędzi jezdni (przy postulowanej szerokości pasa).

W wypadku wydzielenia dojazdu do budynków jako drogi niepublicznej, szerokość linii rozgraniczających ustalić należy na etapie projektu podziału lub wydawania WZiZT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KDX TERENY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - ULICE DOJAZDOWE - PIESZO JEZDNE ROWEROWE
O parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, jednopasowy, szerokość pasa : 3,50 m.- 5,00 m. Z pierwszeństwem ruchu pieszego i rowerowego
Linia rozgraniczająca na terenach zabudowanych w dostosowaniu do istniejącego stanu zagospodarowania bez naruszania trwałych, istniejących ogrodzeń i trwałych urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych w pasie drogi /ulicy/ nie mniej niż 5,0 m.
Linia zabudowy minimalna dla nowoprojektowanych i rozbudowywanych budynków w odległości 6,00 m od krawędzi jezdni.

2. Ustalenia obowiązujące dla zieleni położonej wewnątrz linii rozgraniczających tereny układu komunikacyjnego. Ustala się możliwość pozostawienia istniejącej zieleni /drzewa i krzewy/ w liniach rozgraniczających dróg o ile nie naruszają ich prawidłowego utrzymania oraz nie zakłócają warunków bezpieczeństwa ruchu. Ponadto ustala się dla:
1) Zieleni wysokiej istniejącej :
Według uściśleń planu to drzewa i grupy drzew (niezależnie od gatunku) o pierśnicy powyżej 10cm.
W ramach ochrony drzew istniejących ustala się:
- zachowanie minimalnych odległości od pnia drzewa do nowych rozgraniczeń np. krawężników min 0,7m,
- dopuszcza się minimalną odległość istniejącego drzewa od istniejącego krawężnika lub innego elementu rozdzielającego 0,5m.
- nie zmienia się poziom wysokości /naziomu/ w granicach –0,15- +0,5m w stosunku do stanu istniejącego,
- /prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej w odległości minimum 2m od pnia drzewa, z założeniem rur ochronnych dla sieci kablowych,
- wszystkie drzewa, które nie spełniają ww. warunku oraz w wyniku ekspertyz dendrologicznych zostaną zaliczone do zagrażających bezpieczeństwu powinny zostać przesadzone lub wycięte (obowiązuje dotrzymanie procedury prawnej stosownej dla ww. działań).
2) Zieleń wysoka projektowana - nasadzenia obowiązkowe:
- nasadzenia obligatoryjne dotyczą przypadków wymiany istniejącej zieleni wysokiej.
- ilekroć w planie jest mowa o nasadzeniach obowiązkowych zieleni wysokiej ustala się, że są to sadzonki co najmniej 3 letnie.
3) Zieleń niska istniejąca nie podlega obligatoryjnym ustaleniom w ramach planu miejscowego.

§ 9

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej
i mieszkaniowo - usługowej.

Ustalenia dla terenów mieszkaniowo-usługowych zawarte w § 9 ust. 1 i 2 należy traktować łącznie.
Zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - usługowej oznaczonej symbolami MNi, MNp, MNpp, MNL, MN/Uc, MNp, UcH, UcR, UcG, UpS, UcS, UpT, UcT, UpK, UcK, UpO, UcO

1) Ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych .
2) Ustala się preferowane formy dachów : dwu i więcej spadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych od 35°- 55°, z zaleceniem stosowania: kąta 35-400 w budynkach 1 i 1/2 kond. I kąta pochylenia połaci dachowych 40 - 550 od 1 i 1/2 – 2 i 1/2 kond., dachówki ceramicznej, gontu, blachy dachówkowej. Wprowadza się zakaz stosowania dachów płaskich i okładzin ściennych z tworzyw sztucznych.
3) Zaleca się kolorystykę dachów – w gamie czerwieni, brązu, zieleni i ścian zewnętrznych budynku w gamie kolorów pastelowych lub kolorystyki materiałów naturalnych/ kamień, drewno, itp
4) Ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych do 2 ½ kondygnacji naziemnych łącznie z użytkowymi poddaszami do 10,0 – 12.0 m. Wysokość jest liczona od poziomu gruntu do kalenicy dachu.
5) Ustala się zakaz wyniesionych parterów, maksymalna wysokość podmurówki do 1,0 m .
6) Zaleca się wykonywanie: ogrodzeń działek budowlanych z drewna, kamienia i cegły,
Wprowadza się zakaz stosowania ogrodzeń betonowych - prefabrykowanych.
7) Ustala się dostosowanie układu zabudowy realizowanej w ramach przebudowy i budowy do układu zabudowy sąsiedniej, stosując następujące zasady:
- w sąsiedztwie zabudowy ułożonej kalenicowo w stosunku do ulicy budynek nowoprojektowany lub przebudowywany powinien być realizowany również w układzie kalenicowym,
- w sąsiedztwie zabudowy ułożonej szczytowo w stosunku do ulicy budynek nowoprojektowany lub przebudowywany powinien być realizowany również w układzie szczytowym,
- między zabudową ułożoną szczytowo a zabudową ułożoną kalenicowo budynek nowoprojektowany lub przebudowywany może być realizowany w jednym z tych dwóch układów.
8) W ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się realizację zabudowy gospodarczej o wysokości maksymalnej 2 kondygnacji naziemnych łącznie z użytkowymi poddaszami - 7,5m.
9) Plan zgodnie z prawem budowlanym rozróżnia następujące kategorie działań inwestycyjnych : remont i budowę ,w ramach której dla celów planu uściśla się dodatkowe kategorie takie jak :
budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa.
- budowa – budowa nowego obiektu kubaturowego
- odbudowa – odtworzenie obiektu kubaturowego
- rozbudowa - dobudowanie nowych kubatur do zabudowy istniejącej
- nadbudowa – nadbudowa nowej kubatury /w ramach istniejącego obrysu budynku /
- przebudowa - wymiana części kubatury /w ramach istniejącego obrysu budynku /
10) Ustala się, iż zapisy dotyczące linii zabudowy, liczby kondygnacji i sposobu zabudowy są obowiązujące dla wszystkich nowoprojektowanych budynków realizowanych na zasadzie nowej budowy oraz rozbudowy
11) Ustala się, iż dla budynków remontowanych oraz odbudowywanych, nadbudowywanych i przebudowywanych dopuszcza się pozostawienie ich w obecnym kształcie i usytuowaniu .
12) Podczas wszystkich działań inwestycyjnych wprowadza się nakaz ochrony reliktów archeologicznych, oraz drzew oznaczonych na rysunku planu.
13) Wprowadza się ustalenia odnośnie kształtowania zabudowy usługowej oznaczonej symbolami Uc i Up realizowanej jako odrębne obiekty usługowe lub obiekty wbudowane w zabudowę mieszkaniową/, powinna ona gabarytem i formą nawiązywać do charakteru zabudowy mieszkaniowej. Wszystkie przedstawione powyżej ustalenia dotyczące maksymalnej wysokości budynków, kolorystyki, formy dachów, materiałów stosowanych w ogrodzeniach i układu zabudowy są obowiązujące również dla obiektów usługowych.
14) Wprowadza się bezwzględny zakaz prowadzenia działalności uciążliwej dla środowiska i sąsiednich terenów.
15) Do czasu realizacji gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wprowadza się zakaz prowadzenia ferm i obiektów hodowlanych bez ustalonego z odpowiednim Inspektorem Sanitarnym sposobu utylizacji lub zagospodarowania odchodów zwierzęcych /oraz opracowaną oceną oddziaływania na środowisko/.
16) Wprowadza się zakaz składowania w odpadów komunalnych
17) Dopuszcza się gromadzenie odpadów wytworzonych na własnej działce lub przeznaczonych do wykorzystania na niej. Ilość i czas składowania muszą być uzasadnione stosowaną technologią wywozu i utylizacji.
18) Ustala się konieczność zabezpieczenia potrzeb parkingowych związanych z konkretną funkcją w granicach własnej działki.
19) Wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów powodujących zmianę charakteru otoczenia i obniżenia jego estetyki.

2. ZAPISY SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW ZAINWESTOWANYCH I PRZEZNACZONYCH DO ZAINWESTOWANIA, OZNACZONYCH SYMBOLAMI:

SOŁECTWO LIPOWA
a) 1.2.2Mni, 1.6Mni, 2.1Mni, 6.3.7Mni, 6.3.8Mni, 6.3.9Mni, 6.4.10Mni, 7.1.19Mni, 7.1.23Mni, 7.2.3.2Mni, 7.2.4.2Mni, 10.1Mni, 10.3.1Mni, 10.4.1Mni, 10.15.2Mni, 10.16Mni, 10.23Mni, 11.1.1Mni, 11.12.1Mni, 11.16Mni, 11.33Mni, 11.46Mni, 11.54Mni, 12.7Mni, 13.8Mni, 13.11Mni, 14.1.1.1Mni, 14.2.1.3Mni, 15.1Mni, 15.3Mni, 15.21.1Mni, 16.2.1Mni, 18.1.2Mni, 18.2.1Mni, 19.1.11Mni, 19.2.11Mni, 19.3.3Mni, 19.3.6Mni, 19.5.4.2Mni, 19.5.8Mni, 19.5.9Mni, 19.6.7Mni, 20.2.1Mni, 20.2.2Mni, 20.3.1Mni, 22.2.5Mni
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy istniejącej na istniejących działkach budowlanych . Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki.
- Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.
2) Funkcja uzupełniająca -
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
- drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów :
- w ramach funkcji wiodącej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz budowa , odbudowa , rozbudowa , nadbudowa i przebudowa
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej działki budowlanej . W przypadku przekroczenia tego % w zabudowie istniejącej wprowadza się zakaz rozbudowy i budowy nowych obiektów kubaturowych
- w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku na cele usługowe
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych
- dla zabudowy realizowanej w miejscach uzupełnień zabudowy istniejącej na zasadzie nowej budowy i rozbudowy ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w linii zabudowy obiektów sąsiednich, pod warunkiem, że jest ona położona w odległości nie mniejszej niż 5m od granicy działki. W przypadku, kiedy warunek ten nie jest spełniony, dla obiektu budowanego lub rozbudowywanego obowiązuje linia zabudowy w odległości 5m od granicy działki / od strony drogi dojazdowej/.
- Wysokość zabudowy odnawianej lub uzupełnianej do 10,0 m licząc od poziomu terenu do szczytu dachu.
- Kolorystyka obiektów pastelowa, stonowana, pokrycia dachowe w kolorze czerwieni, brązów i zieleni.
- Zaleca się stosowanie na elewacje materiałów naturalnych jak drewno, kamień, cegła , tynki.
- Zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, prefabrykowanych w formie ażurowych płotów.
- Pozostałe ustalenia jak w § 9 p.1

b) 1.9MNp, 1.11MNp, 2.5.2MNp, 3.1MNp, 3.5MNp, 4.1MNp, 6.4.1MNp, 6.4.9MNp, 6.4.16MNp, 6.5.1MNp, 6.5.8.1MNp, 7.1.1MNp, 7.1.2MNp, 7.1.9MNp, 7.1.14.1MNp, 7.1.17.2MNp, 7.1.18.2MNp, 7.2.2.1MNp, 7.2.5MNp, 8.13.1MNp, 8.13.3MNp, 9.1.1MNp, 9.3.1MNp, 9.10.1MNp, 9.15MNp, 9.19MNp, 9.23MNp, 10.2.1MNp, 10.3.3MNp, 10.9MNp, 10.15.1MNp, 11.1.2MNp, 11.6MNp, 11.7.2MNp, 11.18MNp, 11.38MNp, 11.39MNp, 11.45MNp, 11.55MNp, 12.6MNp, 13.1MNp, 13.5.1MNp, 14.2.1.1MNp, 14.3MNp, 14.4MNp, 15.2MNp, 15.4MNp, 15.10MNp, 15.15MNp, 15.19.1MNp, 15.20.2MNp, 16.8.2MNp, 17.1MNp, 18.1.5MNp, 19.1.1MNp, 19.1.5MNp, 19.1.7MNp, 9.1.12MNp, 19.2.1MNp, 19.2.2MNp, 19.2.6MNp, 19.2.8MNp, 19.3.1MNp, 19.4.1MNp, 19.6.3MNp, 20.2.6MNp, 22.1.2MNp, 22.1.4MNp, 22.2.1MNp, 22.2.2MNp,
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy projektowanej na projektowanych działkach budowlanych.
-
Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki.
Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.
2) Funkcja uzupełniająca -
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
- sady, uprawy ogrodowe
- drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
- Wysokość zabudowy odnawianej lub uzupełnianej do 10,0 m licząc od poziomu terenu do szczytu dachu.
- Kolorystyka obiektów pastelowa, stonowana, pokrycia dachowe w kolorze czerwieni, brązów i zieleni.
- Zaleca się stosowanie na elewacje materiałów naturalnych jak drewno, kamień, cegła , tynki.
- Zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, prefabrykowanych w formie ażurowych płotów.
- Pozostałe ustalenia jak w § 9 p.1
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy :
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i dopuszczonych funkcji uzupełniających : usługowych i gospodarczych – do 30% powierzchni działki
- w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku na cele usługowe
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych

c) 1.2.1MNpp, 1.2.3MNpp, 2.5.1MNpp, 2.5.3MNpp, 6.4.7MNpp, 6.4.12MNpp, 6.5.4MNpp, 6.5.8.2MNpp, 7.1.14.2MNpp, 7.1.17.1MNpp, 7.1.18.1MNpp, 7.2.2.2MNpp, 7.2.3.1MNpp, 7.2.4.1MNpp, 8.13.2MNpp, 8.14.1Mnpp, 9.1.2MNpp, 9.3.2MNpp, 9.10.2MNpp, 10.2.2MNpp, 10.3.2MNpp, 10.4.2MNpp, 10.4.3MNpp, 11.7.1MNpp, 11.7.3MNpp, 11.12.2MNp, 13.5.2MNpp, 13.5.3MNpp, 14.1.1.2MNpp, 14.2.1.2MNpp, 15.19.2MNpp, 15.20.1MNpp, 15.20.2MNpp, 15.21.2MNpp, 16.2.2MNpp, 16.8.1MNpp, 19.1.7.2MNpp, 19.5.4.1MNpp, 19.5.4.3MNpp, 20.2.3MNpp, 20.2.4MNpp, 20.2.5MNpp,
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy projektowanej na projektowanych działkach budowlanych uwarunkowana opracowaniem planu podziału na działki budowlane.
Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki.
Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.
2) Funkcja uzupełniająca
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp.
- sady, uprawy ogrodowe
- drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
- Wysokość zabudowy odnawianej lub uzupełnianej do 10,0 m licząc od poziomu terenu do szczytu dachu.
- Kolorystyka obiektów pastelowa, stonowana, pokrycia dachowe w kolorze czerwieni, brązów i zieleni.
- Zaleca się stosowanie na elewacje materiałów naturalnych jak drewno, kamień, cegła , tynki.
- Zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, prefabrykowanych w formie ażurowych płotów.
- Pozostałe ustalenia jak w § 9 p.1
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy :
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i dopuszczonych funkcji uzupełniających : usługowych i gospodarczych – do 30% powierzchni działki
- w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku na cele usługowe
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych

d) 6.1.2MNp/ML, 6.2.2MNp/ML, 6.2.6MNp/ML, 6.3.2MNp/ML,
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy projektowanej na projektowanych działkach budowlanych, zabudowa letniskowa.
Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki.
- Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.

2) Funkcja uzupełniająca
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp.
- sady, uprawy ogrodowe
- drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy :
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i dopuszczonych funkcji uzupełniających : usługowych i gospodarczych – do 30% powierzchni działki
- dla zabudowy letniskowej do 15% powierzchni działki /zabudowa mieszkaniowa o powierzchni zabudowy do 50 m2 i występująca w zespołach nie mniejszych niż 6 budynków na działkach nie mniejszych niż 500 m2. /.
- w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku w zabudowie mieszkaniowej / MNi i MNp/ na cele usługowe,
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych

e) 7.1.15MNp/Uc, 7.2.1MNp/Uc, 18.1.1MNp/Uc, 21MNp/Uc
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy projektowanej na projektowanych działkach budowlanych, funkcja usługowa - drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki.
- Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.

2) Funkcja uzupełniająca -
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
- sady, uprawy ogrodowe
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy :
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i funkcji usługowych i gospodarczych – do 30% powierzchni działki
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych.

f) 10.20MNi/Uc
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy istniejącej na istniejących działkach budowlanych, funkcja usługowa - drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne, Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki.
- Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.
2) Funkcja uzupełniająca -
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
- sady, uprawy ogrodowe
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające
- wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy :
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i funkcji usługowych i gospodarczych – do 30% powierzchni działki
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych.

g) 23.2RL/MNi
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w obszarze Parku Krajobrazowego. Warunki zabudowy należy uzgadniać z właściwym Zarządem Parku i Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody
2) Funkcja uzupełniająca -
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
3)Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy :
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i funkcji usługowych i gospodarczych – do 30% powierzchni działki
- ochrona istniejącego drzewostanu
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych.

h) 9.25ML/RL
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o charakterze letniskowym w obszarze Parku Krajobrazowego. Warunki zabudowy należy uzgadniać z właściwym Zarządem Parku i Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody
2) Funkcja uzupełniająca -
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
3)Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy :
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i funkcji usługowych i gospodarczych – do 30% powierzchni działki
- ochrona istniejącego drzewostanu
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych.

i) 22.1.1Uc
1) Funkcja wiodąca - usługi komercyjne – teren ofertowy pod usługi typu handel, gastronomia, usługi rzemiosła, lub inne nieuciążliwe
2) Funkcja uzupełniająca
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni działki budowlanej
- ustala się minimalną powierzchnię terenów zielonych na 50% powierzchni działki budowlanej
- odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy – 5m. od granicy działek
- Wprowadza się bezwzględny zakaz prowadzenia działalności uciążliwej dla środowiska i sąsiednich terenów

i) 15.5 Uc/Up, 16.1Uc/Up, 17.7Uc/Up, 18.1.11Uc/Up, 19.5.1Uc/Up, 19.6.1 Uc/Up,
1) Funkcja wiodąca - usługi komercyjne lub/i publiczne – teren ofertowy pod usługi typu handel , gastronomia, usługi rzemiosła , lub inne nieuciążliwe
2) Funkcja uzupełniająca
- zieleń izolacyjna , rekreacyjna
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni działki budowlanej
- ustala się minimalną powierzchnię terenów zielonych na 50% powierzchni działki budowlanej
- odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy – 5m. od granicy działek
- Wprowadza się bezwzględny zakaz prowadzenia działalności uciążliwej dla środowiska i sąsiednich terenów

j) 12.8UpO, 18.1.4UpO
1) Funkcja wiodąca - usługi oświaty
2) Funkcja uzupełniająca
- zieleń izolacyjna , rekreacyjna
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- adaptacja istniejącego zagospodarowania
- w ramach funkcji wiodącej i uzupełniającej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz budowa, odbudowa , rozbudowa , nadbudowa i przebudowa
- odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy – 5m. od granicy działek

k) 7.1.6UpS, 8.1UpS, 11.17UpS,
1) Funkcja wiodąca - usługi sportu i rekreacji / typu boisko/
2) Funkcja uzupełniająca -
- usługi handlu, gastronomii
- parking
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , itp.
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- zakaz zabudowy kubaturowej,
- utwardzenie nawierzchni boiska,
- realizacja elementów małej architektury i urządzeń związanych z funkcją obiektu

l) 9.17UcT, 20.1.2UcT
1) Funkcja wiodąca - usługi turystyczne teren ofertowy
2)Funkcja uzupełniająca
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, drobne usługi handlu, gastronomii, administracyjne
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3)Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- w ramach funkcji wiodącej i uzupełniającej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz budowa , odbudowa , rozbudowa , nadbudowa i przebudowa
- dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni działki budowlanej
- ustala się minimalną powierzchnię terenów zielonych na 50% powierzchni działki budowlanej
- odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy – 4 m. od granicy działek

m)10.21UpK
1) Funkcja wiodąca - usługi kultury
2) Funkcja uzupełniająca
- usługi inne (remiza straży pożarnej , drobne usługi handlu , gastronomii , administracyjne),
- zieleń izolacyjna,
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- w ramach funkcji wiodącej i uzupełniającej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz budowa , odbudowa , rozbudowa , nadbudowa i przebudowa
- dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni działki budowlanej
- ustala się minimalną powierzchnię terenów zielonych na 50% powierzchni działki budowlanej
- odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy działek – 4m. od granicy działek

n) 17.6UcS/UcT/ZP, 18.1.10UcS/UcT/ZP, 19.5.2UcS/UcT/ZP
1) Funkcja wiodąca - usługi sportu i rekreacji / typu boisko , tor gokartowy, tereny golfowe itp/ - tereny ofertowe
2) Funkcja uzupełniająca -
- usługi handlu, gastronomii
- parking,
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , itp.
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- w przypadku zabudowy kubaturowej obiektów związanych ze sportem lub rekreacją ustala się nawiązanie do istniejącej architektury i krajobrazu,
- ustala się zabezpieczenia terenów parkingowych w obszarze terenu,
- obiekty kubaturowe należy lokalizować minimum 20m od linii rozgraniczających dróg istniejących i projektowanych,
- dopuszcza się maksymalną wysokość obiektów –12m od poziomu terenu do zwieńczenia dachu,
- dopuszcza się maksymalnie 30% terenu pod zabudowę z obszaru całej jednostki

o) 9.24 UpI,20.1.3UpI
1) Funkcja wiodąca - usługi inne / Leśniczówka /
2) Funkcja uzupełniająca
- zieleń towarzysząca
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- w ramach funkcji wiodącej i uzupełniającej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz budowa , odbudowa , rozbudowa , nadbudowa i przebudowa
- dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni działki budowlanej
- ustala się minimalną powierzchnię terenów zielonych na 50% powierzchni działki budowlanej
- odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy działek – 4m.

p) 9.18 KS, 10.23KS, 10.24KS, 10.25KS, 16.9KS
1) Funkcja wiodąca - usługi komunikacji – projektowane parkingi turystyczne
2) Funkcja uzupełniająca -
- usługi handlu, gastronomii,
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, mała architektura itp.,
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- ustala się utwardzenie nawierzchni, uzupełnienie zadrzewienia, wykonanie trwałych miejsc do spożywania posiłków i miejsc grilowania i barbecue. Oddzielenie zielenią miejsc postoju samochodów od terenów rekreacyjnych.

r) 9.16ITW, 23.3ITW
1) Funkcja wiodąca – projektowane urządzenia infrastruktury technicznej – ujęcie wody, i projektowana przepompownia ścieków
2) Funkcja uzupełniająca - zieleń izolacyjna,
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- zakaz lokalizacji zabudowy, konieczność wyznaczenia stref sanitarnych bezpośrednich

SOŁECTWO LEŚNA

a) 3.1MNi, 3.2MNi, 3.3MNi, 3.4MNi, 3.5MNi, 3.6MNi, 5.5MNi, 6.4MNi, 6.12MNi, 8.1MNi, 8.2MNi, 8.3MNi, 8.5MNi, 8.6MN, 8.7MN, 8.11MN, 8.12MN, 9.2MN, 9.3MN, 9.4MN, 9.5MN,
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy istniejącej na istniejących działkach budowlanych . Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki. Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki.
- Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.

2) Funkcja uzupełniająca -
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
- drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów :
- w ramach funkcji wiodącej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz budowa , odbudowa , rozbudowa , nadbudowa i przebudowa
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej działki budowlanej. W przypadku przekroczenia tego % w zabudowie istniejącej wprowadza się zakaz rozbudowy i budowy nowych obiektów kubaturowych
- w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku na cele usługowe
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych
- dla zabudowy realizowanej w miejscach uzupełnień zabudowy istniejącej na zasadzie nowej budowy i rozbudowy ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w linii zabudowy obiektów sąsiednich, pod warunkiem, że jest ona położona w odległości nie mniejszej niż 5m od granicy działki. W przypadku, kiedy warunek ten nie jest spełniony, dla obiektu budowanego lub rozbudowywanego obowiązuje linia zabudowy w odległości 5m od granicy działki.
- Wysokość zabudowy odnawianej lub uzupełnianej do 10,0 m licząc od poziomu terenu do szczytu dachu.
- Kolorystyka obiektów pastelowa, stonowana, pokrycia dachowe w kolorze czerwieni, brązów i zieleni.
- Zaleca się stosowanie na elewacje materiałów naturalnych jak drewno, kamień, cegła , tynki.
- Zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, prefabrykowanych w formie ażurowych płotów.
- Pozostałe ustalenia jak w § 8 p.1

b) 2.2MNp, 2.3.2MNp, 2.4MNp, 2.5MNp, 2.6.1MNp, 2.7MNp, 2.8MNp, 2.10MNp, 4.2MNp, 4.3MNp, 5.1MNp, 6.8.1MNp, 6.11MNp, 6.16.1MNp, 6.16.2MNp, 6.16.3MNp, 6.17MNp, 6.21MNp, 7.1MNp, 7.5MNp, 8.4MNp, 9.1MNp, 9.7MNp,
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy projektowanej na projektowanych działkach budowlanych. Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki.
- Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.

2) Funkcja uzupełniająca -
- zabudowa gospodarcza,
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
- sady, uprawy ogrodowe,
- drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne,
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów :
- Wysokość zabudowy odnawianej lub uzupełnianej do 10,0 m licząc od poziomu terenu do szczytu dachu.
- Kolorystyka obiektów pastelowa, stonowana, pokrycia dachowe w kolorze czerwieni, brązów i zieleni.
- Zaleca się stosowanie na elewacje materiałów naturalnych jak drewno, kamień, cegła , tynki.
- Zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, prefabrykowanych w formie ażurowych płotów.
- Pozostałe ustalenia jak w § 9 p.1
- dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy :
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i dopuszczonych funkcji uzupełniających : usługowych i gospodarczych – do 30% powierzchni działki
- w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku na cele usługowe
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych

c) 2.3.1MNpp, 2.6.2MNpp, 6.1MNpp, 6.2MNpp, 6.8.2MNpp, 6.9MNpp,
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy projektowanej na projektowanych działkach budowlanych uwarunkowana opracowaniem planu podziału na działki budowlane. Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki. Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.
2) Funkcja uzupełniająca -
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
- sady, uprawy ogrodowe
- drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne,

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- Wysokość zabudowy odnawianej lub uzupełnianej do 10,0 m licząc od poziomu terenu do szczytu dachu.
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
- Kolorystyka obiektów pastelowa, stonowana, pokrycia dachowe w kolorze czerwieni, brązów i zieleni.
- Zaleca się stosowanie na elewacje materiałów naturalnych jak drewno, kamień, cegła , tynki.
- Zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, prefabrykowanych w formie ażurowych płotów.
- Pozostałe ustalenia jak w § 9 p.1
- dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy :
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki,
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i dopuszczonych funkcji uzupełniających : usługowych i gospodarczych – do 30% powierzchni działki
- w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku na cele usługowe
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych

d) 8.10 MNi,Uc, 5.6MNi/Uc
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca, usługi komercyjne lub/i publiczne – teren ofertowy pod usługi typu handel , gastronomia, usługi rzemiosła, administracyjne, lub inne nieuciążliwe. Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki.
- Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.

2) Funkcja uzupełniająca -
- zabudowa gospodarcza,
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.,
- sady, uprawy ogrodowe,
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy :
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i funkcji usługowych i gospodarczych – do 30% powierzchni działki
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych.
- odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy – 5m. od granicy działek
- Wprowadza się bezwzględny zakaz prowadzenia działalności uciążliwej dla środowiska i sąsiednich terenów

e) 3,7UC
1) Funkcja wiodąca - usługi komercyjne –usługi typu handel , gastronomia, usługi rzemiosła , lub inne nieuciążliwe
2) Funkcja uzupełniająca :
- zieleń izolacyjna , rekreacyjna
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni działki budowlanej
- ustala się minimalną powierzchnię terenów zielonych na 50% powierzchni działki budowlanej
- odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy – 5m. od granicy działek
- wprowadza się bezwzględny zakaz prowadzenia działalności uciążliwej dla środowiska i sąsiednich terenów

f) 5.7 UpO, 8.8 UpO,
1) Funkcja wiodąca - usługi oświaty
2) Funkcja uzupełniająca
- tereny sportowe,
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- Adaptacja istniejącego zagospodarowania
- w ramach funkcji wiodącej i uzupełniającej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak: remont oraz budowa , odbudowa , rozbudowa , nadbudowa i przebudowa
- odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy – 5m od granicy działek

g) 8.9 UpK, 9.6 UpK
1) Funkcja wiodąca - kościół
2) Funkcja uzupełniająca
- zieleń izolacyjna,
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania

h) 8.15 .UpS, 8.22UpS
1) Funkcja wiodąca - usługi sportu i rekreacji / typu boisko i inne urządzenia terenowe sportowe /
2) Funkcja uzupełniająca -
- parking,
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , itp.
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- należy opracować projekt ukształtowania i zagospodarowania terenu,
- z uwagi na położenie w obszarze zalewowym zabezpieczyć ew. obiekty zaplecza

i) 6.8 UpI
1) Funkcja wiodąca - strażnica ochotniczej Straży Pożarnej
2) Funkcja uzupełniająca
- zieleń izolacyjna , rekreacyjna,
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania
- w ramach funkcji wiodącej i uzupełniającej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz, rozbudowa , nadbudowa i przebudowa.

j) 4.4KS
1) Funkcja wiodąca - usługi komunikacji – projektowane parkingi
2) Funkcja uzupełniająca -
- usługi handlu , gastronomii,
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, mała architektura itp.
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- Ustala się utwardzenie nawierzchni, uzupełnienie zadrzewienia,

k) 2.11 ITK, 7.6 ITK
1) Funkcja wiodąca - urządzenia infrastruktury technicznej - kanalizacji,
2) Funkcja uzupełniająca - zieleń izolacyjna,
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej , konieczność wyznaczenia stref sanitarnych bezpośrednich

l) 2.9. ZC
1) Funkcja wiodąca – cmentarz
2) Funkcja uzupełniająca – zieleń izolacyjna, parking
3) Zasady zagospodarowania terenów :
- ustala się uregulowanie własności w liniach rozgraniczających terenu,
- nakaz fizycznego rozgraniczenia – ogrodzenia terenu
- ustala się realizację parkingu w granicach terenu
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej
m) 6.11.1PC
1) Funkcja wiodąca – Strefa wytwórczo - komercyjna usługi komercyjne lub publiczne – teren ofertowy pod wytwórczość związaną przede wszystkim z obsługą turystyki i rekreacji /sprecyzowanie obszaru strefy na etapie decyzji o WZIZT i koncepcji zagospodarowania całości terenu
2) Funkcja uzupełniająca –
- -gastronomia, usługi rzemiosła, administracyjne, lub inne nieuciążliwe
- -zaplecze parkingowe
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , itp.
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
- dla jednostki 6.1.11PC – tereny zabudowy mieszkaniowej
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dla nowych działek funkcji wytwórczych usługowych i gospodarczych dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy : – do50% powierzchni działki
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych.
- Wprowadza się bezwzględny zakaz prowadzenia działalności uciążliwej dla środowiska i sąsiednich terenów

SOŁECTWO OSTRE :
a) 2.5 MNi, 2.6.1 MNi, 2.9.2Mni, 2.10.2 MNi, 2.12.1 MNi, 2.13.2 Mni, 2.14.1 MNi, 2.15.2 MNi, 2.18.1 MNi, 2.18.2 MNi, 2.19 Mni, 3.24Mni, 3.3 MNi, 3.5 MNi, 3.6.1 MNi, 3.8 MNi, 3.12 MNi, 3.13.1 MNi, 3.17 MNi , 4.1 MNi, 4.3 MNi, 4,7 MNi, 4,8 MNi, 4.12 MNi,
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy istniejącej na istniejących działkach budowlanych . Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki.
- Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.

2) Funkcja uzupełniająca –
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
- drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów :
- w ramach funkcji wiodącej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz budowa , odbudowa , rozbudowa , nadbudowa i przebudowa
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej działki budowlanej. W przypadku przekroczenia tego % w zabudowie istniejącej wprowadza się zakaz rozbudowy i budowy nowych obiektów kubaturowych
- w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku na cele usługowe
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych
- dla zabudowy realizowanej w miejscach uzupełnień zabudowy istniejącej na zasadzie nowej budowy i rozbudowy ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w linii zabudowy obiektów sąsiednich, pod warunkiem, że jest ona położona w odległości nie mniejszej niż 5m od granicy działki. W przypadku, kiedy warunek ten nie jest spełniony, dla obiektu budowanego lub rozbudowywanego obowiązuje linia zabudowy w odległości 5m od granicy działki.
- Wysokość zabudowy odnawianej lub uzupełnianej do 10,0 m licząc od poziomu terenu do szczytu dachu.
- Kolorystyka obiektów pastelowa, stonowana, pokrycia dachowe w kolorze czerwieni, brązów i zieleni.
- Zaleca się stosowanie na elewacje materiałów naturalnych jak drewno, kamień, cegła , tynki.
- Zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, prefabrykowanych w formie ażurowych płotów.
- Pozostałe ustalenia jak w § 8 p.1

b) 3.11.1 MNp, 3.22 MNp, 4.4 MNp,
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy projektowanej na projektowanych działkach budowlanych. Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki.
- Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.

2) Funkcja uzupełniająca -
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
- sady, uprawy ogrodowe
- drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
- Wysokość zabudowy odnawianej lub uzupełnianej do 10,0 m licząc od poziomu terenu do szczytu dachu.
- Kolorystyka obiektów pastelowa, stonowana, pokrycia dachowe w kolorze czerwieni, brązów i zieleni.
- Zaleca się stosowanie na elewacje materiałów naturalnych jak drewno, kamień, cegła , tynki.
- Zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, prefabrykowanych w formie ażurowych płotów.
- Pozostałe ustalenia jak w § 9 p.1
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy :
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i dopuszczonych funkcji uzupełniających : usługowych i gospodarczych – do 30% powierzchni działki
- w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku na cele usługowe
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych
c) 4,2.1 MNp/MNL
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy projektowanej na projektowanych działkach budowlanych, zabudowa letniskowa. Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki.
Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.
2) Funkcja uzupełniająca -
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp.
- sady, uprawy ogrodowe
- drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
3)Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy :
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i dopuszczonych funkcji uzupełniających : usługowych i gospodarczych – do 30% powierzchni działki
- dla zabudowy letniskowej do 15% powierzchni działki /zabudowa mieszkaniowa o powierzchni zabudowy do 50 m 2 i występująca w zespołach nie mniejszych niż 6 budynków na działkach nie mniejszych niż 500 m2. /.
- w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku w zabudowie mieszkaniowej / MNp/ na cele usługowe,
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych.

d) 2.6.2 MNpp, 2.13.1MNpp, 3.6.2 MNpp, 3.7MNpp, 3.11.2MNpp, 3.13.2 MNpp
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy projektowanej na projektowanych działkach budowlanych. Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki. Szerokość linii rozgraniczających ulic dojazdowych 10,0m /droga publiczna/. W wypadku pozostawienia dróg w gestii prywatnej szerokość linii rozgraniczających należy uzgodnić w ramach projektu zagospodarowania terenu
2) Funkcja uzupełniająca -
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp.
- sady, uprawy ogrodowe
- drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i dopuszczonych funkcji uzupełniających : usługowych i gospodarczych – do 30% powierzchni działki
- w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku w zabudowie mieszkaniowej / MNp/ na cele usługowe
- , nakaz przestrzegania ustaleń strefowych.

e) 2.9.1MNpp/MNL,2.10.1MNpp/MNL,2.12.2MNpp/MNL,2.14.2MNpp/MNL, 2.15.1MNpp/MNL, 2.16 MNpp/MNL, 2.18.3MNpp/MNL, 4.2.2 MNp/MNL

1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy projektowanej na projektowanych działkach budowlanych, zabudowa letniskowa. Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki.
- Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.

2) Funkcja uzupełniająca -
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp.
- sady, uprawy ogrodowe
- drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy :
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i dopuszczonych funkcji uzupełniających : usługowych i gospodarczych – do 30% powierzchni działki
- dla zabudowy letniskowej do 15% powierzchni działki /zabudowa mieszkaniowa o powierzchni zabudowy do 50 m 2 i występująca w zespołach nie mniejszych niż 6 budynków na działkach nie mniejszych niż 500 m2. /
- w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku w zabudowie mieszkaniowej / MNp/ na cele usługowe,
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych.

f) 3.20 Uc,Up
1) Funkcja wiodąca - usługi komercyjne lub/i publiczne – teren ofertowy pod usługi typu handel , gastronomia, usługi rzemiosła , lub inne nieuciążliwe
2) Funkcja uzupełniająca
- zieleń izolacyjna , rekreacyjna
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni działki budowlanej
- ustala się minimalną powierzchnię terenów zielonych na 50% powierzchni działki budowlanej
- odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy – 5m. od granicy działek
- Wprowadza się bezwzględny zakaz prowadzenia działalności uciążliwej dla środowiska i sąsiednich terenów

g) 3.23 UcH/UI
1) Funkcja wiodąca - usługi handlu , strażnica ochotniczej Straży Pożarnej
2) Funkcja uzupełniająca
- zieleń izolacyjna , rekreacyjna
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania
- w ramach funkcji wiodącej i uzupełniającej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz, rozbudowa , nadbudowa i przebudowa.

h) 2.17 UpO
1) Funkcja wiodąca - usługi oświaty / projektowana placówka oświatowa z oddziałem przedszkolnym i boiskiem /
2) Funkcja uzupełniająca
- zieleń izolacyjna , rekreacyjna
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- Wykorzystanie istniejących fundamentów, rozbudowa do II kondygnacji z wysokim dachem
- w ramach funkcji wiodącej i uzupełniającej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz budowa , odbudowa , rozbudowa , nadbudowa i przebudowa
- odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy – 5m. od granicy działek

i) 2.8 KS, 3.9 KS, 4.5 KS
1) Funkcja wiodąca - usługi komunikacji – projektowane parkingi turystyczne
2) Funkcja uzupełniają
- usługi handlu , gastronomii
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, mała architektura itp.
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) – Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- Ustala się utwardzenie nawierzchni, uzupełnienie zadrzewienia, wykonanie trwałych miejsc do spożywania posiłków i miejsc grilowania i barbecue. Oddzielenie zielenią miejsc postoju samochodów od terenów rekreacyjnych.

j) ITW, ITK
1) Funkcja wiodąca – projektowane urządzenia infrastruktury technicznej – ujęcie wody, i projektowana przepompownia ścieków
2) Funkcja uzupełniająca - zieleń izolacyjna,
3) Zasady zagospodarowania terenów:
zakaz lokalizacji zabudowy, konieczność wyznaczenia stref sanitarnych bezpośrednich

SOŁECTWO SIENNA :
a) 2.2MNi, 2.3MNi, 2.9MNi, 2.11MNi, 2.13MNi, 2.14MNi, 4.1MNi, 4.6MNi,
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy istniejącej na istniejących działkach budowlanych . Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki.
- Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.

2) Funkcja uzupełniająca –
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
- drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów :
- w ramach funkcji wiodącej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz budowa , odbudowa , rozbudowa , nadbudowa i przebudowa
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej działki budowlanej . W przypadku przekroczenia tego % w zabudowie istniejącej wprowadza się zakaz rozbudowy i budowy nowych obiektów kubaturowych
- w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku na cele usługowe
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych
- dla zabudowy realizowanej w miejscach uzupełnień zabudowy istniejącej na zasadzie nowej budowy i rozbudowy ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w linii zabudowy obiektów sąsiednich, pod warunkiem, że jest ona położona w odległości nie mniejszej niż 5m od granicy działki. W przypadku, kiedy warunek ten nie jest spełniony, dla obiektu budowanego lub rozbudowywanego obowiązuje linia zabudowy w odległości 5m od granicy działki.
- Wysokość zabudowy odnawianej lub uzupełnianej do 10,0 m licząc od poziomu terenu do szczytu dachu.
- Kolorystyka obiektów pastelowa, stonowana, pokrycia dachowe w kolorze czerwieni, brązów i zieleni.
- Zaleca się stosowanie na elewacje materiałów naturalnych jak drewno, kamień, cegła , tynki.
- Zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, prefabrykowanych w formie ażurowych płotów.
- Pozostałe ustalenia jak w § 8 p.1

b) 2.4MNp, 2.5MNp, 2.6MNp, 2.7MNp, 2.8MNp, 2.12MNp, 2.15MNp, 3.1MNp, 3.2MNp, 4.5MNp, 4.10MNp
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy projektowanej na projektowanych działkach budowlanych. Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki.
- Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.

2) Funkcja uzupełniająca –
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
- .sady, uprawy ogrodowe
- drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
- Wysokość zabudowy odnawianej lub uzupełnianej do 10,0 m licząc od poziomu terenu do szczytu dachu.
- Kolorystyka obiektów pastelowa, stonowana, pokrycia dachowe w kolorze czerwieni, brązów i zieleni.
- Zaleca się stosowanie na elewacje materiałów naturalnych jak drewno, kamień, cegła , tynki.
- Zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, prefabrykowanych w formie ażurowych płotów.
- Pozostałe ustalenia jak w § 9 p.1
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy :
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i dopuszczonych funkcji uzupełniających : usługowych i gospodarczych – do 30% powierzchni działki
- w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku na cele usługowe
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych

c) 2.10 UpO
1) Funkcja wiodąca - usługi oświaty
3) Funkcja uzupełniająca
- tereny sportowe
- zieleń izolacyjna , rekreacyjna
nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- Adaptacja istniejącego zagospodarowania
- w ramach funkcji wiodącej i uzupełniającej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz budowa , odbudowa , rozbudowa , nadbudowa i przebudowa
odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy – 5m. od granicy działek

d) 2.17 UI
1) Funkcja wiodąca - , strażnica ochotniczej Straży Pożarnej
2) Funkcja uzupełniająca
- zieleń izolacyjna , rekreacyjna
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania
- w ramach funkcji wiodącej i uzupełniającej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz, rozbudowa , nadbudowa i przebudowa.

e) 2.16 ITK,
1) Funkcja wiodąca - urządzenia infrastruktury technicznej - kanalizacji,
2) Funkcja uzupełniająca - zieleń izolacyjna,
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej, konieczność wyznaczenia stref sanitarnych bezpośrednich


k) 1.2 PC- / realizacja po uzyskaniu zgody na zmiane sposobu użytkowania gruntów rolnych/
1) Funkcja wiodąca –usługi komercyjne lub publiczne – teren ofertowy pod wytwórczość związaną przede wszystkim z obsługą turystyki i rekreacji /sprecyzowanie obszaru strefy na etapie decyzji o WZIZT i koncepcji zagospodarowania całości terenu
2) Funkcja uzupełniająca – gastronomia, usługi rzemiosła, administracyjne, lub inne nieuciążliwe
- zaplecze parkingowe
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , itp.
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dla nowych działek funkcji wytwórczych usługowych i gospodarczych dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy : – do50% powierzchni działki
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych.
- odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy –1 5m. od granicy działek
Wprowadza się bezwzględny zakaz prowadzenia działalności uciążliwej dla środowiska i sąsiednich terenów

SOŁECTWO SŁOTWINA :
a) 1.4 MNi, 2.13.2MNi , 3.2.1 MNi, 4.1 MNi, 5.3 MNi
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy istniejącej na istniejących działkach budowlanych . Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki.
- Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.
2) Funkcja uzupełniająca -
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
- drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren /np.transformator/,.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów :
- w ramach funkcji wiodącej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz budowa , odbudowa , rozbudowa , nadbudowa i przebudowa
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej działki budowlanej . W przypadku przekroczenia tego % w zabudowie istniejącej wprowadza się zakaz rozbudowy i budowy nowych obiektów kubaturowych
- w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku na cele usługowe
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych dla zabudowy realizowanej w miejscach uzupełnień zabudowy istniejącej na zasadzie nowej budowy i rozbudowy ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w linii zabudowy obiektów sąsiednich, pod warunkiem, że jest ona położona w odległości nie mniejszej niż 5m od granicy działki. W przypadku, kiedy warunek ten nie jest spełniony, dla obiektu budowanego lub rozbudowywanego obowiązuje linia zabudowy w odległości 5m od granicy działki.
- Wysokość zabudowy odnawianej lub uzupełnianej do 10,0 m licząc od poziomu terenu do szczytu dachu.
- Kolorystyka obiektów pastelowa, stonowana, pokrycia dachowe w kolorze czerwieni, brązów i zieleni.
- Zaleca się stosowanie na elewacje materiałów naturalnych jak drewno, kamień, cegła , tynki.
- Zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, prefabrykowanych w formie ażurowych płotów.
- Pozostałe ustalenia jak w § 9 p.1

b) 1.2.2MNp, 1.3.2MNp, 1.5.2MNp, 2.1.1MNp, 2.6.1MNp, 2.11.2MNp, 3.1.1MNp, 3.2.4MNp,
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy projektowanej na projektowanych działkach budowlanych. Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki.
- Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.

2) Funkcja uzupełniająca –
- lokalne dojazdy klasy D do terenów przyległych / rolne i usługowe/
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
- sady, uprawy ogrodowe
- drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy :
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i dopuszczonych funkcji uzupełniających : usługowych i gospodarczych – do 30% powierzchni działki
- w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku na cele usługowe
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych

c) 1.2.1MNpp, 1.3.1MNpp, 1.4.1MNpp, 1.5.1MNpp, 2.1.2MNpp, 2.6.2MNpp, 2.11.1MNpp, 2.11.3MNpp, 2.13.1MNpp,
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy projektowanej na projektowanych działkach budowlanych uwarunkowana opracowaniem planu podziału na działki budowlane. Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.
2) Funkcja uzupełniająca -
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
- sady, uprawy ogrodowe
- drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia -dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
- Wysokość zabudowy odnawianej lub uzupełnianej do 10,0 m licząc od poziomu terenu do szczytu dachu.
- Kolorystyka obiektów pastelowa, stonowana, pokrycia dachowe w kolorze czerwieni, brązów i zieleni.
- Zaleca się stosowanie na elewacje materiałów naturalnych jak drewno, kamień, cegła , tynki.
- Zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, prefabrykowanych w formie ażurowych płotów.
- Pozostałe ustalenia jak w § 9 p.1
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy :
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i dopuszczonych funkcji uzupełniających : usługowych i gospodarczych – do 30% powierzchni działki
- w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku na cele usługowe
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych

d) 6.2RL/Mni
1)Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w obszarze Parku Krajobrazowego.
- Warunki zabudowy należy uzgadniać z właściwym Zarządem Parku i Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody
2)Funkcja uzupełniająca -
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
3)Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy :
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i funkcji usługowych i gospodarczych – do 30% powierzchni działki
- ochrona istniejącego drzewostanu
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych.

e) 3.2.2 .UpS
1)Funkcja wiodąca - usługi sportu i rekreacji – boisko sportowe
2)Funkcja uzupełniająca -
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , itp.
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania

f) 3.2.3.UpO
1) Funkcja wiodąca - usługi oświaty / szkoła podstawowa /
2) Funkcja uzupełniająca
- zieleń izolacyjna , rekreacyjna
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania
- w ramach funkcji wiodącej i uzupełniającej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz budowa , odbudowa , rozbudowa , nadbudowa i przebudowa
- odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy – 4m. od granicy działek

g) 1.6 UpK
1) Funkcja wiodąca - kościół
2) Funkcja uzupełniająca
- zieleń izolacyjna
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania

h) 2.12.UpI
1) Funkcja wiodąca - usługi inne / remiza straży pożarnej
2) Funkcja uzupełniająca
- usługi kultury
- zieleń izolacyjna
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów
- ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania
- w ramach funkcji wiodącej i uzupełniającej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz budowa , odbudowa , rozbudowa , nadbudowa i przebudowa
- odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy działek – 4m. od granicy działek

i) 1.7 UcT
1) Funkcja wiodąca - usługi turystyczne teren ofertowy
2) Funkcja uzupełniająca
- zieleń izolacyjna , rekreacyjna, drobne usługi handlu , gastronomii , administracyjne
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- Zabezpieczenie dojazdu kl D w obszarze terenu 1.2 MNp
- w ramach funkcji wiodącej i uzupełniającej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz budowa , odbudowa , rozbudowa , nadbudowa i przebudowa
- dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni działki budowlanej
- ustala się minimalną powierzchnię terenów zielonych na 50% powierzchni działki budowlanej
- odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy – 4 m. od granicy działek

j) 3.1.2IW, 3.1.5IW, 3.1.9IW
1) Funkcja wiodąca – projektowane urządzenia infrastruktury technicznej –tereny związane z ujęciem wody,
2) Funkcja uzupełniająca - zieleń izolacyjna,
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- zakaz lokalizacji zabudowy, konieczność wyznaczenia stref sanitarnych bezpośrednich

SOŁECTWO TWARDORZECZKA :
a) 1.6 MNi, 1.8 MNi, 1.16 MNi, 1.24 MNi, 1.26 MNi, 1.34 MNi, 1.40.1 MNi, 1.42.2 MNi, 1.45 MNi, 1.48 MNi, 1.53 MNi, 2,4 MNi, 2.12 MNi, 2.16 MNi, 2.24 MNi, 2,27 MNi, 3.1 MNi, 3.3 MNi, 3.5 MNi, 3.7 MNi, 3.23 MNi, 3.28 MNi, 3.34 MNi, 3.48 MNi, 4.1 MNi, 4.24 MNi, 4.25 MNi,
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy istniejącej na istniejących działkach budowlanych . Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki.
- Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.

2) Funkcja uzupełniająca -
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
- drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów :
- w ramach funkcji wiodącej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz budowa , odbudowa , rozbudowa , nadbudowa i przebudowa
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej działki budowlanej . W przypadku przekroczenia tego % w zabudowie istniejącej wprowadza się zakaz rozbudowy i budowy nowych obiektów kubaturowych
- w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku na cele usługowe
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych
- dla zabudowy realizowanej w miejscach uzupełnień zabudowy istniejącej na zasadzie nowej budowy i rozbudowy ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w linii zabudowy obiektów sąsiednich, pod warunkiem, że jest ona położona w odległości nie mniejszej niż 5m od granicy działki. W przypadku, kiedy warunek ten nie jest spełniony, dla obiektu budowanego lub rozbudowywanego obowiązuje linia zabudowy w odległości 5m od granicy działki.
- Wysokość zabudowy odnawianej lub uzupełnianej do 10,0 m licząc od poziomu terenu do szczytu dachu.
- Kolorystyka obiektów pastelowa, stonowana, pokrycia dachowe w kolorze czerwieni, brązów i zieleni.
- Zaleca się stosowanie na elewacje materiałów naturalnych jak drewno, kamień, cegła , tynki.
- Zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, prefabrykowanych w formie ażurowych płotów.
- Pozostałe ustalenia jak w § 9 p.1

b) 1.9 MNp, 1.23 MNp, 1.33 MNp, 1.37MNp, 1.46 MNp, 1.47 MNp, 1.52 MNp, 1.56MNp, 1.59 MNp, 2.2 MNp, 2.7 MNp, 2.8 MNp, 2.20 MNp, 2.31 MNp, 3.4 MNp, 3.6 MNp, 3.10 MNp, 3.14 MNp, 3.24 MNp, 3.29 MNp, 3.30 MNp, 3.31 MNp, 3.33 MNp, 3.35 MNp, 3.37 MNp, 3.38 MNp, 3.40 MNp, 3.42 MNp, 3.43 MNp, 4.4 MNp, 4.10 MNp, 4.12 MNp, 4.14 MNp, 4.15 MNp, 4.17 MNp, 4.19 MNp, 4.20 MNp, 4.22 MNp,
1) funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy projektowanej na projektowanych działkach budowlanych. Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki.
- Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.

2) Funkcja uzupełniająca -
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
- sady, uprawy ogrodowe
- drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
- Wysokość zabudowy odnawianej lub uzupełnianej do 10,0 m licząc od poziomu terenu do szczytu dachu.
- Kolorystyka obiektów pastelowa, stonowana, pokrycia dachowe w kolorze czerwieni, brązów i zieleni.
- Zaleca się stosowanie na elewacje materiałów naturalnych jak drewno, kamień, cegła , tynki.
- Zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, prefabrykowanych w formie ażurowych płotów.
- Pozostałe ustalenia jak w § 9 p.1

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy :
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i dopuszczonych funkcji uzupełniających : usługowych i gospodarczych – do 30% powierzchni działki
- w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku na cele usługowe
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych

c) 1.23.1MNpp, 1.23.3MNpp, 1.40.2MNpp, 1.42.1MNpp, 1.51MNpp, 1.54MNpp, 1.55MNpp, 1.58MNpp, 2.2MNpp, 2.7.1MNpp, 2.11.1MNpp, 3.1.2MNpp, 3.10.2MNpp, 3.14.3MNpp, 3.14.2MNpp, 4.1.2Mnpp, 4.4.1MNpp, 4.4.3MNpp, 4.10.2MNpp, 4.14.2MNpp, 4.19.2MNpp, 4.22.2MNpp
1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy projektowanej na projektowanych działkach budowlanych uwarunkowana opracowaniem planu podziału na działki budowlane. Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki. Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administacją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.
2) Funkcja uzupełniająca -
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
- sady, uprawy ogrodowe
- drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
- Wysokość zabudowy odnawianej lub uzupełnianej do 10,0 m licząc od poziomu terenu do szczytu dachu.
- Kolorystyka obiektów pastelowa, stonowana, pokrycia dachowe w kolorze czerwieni, brązów i zieleni.
- Zaleca się stosowanie na elewacje materiałów naturalnych jak drewno, kamień, cegła , tynki.
- Zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, prefabrykowanych w formie ażurowych płotów.
- Pozostałe ustalenia jak w § 9 p.1
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy :
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki
- dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i dopuszczonych funkcji uzupełniających : usługowych i gospodarczych – do 30% powierzchni działki
- w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku na cele usługowe
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych

e) 4.6 MNl/MNL
1) Funkcja wiodąca –
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna letniskowa z przewagą zabudowy projektowanej na projektowanych działkach budowlanych,. Przed wydaniem warunków zabudowy wymagane opracowanie podziału na działki budowlane z wymogiem zapewnienia dojazdu do każdej działki.
Obsługa komunikacyjna ulicami klasy „D” – dojazdowe o parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.
Linia rozgraniczająca min. 10,00 m
Dla dróg dojazdowych prywatnych pozostających poza administracją gminy w zakresie utrzymania i uzbrojenia, dopuszcza się inne parametry dróg /uzgadniane na etapie projektu technicznego/.
-
2) Funkcja uzupełniająca -
- zabudowa gospodarcza
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp.
- sady, uprawy ogrodowe
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy :
- dla zabudowy letniskowej do 15% powierzchni działki /zabudowa mieszkaniowa o powierzchni zabudowy do 50 m 2 i występująca w zespołach nie mniejszych niż 6 budynków na działkach nie mniejszych niż 500 m2. /.
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych.

f) 2.10 UpK
1) Funkcja wiodąca - kościół
2) Funkcja uzupełniająca
- zieleń izolacyjna
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania

g) 2..25. UpO
1) Funkcja wiodąca - usługi oświaty - szkoła podstawowa i gimnazjum
2) Funkcja uzupełniająca
- zieleń izolacyjna , rekreacyjna
- tereny sportowe
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania
- w ramach funkcji wiodącej i uzupełniającej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz budowa , odbudowa , rozbudowa , nadbudowa i przebudowa
- odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy – 4m. od granicy działek

g) 2.30 UpS
1) Funkcja wiodąca - usługi sportu i rekreacji / typu boisko/
2) Funkcja uzupełniająca -
- usługi handlu , gastronomii
- parking
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna , itp.
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- zakaz zabudowy kubaturowej,
- utwardzenie nawierzchni boiska,
- realizacja elementów małej architektury i urządzeń związanych z funkcją obiektu

h) 1.7 UI
1) Funkcja wiodąca - remiza straży pożarnej
2) Funkcja uzupełniająca
- usługi inne, drobne usługi handlu , gastronomii , administracyjne
- zieleń izolacyjna
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- w ramach funkcji wiodącej i uzupełniającej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz budowa , odbudowa , rozbudowa , nadbudowa i przebudowa
- dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej
- ustala się minimalną powierzchnię terenów zielonych na 50% powierzchni działki budowlanej
- odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy działek – 4m. od granicy działek

i) Uc, 2.28 Uc
1) Funkcja wiodąca - usługi komercyjne teren usług handlu , gastronomii
2) Funkcja uzupełniająca
- zieleń izolacyjna , rekreacyjna
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
- ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania
- w ramach funkcji wiodącej i uzupełniającej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz budowa , odbudowa , rozbudowa , nadbudowa i przebudowa
- dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni działki budowlanej
- ustala się minimalną powierzchnię terenów zielonych na 50% powierzchni działki budowlanej
- odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy – 4m. od granicy działek

j) 2.1 UcT
1) Funkcja wiodąca - usługi komercyjne turystyczne – zajazd , hotel -
2) Funkcja uzupełniająca
- zabudowa mieszkaniowo - pensjonatowa
- zieleń izolacyjna , rekreacyjna
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

- Wprowadza się bezwzględny zakaz prowadzenia działalności uciążliwej dla środowiska i sąsiednich terenów.
- w ramach funkcji wiodącej i uzupełniającej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak : remont oraz budowa , odbudowa , rozbudowa , nadbudowa i przebudowa
- dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej
- ustala się minimalną powierzchnię terenów zielonych na 40% powierzchni działki budowlanej
§ 10
Przeznaczenie oraz zasady urządzania i zagospodarowania terenów otwartych - zieleni, łąk, pastwisk, pół uprawnych i lasów oraz terenów wód otwartych i zieleni łąk i zadrzewień.

SOŁECTWO LIPOWA :
a/ 23.1RL
1) Funkcja wiodąca – zieleń leśna – rezerwaty przyrody, lasy ochronne w obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego
2) Funkcja uzupełniająca – łąki, polany śródleśne zadrzewienia, elementy tras turystycznych
3) Zasady zagospodarowania terenów:
Dla lasów ochronnych położonych w strefie PARKU KRAJOBRAZOWEGO obowiązują ustalenia zawarte w § 13 pkt 3.1
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania
- dla lasów istniejących ustala się: zachowanie i utrzymywanie flory i fauny o charakterze siedlisk naturalnych i półnaturalnych .
- ustala się możliwość realizacji parkingów przy granicy z terenami układu komunikacyjnego - do 10 stanowisk o nawierzchni gruntowej, ławek, zadaszeń, miejsc biwakowych i ścieżek rowerowych.
- zakaz likwidacji terenów zieleni i ograniczanie urządzeń i obiektów nie stanowiących przeznaczenia podstawowego
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej
- wycięcia drzew i wylesienia wymagają bezwzględnej ekspertyzy dendrologicznej
- zakaz budowy obiektów kubaturowych za wyjątkiem : schronisk turystycznych , schronów , stacji GOPR , obiektów związanych z obsługą Parku , zaplecza techniczno-sanitarnego wyciągów narciarskich , urządzeń niezbędnych dla gospodarki leśnej,
- zastosowania rygorów dotyczące. gabarytów i formy architektonicznej
- dopuszcza się budowę nowych wyciągów narciarskich oraz wyznaczania tras zjazdowych na terenach nie pokrytych zwartym lasem nie wymagających wycięcia znacznej ilości drzew, chroniąc cenne ekosystemy

b/ 1.1RP/RZ, 2.6RP/RZ, 3.4RP/RZ, 4.2RP/RZ, 6.4.2RP/RZ, 6.4.6RP/RZ, 6.4.11RP/RZ, 7.1.7RP/RZ, 7.1.16RP/RZ, 8.2RP/RZ, 8.6RP/RZ, 8.9RP/RZ, 8.12RP/RZ, 8.15RP/RZ, 10.5RP/RZ, 10.11RP/RZ, 10.13RP/RZ, 11.2RP/RZ, 11.8RP/RZ, 11.19RP/RZ, 11.21RP/RZ, 11.28RP/RZ, 11.32RP/RZ, 11.37RP/RZ, 11.40RP/RZ, 11.53RP/RZ, 12.4RP/RZ, 13.6RP/RZ, 14.1.2RP/RZ, 15.6RP/RZ, 15.14RP/RZ, 16.3RP/RZ, 16.7RP/RZ, 17.2RP/RZ, 18.1.6RP/RZ 18.2.2RP/RZ, 19.1.6RP/RZ, 19.1.10RP/RZ, 19.2.7RP/RZ, 19.2.10RP/RZ, 19.4.2RP/RZ, 19.5.3RP/RZ, 19.6.2RP/RZ,
1) Funkcja wiodąca – uprawy polowe, łąki i pastwiska
2) Funkcja uzupełniająca – urządzenia obsługi gospodarki rolnej o powierzchni nie przekraczającej
20 m2
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania,
- dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach funkcji wiodącej,
- ochrona zadrzewień śródpolnych,
- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów mieszkaniowych,
- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej,
- możliwość zadrzewienia terenów nieprzydatnych rolniczo ,
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia oraz utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody,
nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych.
-
c /.3ZZ, 1.5ZZ, 1.7ZZ, 1.8ZZ, 2.2ZZ, 2.4ZZ, 3.3ZZ, 4.3ZZ, 4.5ZZ, 5.2ZZ, 6.1.1ZZ, 6.2.1ZZ, 6.2.3ZZ, 6.2.5ZZ, 6.2.7ZZ, 6.3.1ZZ, 6.3.3ZZ, 6.3.4ZZ, 6.3.6ZZ, 6.4.3ZZ, 6.4.5ZZ, 6.4.8ZZ, 6.4.13ZZ, 6.4.15ZZ, 6.5.2ZZ, 6.5.5ZZ, 6.5.7ZZ, 6.6.1ZZ, 6.6.2ZZ, 7.1.3ZZ, 7.1.5ZZ, 7.1.11ZZ, 7.1.12ZZ, 7.1.20ZZ, 7.1.22ZZ, 8.3ZZ, 8.5ZZ, 8.7ZZ, 8.10ZZ, 8.11ZZ, 9.2ZZ, 9.4ZZ, 9.5ZZ, 9.7ZZ, 9.9ZZ, 9.11ZZ, 9.13ZZ, 9.20ZZ, 9.22ZZ, 10.6ZZ, 10.10ZZ, 10.12ZZ, 10.17ZZ, 10.19ZZ, 10.22ZZ, 11.3ZZ, 11.5ZZ, 11.9ZZ, 11.11ZZ, 11.13ZZ, 11.15ZZ, 11.22ZZ, 11.24ZZ, 11.25ZZ, 11.27ZZ, 11.29ZZ, 11.29ZZ, 11.31ZZ, 11.34ZZ, 11.36ZZ, 11.41ZZ, 11.43ZZ, 11.44ZZ, 11.47ZZ, 11.49ZZ, 11.51ZZ, 11.52ZZ, 11.57ZZ, 11.58ZZ, 12.1ZZ, 12.3ZZ, 12.5ZZ, 13.2ZZ, 13.4ZZ, 13.7ZZ, 13.10ZZ, 15.7ZZ, 15.9ZZ, 15.11ZZ, 15.13ZZ, 15.16ZZ, 15.18ZZ, 16.4ZZ, 16.6ZZ, 17.3ZZ, 17.5ZZ, 18.1.7ZZ, 18.1.9ZZ, 18.2.3ZZ, 19.1.2ZZ, 19.1.4ZZ, 19.1.8ZZ, 19.2.3ZZ, 19.2.5ZZ, 19.2.9ZZ, 19.3.2ZZ, 19.3.5ZZ, 19.5.5ZZ, 19.5.7ZZ, 19.6.4ZZ, 19.6.6ZZ, 20.1.1ZZ, 20.2.7ZZ, 10.2.9ZZ, 20.3.2ZZ, 20.3.3ZZ, 21.1.5ZZ, 22.1.3ZZ, 22.2.3ZZ, 22.2.6ZZ, 20.2.10RP/RZ

1) Funkcja wiodąca – tereny łąk i zadrzewień
2) Funkcja uzupełniająca:
- urządzenia infrastruktury technicznej utrzymujące stan zagospodarowania
- elementy zagospodarowania turystycznego
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .

3) Zasady zagospodarowania terenów:
- dla terenów zalesianych ustala się stosowanie elastyczności w doborze gatunków docelowych w zależności od lokalnych warunków siedliskowych preferując gatunki takie jak: olcha, wiąz, jesion i dąb.
- dla zalesień istniejących ustala się: zachowanie i utrzymywanie flory i fauny o charakterze siedlisk naturalnych i półnaturalnych .
- dla zieleni łęgowej i zadrzewień przyrzecznych / przywodnych/
- zakaz likwidacji terenów zieleni,
- dopuszcza się wprowadzanie nowych ciągów zadrzewień jako otuliny cieku wodnego
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej
- wycięcia drzew i wylesienia wymagają bezwzględnej ekspertyzy dendrologicznej

d/ 1.4W, 2.3W, 3.2W, 4.4W, 5.1W, 6.2.4W, 6.3.5W, 6.4.4W, 6.4.14W, 6.5.3W, 6.5.6W, 6.6.3W, 7.1.4W, 7.1.10W, 7.1.13W, 7.1.21W, 8.8W, 9.6W, 9.8W, 9.12W, 9.21W, 10.7W, 10.8W, 10.18W, 11.4W, 11.10W, 11.14W, 11.23W, 11.26W, 11.30W, 11.35, 11.42W, 11.48W, 11.50W, 12.2W, 13.3W, 13.9W, 15.8W, 15.12W, 15.17W, 16.5W, 17.4W, 18.1.8W, 19.1.3W, 19.1.9W, 19.2.4W, 19.3.4W, 19.5.6W, 19.6.5W, 20.1.4W, 20.2.8W, 22.2.4W

1) Funkcja wiodąca – wody otwarte
2) Funkcja uzupełniająca – zieleń izolacyjna , łąki , pastwiska
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- ustala się ochronę istniejącego cieku wodnego wraz z otaczającą go zielenią
pod warunkiem nie zwiększania oporów przepływu wody
- zabrania się prowadzenia wszelkich działań zagrażających degradacją cieku,
- zabezpieczenie i ukształtowanie brzegów na odcinkach terenu potencjalnie zalewowych

e/ 1.10RPU, 7.1.8RPU, 7.1.24RPU, 10.20RPU
1) Funkcja podstawowa– urządzenia produkcji gospodarki rolnej , Zootechniczny Zakład Doświadczalny
2) Funkcja wiodąca - hodowla, prawy polowe, łąki i pastwiska
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania
- ochrona zadrzewień śródpolnych
- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
- możliwość zadrzewienia terenów nieprzydatnych rolniczo
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej poza terenami wyznaczonymi
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia oraz utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody

f/ 18.1.3RPO
1) Funkcja podstawowa– urządzenia produkcji gospodarki rolnej, bazy gospodarcze zieleni
2) Funkcja wiodąca - uprawy polowe , uprawy polowe , łąki i pastwiska
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania
- ochrona zadrzewień śródpolnych
- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów mieszkaniowych
- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w zakresie gospodarki wodno-ściekowej możliwość zadrzewienia terenów nieprzydatnych rolniczo
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia oraz utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody

g/ 10.14ZC
1) Funkcja wiodąca – cmentarz
2) Funkcja uzupełniająca – zieleń towarzysząca, parkingi
3) Zasady zagospodarowania terenów :
- adaptacja istniejącego zagospodarowania
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w obszarze 50 m od terenu pochówków

SOŁECTWO LEŚNA :

a/ 1.1 RP/RZ, 2.1 RP/RZ, 4.1 RP/RZ, 6.10 RP/RZ, 9.12 RP/RZ,
1) Funkcja wiodąca – uprawy polowe, łąki i pastwiska
2) Funkcja uzupełniająca – urządzenia obsługi gospodarki rolnej o powierzchni nie przekraczającej 20 m2
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania,
- dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach funkcji wiodącej,
- ochrona zadrzewień śródpolnych,
- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów mieszkaniowych,
- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej,
- możliwość zadrzewienia terenów nieprzydatnych rolniczo ,
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i, pogłębienia oraz utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody
nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych.

b/ 1.2ZZ, 5.2ZZ, 5.4ZZ, 6.3ZZ, 6.6ZZ, 6.7ZZ, 6.13ZZ, 6.15ZZ, 6.18ZZ, 6.20ZZ, 7.2ZZ, 7.4ZZ, 8.13ZZ, 8.16ZZ, 8.18ZZ, 9.8ZZ, 9.10ZZ, 9.11ZZ
1) Funkcja wiodąca – tereny łąk i zadrzewień
2) Funkcja uzupełniająca:
- urządzenia infrastruktury technicznej utrzymujące stan zagospodarowania
- elementy zagospodarowania turystycznego
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- dla terenów zalesianych ustala się stosowanie elastyczności w doborze gatunków docelowych w zależności od lokalnych warunków siedliskowych preferując gatunki takie jak: olcha, wiąz, jesion i dąb.
- dla zalesień istniejących ustala się: zachowanie i utrzymywanie flory i fauny o charakterze siedlisk naturalnych i półnaturalnych .
- dla zieleni łęgowej i zadrzewień przyrzecznych / przywodnych/
- zakaz likwidacji terenów zieleni,
- dopuszcza się wprowadzanie nowych ciągów zadrzewień jako otuliny cieku wodnego
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej
- wycięcia drzew i wylesienia wymagają bezwzględnej ekspertyzy dendrologicznej

c/ 5.3W, 6.5W, 6.14W, 6.19W, 7.3W, 8.14W, 8,17W, 8.19W, 9.9W,
1) Funkcja wiodąca – wody otwarte - rz. Leśnianka - 8.17.W, 9.9.W,
2) Funkcja uzupełniająca – zieleń izolacyjna , łąki , pastwiska
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- ustala się ochronę istniejących cieków wodnych i rzek wraz z otaczającą go zielenią
pod warunkiem nie zwiększania oporów przepływu wody
- zabrania się prowadzenia wszelkich działań zagrażających degradacją cieku,
- zabezpieczenie i ukształtowanie brzegów na odcinkach terenu potencjalnie zalewowych

SOŁECTWO OSTRE :
a/ 1.1 RL, 1.5 RL, 1.8 RL, 2.2 RL
1) Funkcja wiodąca – zieleń leśna – rezerwaty przyrody, lasy ochronne w obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego
2) Funkcja uzupełniająca – łąki, polany śródleśne zadrzewienia, elementy tras turystycznych
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- Dla lasów ochronnych położonych w strefie PARKU KRAJOBRAZOWEGO obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 3.1
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania
- dla lasów istniejących ustala się: zachowanie i utrzymywanie flory i fauny o charakterze siedlisk naturalnych i półnaturalnych .
- ustala się możliwość realizacji parkingów przy granicy z terenami układu komunikacyjnego - do 10 stanowisk o nawierzchni gruntowej, ławek, zadaszeń, miejsc biwakowych i ścieżek rowerowych.
- zakaz likwidacji terenów zieleni i ograniczanie urządzeń i obiektów nie stanowiących przeznaczenia podstawowego
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej
- wycięcia drzew i wylesienia wymagają bezwzględnej ekspertyzy dendrologicznej
- zakaz budowy obiektów kubaturowych za wyjątkiem : schronisk turystycznych , schronów , stacji GOPR , obiektów związanych z obsługą Parku , zaplecza techniczno-sanitarnego wyciągów narciarskich , urządzeń niezbędnych dla gospodarki leśnej,
- zastosowania rygorów dotyczących. gabarytów i formy architektonicznej,
- dopuszcza się budowę nowych wyciągów narciarskich oraz wyznaczania tras zjazdowych na terenach nie pokrytych zwartym lasem nie wymagających wycięcia znacznej ilości drzew, chroniąc cenne ekosystemy.
- uzgodnień z Zarządem Parków Krajobrazowych

b/ 1.2 RL/RL1, 1.3 RL/RL1, 1.4 RL/RL1, 1.6 RL/RL1,
1) Funkcja wiodąca – zieleń leśna – dolesienia – lasy ochronne częściowo w obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego
2) Funkcja uzupełniająca – łąki, polany śródleśne zadrzewienia, elementy tras turystycznych
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- Dla lasów ochronnych położonych w strefie parku krajobrazowego obowiązują ustalenia zawarte w § 13 pkt 3.1
- w ramach funkcji wiodącej ustala się dolesienia wg „ planu dolesień” oraz adaptację istniejącego drzewostanu
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej
- wycięcia drzew i wylesienia wymagają bezwzględnej ekspertyzy dendrologicznej
- i uzgodnień z Zarządem Parków Krajobrazowych

c/ 2.4 RP/RZ, 2.7 RP/RZ, 2.11 RP/RZ, 2.20 RP/RZ, 3.4 RP/RZ, 3.14 RP/RZ, 3.16 RP/RZ, 3,18 RP/RZ, 3,19 RP/RZ, 4.6 RP/RZ, 4.9 RP/RZ, 4.11 RP/RZ,

1) Funkcja wiodąca – uprawy polowe, łąki i pastwiska
2) Funkcja uzupełniająca – urządzenia obsługi gospodarki rolnej o powierzchni nie przekraczającej 20 m2
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania,
- dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach funkcji wiodącej,
- ochrona zadrzewień śródpolnych,
- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów mieszkaniowych,
- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej,
- możliwość zadrzewienia terenów nieprzydatnych rolniczo ,
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia oraz utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody,
nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych.

d/1.7 RP/MNpp
1)Funkcja wiodąca – uprawy polowe, łąki i pastwiska z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
2)Funkcja uzupełniająca – urządzenia obsługi gospodarki rolnej o powierzchni nie przekraczającej 20 m2
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania,
- dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach funkcji wiodącej,
- ochrona zadrzewień śródpolnych,
- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów,
- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
- możliwość zadrzewienia terenów nieprzydatnych rolniczo ,
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia oraz utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody,
- nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych

e/ 2.3 ZZ, 3.2 ZZ, 3.10 ZZ, 3.15 ZZ, 4.10 ZZ,
1) Funkcja wiodąca – tereny łąk i zadrzewień
2) Funkcja uzupełniająca:
- urządzenia infrastruktury technicznej utrzymujące stan zagospodarowania
- elementy zagospodarowania turystycznego
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- dla terenów zalesianych ustala się stosowanie elastyczności w doborze gatunków docelowych w zależności od lokalnych warunków siedliskowych preferując gatunki takie jak: olcha, wiąz, jesion i dąb.
- dla zalesień istniejących ustala się: zachowanie i utrzymywanie flory i fauny o charakterze siedlisk naturalnych i półnaturalnych,
- dla zieleni łęgowej i zadrzewień przyrzecznych / przywodnych/
- zakaz likwidacji terenów zieleni,
- dopuszcza się wprowadzanie nowych ciągów zadrzewień jako otuliny cieku wodnego
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej
- wycięcia drzew i wylesienia wymagają bezwzględnej ekspertyzy dendrologicznej

2.1.W ,3.1.W , 3.21.W
1) Funkcja wiodąca – wody otwarte - rz. Leśnianka
2) Funkcja uzupełniająca – zieleń izolacyjna , łąki , pastwiska
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- ustala się ochronę istniejącego cieku wodnego wraz z otaczającą go zielenią
pod warunkiem nie zwiększania oporów przepływu wody
- zabrania się prowadzenia wszelkich działań zagrażających degradacją cieku,
zabezpieczenie i ukształtowanie brzegów na odcinkach terenu potencjalnie zalewowych

SOŁECTWO SIENNA :
a/ 1.1 RP/RZ, 2.1 RP/RZ, 2.18RP/RZ
1) Funkcja wiodąca – uprawy polowe, łąki i pastwiska
2) Funkcja uzupełniająca – urządzenia obsługi gospodarki rolnej o powierzchni nie przekraczającej 20 m2
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania,
- dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach funkcji wiodącej,
- ochrona zadrzewień śródpolnych,
- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów mieszkaniowych,
- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej,
- możliwość zadrzewienia terenów nieprzydatnych rolniczo ,
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia oraz utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody,
nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych.

b/ 1.3 ZZ, 4.2 ZZ, 4.4 ZZ, 4.7 ZZ, 4.9. ZZ
1) Funkcja wiodąca – tereny łąk i zadrzewień
2) Funkcja uzupełniająca:
- urządzenia infrastruktury technicznej utrzymujące stan zagospodarowania
- elementy zagospodarowania turystycznego
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- dla terenów zalesianych ustala się stosowanie elastyczności w doborze gatunków docelowych w zależności od lokalnych warunków siedliskowych preferując gatunki takie jak: olcha, wiąz, jesion i dąb.
- dla zalesień istniejących ustala się: zachowanie i utrzymywanie flory i fauny o charakterze
- siedlisk naturalnych i półnaturalnych .
- dla zieleni łęgowej i zadrzewień przyrzecznych / przywodnych/
- zakaz likwidacji terenów zieleni,
- dopuszcza się wprowadzanie nowych ciągów zadrzewień jako otuliny cieku wodnego
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej
- wycięcia drzew i wylesienia wymagają bezwzględnej ekspertyzy dendrologicznej

c/ 1.4.W, 4.3.W, 4.8.W,
1) Funkcja wiodąca – wody otwarte,
2) Funkcja uzupełniająca – zieleń izolacyjna , łąki , pastwiska
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- ustala się ochronę istniejących cieków wodnych i rzek wraz z otaczającą go zielenią
pod warunkiem nie zwiększania oporów przepływu wody
- zabrania się prowadzenia wszelkich działań zagrażających degradacją cieku,
- zabezpieczenie i ukształtowanie brzegów na odcinkach terenu potencjalnie zalewowych

SOŁECTWO SŁOTWINA :
a/ 6.1 RL,
1) Funkcja wiodąca – zieleń leśna – rezerwaty przyrody, lasy ochronne w obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego
2) Funkcja uzupełniająca – łąki, polany śródleśne zadrzewienia, elementy tras turystycznych
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- Dla lasów ochronnych położonych w strefie PARKU KRAJOBRAZOWEGO obowiązują ustalenia zawarte w § 12 pkt 3.1
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania
- dla lasów istniejących ustala się: zachowanie i utrzymywanie flory i fauny o charakterze siedlisk naturalnych i półnaturalnych .
- ustala się możliwość realizacji parkingów przy granicy z terenami układu komunikacyjnego - do 10 stanowisk o nawierzchni gruntowej, ławek, zadaszeń, miejsc biwakowych i ścieżek rowerowych.
- zakaz likwidacji terenów zieleni i ograniczanie urządzeń i obiektów nie stanowiących przeznaczenia podstawowego
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej
- wycięcia drzew i wylesienia wymagają bezwzględnej ekspertyzy dendrologicznej i uzgodnień z Zarządem Parków Krajobrazowych
- zakaz budowy obiektów kubaturowych za wyjątkiem : schronisk turystycznych, stacji GOPR ,obiektów związanych z obsługą Parku, zaplecza techniczno-sanitarnego wyciągów narciarskich , urządzeń niezbędnych dla gospodarki leśnej,
- zastosowania rygorów dotyczących. gabarytów i formy architektonicznej,
- dopuszcza się budowę nowych wyciągów narciarskich oraz wyznaczania tras zjazdowych na terenach nie pokrytych zwartym lasem nie wymagających wycięcia znacznej ilości drzew, chroniąc cenne ekosystemy.

b / 2.2RP/RZ, 2.7RP/RZ, 2.10RP/RZ,
1) Funkcja wiodąca – uprawy polowe , łąki i pastwiska
2) Funkcja uzupełniająca – urządzenia obsługi gospodarki rolnej o powierzchni nie przekraczającej 20 m2
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania
- dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach funkcji wiodącej
- ochrona zadrzewień śródpolnych
- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów mieszkaniowych
- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wg ustaleń § 18
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej
- możliwość zadrzewienia terenów nieprzydatnych rolniczo
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia oraz utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody
- nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych

c/ 2.3ZZ, 2.5ZZ, 2.8ZZ, 3.1.4ZZ, 3.1.6ZZ, 3.1.8ZZ, 3.1.10ZZ, 4.2ZZ, 4.4ZZ, 5.2ZZ,

1) Funkcja wiodąca – tereny łąk i zadrzewień
2) Funkcja uzupełniająca:
- urządzenia infrastruktury technicznej utrzymujące stan zagospodarowania
- elementy zagospodarowania turystycznego
- nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- dla terenów zalesianych ustala się stosowanie elastyczności w doborze gatunków docelowych w zależności od lokalnych warunków siedliskowych preferując gatunki takie jak: olcha, wiąz, jesion i dąb.
- dla zalesień istniejących ustala się: zachowanie i utrzymywanie flory i fauny o charakterze siedlisk naturalnych i półnaturalnych .
- dla zieleni łęgowej i zadrzewień przyrzecznych / przywodnych/
- zakaz likwidacji terenów zieleni,
- dopuszcza się wprowadzanie nowych ciągów zadrzewień jako otuliny cieku wodnego
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej

d) 2.4W, 2.9W, 3.1.3W, 3.1.7W, 3.1.11W, 4.3W, 5.1W,

1) Funkcja wiodąca – wody otwarte
2) Funkcja uzupełniająca – zieleń izolacyjna, łąki , pastwiska
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- ustala się ochronę istniejącego cieku wodnego wraz z otaczającą go zielenią
- wprowadzanie nowych ciągów zadrzewień jako otuliny cieku wodnego jest dopuszczone pod warunkiem nie zwiększania oporów przepływu wody
- zabrania się prowadzenia wszelkich działań zagrażających degradacją cieku
- zabezpieczenie i ukształtowanie brzegów na odcinkach terenu potencjalnie zalewowych

SOŁECTWO TWARDORZECZKA :
a/ 1.2 RL, 1.10 RL, 1.11 RL, 1.12. RL, 1.14. RL 1.15. RL, 1.18. RL, 1.19. RL, 1.20. 1.21. RL,1.25. RL, 1.27. RL, 1.30. RL, 2..29. RL3.8.. RL, 3.15. RL, 3.20. RL, 3. 21. RL, 3.22. RL, 3.44. RL,
4.27. RL,

1) Funkcja wiodąca – zieleń leśna – rezerwaty przyrody, lasy ochronne w obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego
2) Funkcja uzupełniająca – łąki, polany śródleśne zadrzewienia, elementy tras turystycznych
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- Dla lasów ochronnych położonych w strefie PARKU KRAJOBRAZOWEGO obowiązują ustalenia zawarte w § 14 pkt 3.1
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania
- dla lasów istniejących ustala się: zachowanie i utrzymywanie flory i fauny o charakterze siedlisk naturalnych i półnaturalnych .
- ustala się możliwość realizacji parkingów przy granicy z terenami układu komunikacyjnego - do 10 stanowisk o nawierzchni gruntowej, ławek, zadaszeń, miejsc biwakowych i ścieżek rowerowych.
- zakaz likwidacji terenów zieleni i ograniczanie urządzeń i obiektów nie stanowiących przeznaczenia podstawowego
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej
- wycięcia drzew i wylesienia wymagają bezwzględnej ekspertyzy dendrologicznej
- zakaz budowy obiektów kubaturowych za wyjątkiem : schronisk turystycznych , schronów , stacji GOPR , obiektów związanych z obsługą Parku , zaplecza techniczno-sanitarnego wyciągów narciarskich , urządzeń niezbędnych dla gospodarki leśnej,
- zastosowania rygorów dotyczące. gabarytów i formy architektonicznej
- dopuszcza się budowę nowych wyciągów narciarskich oraz wyznaczania tras zjazdowych na terenach nie pokrytych zwartym lasem nie wymagających wycięcia znacznej ilości drzew, chroniąc cenne ekosystemy

b/ 1.3 RL/RL1, 1.13 RL/RL1, ,
1) Funkcja wiodąca – zieleń leśna – dolesienia – lasy ochronne częściowo w obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego
2) Funkcja uzupełniająca – łąki, polany śródleśne zadrzewienia, elementy tras turystycznych
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- Dla lasów ochronnych położonych w strefie parku krajobrazowego obowiązują ustalenia zawarte w § 13 pkt 3.1
- w ramach funkcji wiodącej ustala się dolesienia wg „ planu dolesień” oraz adaptację istniejącego drzewostanu
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej
- wycięcia drzew i wylesienia wymagają bezwzględnej ekspertyzy dendrologicznej I uzgodnień z Zarządem Parków Krajobrazowych

c) 1.17 RP/RZ, 1.22 RP/RZ, 1.28 RP/RZ, 1.32 RP/RZ, 1.36 RP/RZ, 1.39 RP/RZ, 1.49. RP/RZ, 1.57 RP/RZ, 1.58 RP/RZ, 2.3 RP/RZ, 2.10 RP/RZ ,2.22 RP/RZ, 2.26 RP/RZ, 3.13 RP/RZ, 3.19 RP/RZ, 3.25 RP/RZ, 3.27 RP/RZ, 4.2 RP/RZ, 4.3 RP/RZ, 4.7 RP/RZ, 4.8 RP/RZ,4.9 RP/RZ, 4.13 RP/RZ, 4.18 RP/RZ, 4.21 RP/RZ, 4.23 RP/RZ, 4.2 RP/RZ,
1) Funkcja wiodąca – uprawy polowe , łąki i pastwiska
2) Funkcja uzupełniająca – urządzenia obsługi gospodarki rolnej o powierzchni nie przekraczającej 20 m2
3) Zasady zagospodarowania terenów:

- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania
- dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach funkcji wiodącej
- ochrona zadrzewień śródpolnych
- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów mieszkaniowych
- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wg ustaleń § 18
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej
- możliwość zadrzewienia terenów nieprzydatnych rolniczo
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia oraz utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody
- nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych

d/ 1.4 ZZ, 1.5 ZZ, 1.43 ZZ, 1.46 ZZ, 2.11. ZZ, 2.13 ZZ, 2.15 ZZ, 2.17 ZZ, 2.18 ZZ, 2.19 ZZ, 2..21 ZZ, 2.23 ZZ, 3.12 ZZ, 3.17 ZZ, 3.18 ZZ, 3.45 ZZ, 3.47 ZZ, 3.49 ZZ, 4.5 ZZ, 4.26 ZZ,
1) Funkcja wiodąca – tereny łąk i zadrzewień
2) Funkcja uzupełniająca:
- urządzenia infrastruktury technicznej utrzymujące stan zagospodarowania elementy zagospodarowania turystycznego,
3) Zasady zagospodarowania terenów:
- dla terenów zalesianych ustala się stosowanie elastyczności w doborze gatunków docelowych w zależności od lokalnych warunków siedliskowych oraz stopnia zanieczyszczeń przemysłowych preferując gatunki takie jak: olcha, wiąz, jesion i dąb.
- dla lasów istniejących ustala się: zachowanie i utrzymywanie flory i fauny o charakterze siedlisk naturalnych i półnaturalnych .
- ustala się możliwość realizacji parkingów przy granicy z terenami układu komunikacyjnego - do 10 stanowisk o nawierzchni gruntowej, ławek, zadaszeń, miejsc biwakowych i ścieżek rowerowych.
- zakaz likwidacji terenów zieleni i ograniczanie urządzeń i obiektów nie stanowiących
przeznaczenia podstawowego
- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej
- wycięcia drzew i wylesienia wymagają bezwzględnej ekspertyzy dendrologicznej

1.1.W, 1.29.W, 1. 31.W, 1.35 W, 1.38 W, 1.44 W, 1.50 W, 2.14 W, 3.2 W, 3.9 W, 3.11 W, 3.16 W, 3.26 W, 3.32 W, 3.36 W, 3.39 W, 3.41 W, 3.46 W, 3.50 W, 3.2 W, 3.2 W, 3.2 W, 3.2 W, 3.2 W,
1) Funkcja wiodąca – wody otwarte - rz. Twardorzeczka
2) Funkcja uzupełniająca – zieleń izolacyjna, łąki, pastwiska
3) Zasady zagospodarowania terenów
- ustala się ochronę istniejącego cieku wodnego wraz z otaczającą go zielenią pod warunkiem nie zwiększania oporów przepływu wody
- zabrania się prowadzenia wszelkich działań zagrażających degradacją cieku,
- zabezpieczenie i ukształtowanie brzegów na odcinkach terenu potencjalnie zalewowych

§ 11

ROZDZIAŁ 4
Ustalenia strefowe planu


1.Ustalenia strefowe planu odnoszą się do jednoznacznie graficznie wyznaczonych stref uwarunkowań, związanych z określoną problematyką specjalistyczną zdefiniowaną w planie w formie niezależnych grup tematycznych.

2.Dla potrzeb w § 12 zdefiniowano zapisy strefowe odnoszące się kolejno do terenów podlegających dodatkowym ograniczeniom lub regulacjom, związanym z występowaniem:
1) wód otwartych z zasięgiem oddziaływania,
2) uwarunkowań środowiska kulturowego,
3) uwarunkowań środowiska naturalnego,
4) infrastruktury technicznej,
3. Zasięgi i przebieg granic ustaleń strefowych nie muszą pokrywać się z istniejącymi lub planowanymi granicami geodezyjnych podziałów nieruchomości

§ 12

1. Ochronie i racjonalnemu kształtowaniu podlega w planie zarówno środowisko kulturowe jak i środowisko naturalne .

2. W odniesieniu do środowiska kulturowego ustala się :
ochronę krajobrazu, widoków, dominant itp. elementów typowych dla krajobrazu wiejskiego
dla ochrony wartości środowiska kulturowego zaleca się rozbudowy, przebudowy oraz budowy nowych obiektów o formie, charakterze i materiale dostosowanym do otoczenia i cech architektury lokalnej. Nie wyklucza się możliwości zastosowania rozwiązań indywidualnych wpisanych właściwie w krajobraz pod warunkiem ich uzgodnienia w fazie koncepcji (por. § 7 ).

3. Uwarunkowania dla terenów objętych zasięgiem strefy bezpośredniego i pośredniego oddziaływania i wpływu środowiska kulturowego

1) Strefy ochrony konserwatorskiej
W celu określenia zasad ochrony , konserwacji i rewaloryzacji zasobów kulturowych gminy wytycza się następujące strefy ochronne : „A”- SKA , „B”- SKB „ OW” – S.A. - „K”- SKK,
Strefa „A” SKA (ścisłej ochrony) obejmuje zespoły i obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego ks. A. Podstawowe działania w tej strefie polegają na zachowaniu i utrzymaniu zabytków w niezmienionym stanie
W strefie obowiązuje :
- priorytet wypełniania zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
- zakaz wprowadzania wtórnych inwestycji w obrębie zabytkowych zespołów zabudowy .
Strefa „B”- SKB częściowej ochrony ) obejmuje zasadnicze elementy rozplanowania obszarów w modelowej historycznej i tradycyjnej postaci osiedleńczej oraz pojedyncze obiekty o wartościach lokalnych figurujące w spisie zabytków architektury i budownictwa Służby Ochrony Zabytków Delegatura w Bielsku-Białej. Podstawowym działaniem konserwatorskim w strefie jest rewaloryzacja polegająca na przywracaniu obiektom i obszarom utraconych wartości .
Rewaloryzacja w obrębie obszarów chronionych elementy rozplanowania powinna
zmierzać do :
- integracji, czyli scalenia starego układu rozbitego lub porzuconego;
- rekompozycji, czyli uporządkowania starego układu poprzez zatrzymanie rozwoju współczesnej zabudowy zacierającej układ historyczny;
- rekonstrukcji, czyli odtworzenia zniszczonych elementów układu zgodnie z jego tradycyjną postacią .
W strefach obowiązuje :
- wymóg wstępnego uzgadniania działań inwestycyjnych (remonty, adaptacje) w obiektach figurujących w spisie ewidencyjnym SOZ Delegatura w Bielsku – Białej;
- zakaz wyburzenia zdekapitalizowanych budynków zabytkowych bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- w miejscu wyburzonych budynków zabytkowych nowe inwestycje zaleca się realizować na zasadzie wymiany substancji;
- nowe obiekty usytuowane na obszarach objętych ochroną należy dostosować do cech lokalnej tradycji budowlanej i skali krajobrazu.

Strefa „OW” - SA( obserwacji archeologicznej ) stanowi rozpoznane i potencjalne tereny badań archeologicznych .W rejonie strefy wszelki inwestycje budowlane i ziemne wymagają uprzedniego wykonania badań archeologicznych pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W rejonie strefy wszelkie inwestycje wymagają uprzedniego wykonania badań archeologicznych w uzgodnieniu ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, na podstawie odrębnego zezwolenia.
Zlokalizowane stanowiska archeologiczne w sołectwie Lipowa:
• w ramach jednostek 7.1.7,
• w ramach jednostek 1.1, 1.9, 2.5.1,
• w ramach jednostek 9.3.2,
• w ramach jednostek 16.3,
• w ramach jednostek 11.28
Zlokalizowane stanowiska archeologiczne w sołectwie Leśna:
• w ramach jednostek 6.10, 6.11,
• w ramach jednostek 8.6, 8.7, 8.12, 8.13, 8.14, 8.16, 8.18, 8.19
Zlokalizowane stanowiska archeologiczne w sołectwie Słotwina:
• w ramach jednostek 2.11.3, 2.10,
• w ramach jednostek 3.1.1
Zlokalizowane stanowiska archeologiczne w sołectwie Twardorzeczka:
• w ramach jednostek 3.20

Strefa „K” - SKK obejmuje obszary integralne związane z chronionymi obiektami i zespołami zabytkowymi i punktami widokowymi. W strefie obowiązuje :
- konserwacja i pielęgnacja krajobrazu naturalnego związanego z chronionymi obszarami układów przestrzennych ( roślinność łęgowa, cieki wodne, starodrzew)
- konserwacja i restauracja elementów krajobrazu urządzonego (parki, ogrody, cmentarze), po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

Strefa „E” obejmuje obszary otulinowe zapewniające właściwe eksponowanie zespołów i obiektów zabytkowych.
Działalność w strefie określa każdorazowo opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków .

Strefą częściowej ochrony konserwatorskiej „B” postuluje się otoczyć dobra kultury o walorach lokalnych figurujące w spisach obiektów architektury i budownictwa Służby Ochrony Zabytków Delegatura w Bielsku –Białej oraz elementy rozplanowania wsi w modelowej , historycznej i tradycyjnej postaci osiedleńczej , wymagających działań rewaloryzacyjnych w zakresie rekompozycji.

Sołectwa Lipowa
1. Kościół parafialny p.w.św. Bartłomieja , mur. 1896 r. – nr rejestru zabytków : A-608/89 ;
2. Plebania i budynek gospodarczy , mur. ok.1899 r. – nr rejestru zabytków : A-608/89 ;
3. Budynek nr 353 , mur. , ok. 1900 r. ;
4. Budynek nr 9 , tzw. „ Stara Gmina ” mur. ok. 1900 r.
5. Kapliczka przydrożna , k. nr 655 kam. 1871r.;
6. Krzyż przydrożny , k. strażnicy OSP kam. 1882 r. ;
7. Kapliczka przydrożna , n.p. nr 750 ;
8. Kapliczka przydrożna k. nr 263 , kam. 1860 r.
9. Kapliczka przy zagrodzie nr 183 , drewn.-kam. XIX w . ;
10. Budynek mieszkalny k./kościoła , mur. ok. 1930 r.
11. Dawny zespół zabudowy folwarcznej :
- Budynek mieszkalny , mur. ok. 1900 r. wł. ZZD w Lipowej ,
- Stodoła , mur. , ok. 1920 r. wł. ZZD
- Stajnia , mur. , ok. 1920 r. wł. ZZD
- Browar , mur. , ok. 1900 r. wł. ZZD
- Kuźnia , mur. , ok. 1900 r. wł. ZZD
- Obora , mur., ok. 1900 r. wł. ZZD
- Budynek mieszkalny , mur. , ok. 1900 r. wł. ZZD ;
12. Budynek nr 27 drew. , ok.1930 r. wł. Siderek ;
13. Budynek nr 36 , mur., ok. 1914 r. wł. A. Pietraszko
14. Budynek nr 52 , mur., ok. 1900 r. wł. J. Semik ;
15. Budynek nr 57, drew.-zręb., ok. 1900 r. wł. Binda ;
16. Budynek nr 65, drew.-zręb., 1895 r. wł M. Bysko ;
17. Budynek nr 67 , mur. , ok. 1930r. wł. J. Semik ;
18. Budynek nr 68 , mur. , ok. 1900 r. wł. E. Kliś ;
19. Budynek 89 , mur. , ok. pocz. XX w. A.K.Binda ;
20. Budynek 123 ,drew.-zręb. 1920 r. wł. W. Caputa ;
21. Budynek nr 133 , mur. ok. 1920 r. wł. E. Zuziak ;
22. Budynek nr 140 , mur. ok.1930 r. wł. A. Kruczek ;
23. Budynek nr 180 , mur. ok. 1912 r. wł. J.Śliwa ;
24. Budynek nr 264 , drew.-zręb. 1924 r. wł. H. Pietraszko
25. Budynek nr 266 , drew. , ok. 1920 r. wł. S. Harężlak ;
26. Budynek nr 296 , mur. , ok.1900 r. wł. S. Cholewka ;
27. Budynek nr 360 ,drew.-zręb. , pocz. XX w. ;
28. Budynek nr 374 , mur. , 1 ćw. XX w. ;
29. Budynek nr 378 , mur. , ok. 1920-1930 r. ;
30. Budynek nr 370 , drew.-zręb. , 1895 r. ;
31. Budynek nr 380 , drew.-zręb. , 1914 r., wł. W. Kamiński ;
32. Budynek nr 428 , drew.-zręb. , ok. 1920-30 r. , G. Konior ;
33. Budynek nr 442 , mur., ok. 1930 r. , wł. J. Dędys ;
34. Budynek nr 561 , drew.-zręb. , ok.1930 r. wł. K. Ryszka
35. Cmentarz rzymsko-katolicki , zał. 1875 r. – nr rejestru zabytków : A-615/87 ;
36. Budynek nr 104 , Leśniczówka , drew. , ok. 1900 r. ;
37. Budynek nr 7 , Nadleśnictwo 1857 r. ;
38. Tartak parowy , drew. , 1885 r. ( nieczynny )
39. Tartak parowy , drew. , 1917 r. ( zelektryfikowany , czynny)

Sołectwo Leśna
1. Figura przydrożna Matki Boskiej Częstochowskiej , poł. obok posesji nr 7, kam ., 1818 r. ,
2. Kapliczka murowana , usyt. przy drodze do siennej na działce Antoniego Stokłosy , ok. poł. XX w.
3. Krzyż przydrożny , obok posesji nr 69 , kam., 1858 r.
4. Budynek nr 6, mur ok. 1930 r. wł. J. Cender ;
5. Budynek nr 29, ( H 136 ) , drew., 1910 r. wł. R Mołdysz ;
6. Budynek nr 30 , drew. , ok. 1910 r. wł. A. Potasiak ;
7. Budynek nr 44 , drew. , ok. 1920 r. wł. R. Caputa ;
8. Budynek inwentarski na pos. nr 44 , mur. , ok. 1920 r., wł. R. Caputa ;
9. Budynek nr 54 , drew., ok. 1920 r.
10. Budynek nr 55 , drew. , 1920-1930 r. , wł. B. Biernat
11. Budynek nr 61 , drew. , ok. 1930 r. , wł. W. Lach ;
12. Budynek nr 66 , mur., 1880 r. , wł. J. Kubica ;
13. Budynek nr 69 , mur. , ok. 1930 r. , wł. M. Piecucha ;
14. Budynek nr 70 , mur., 1933 r. , wł. D. Ruśniak
15. Budynek nr 80 , drew. , ok. 1930 r. , wł. B. Noga ,
16. Budynek nr 84 , mur. , ok. 1930 r. , wł. A. Piecuch ,
17. Budynek nr 117 a , mur. , 1929 r. , wł. A. Kumorek ;
18. Budynek nr 118 , drew., 1990 r. ;
19. Budynek nr 124 , mur., ok. 1930 r. wł. M. Sowa ;
20. Budynek nr 165 , mur., ok. 1920 r. , wł. S. Wolny ;
21. Budynek nr 188 , ( H 166 ) , ok. 1935 r. , wł. K. Hankus ;
22. Budynek nr 198 , drew. , ok. 1900 r. , wł. W. Duraj ;
23. Budynek nr 219 , drew. , ok. 1890 r. , wł. K. Murański ;
24. Budynek nr 272 , drew. , I ćw. XX w. wł. D. Kliś ;
25. Budynek nr 341 , mur ., ok. 1905 r. , wł. M. Moroń ;
26. Stajnia na pos. 341, drew.-mur. , 1935 r. , wł. M. Moroń ;
27. Stodoła na pos. 341 , drew. , 1905 r. , wł. M. Moroń .

Sołectwo Ostre
1. Budynek nr 3 drew. ok. 1930 r. wł. T. Mrowiec ,
2. Budynek nr 22 , drew.-zręb ., ok. 1920 r. , wł. E. Tracz ,
3. Budynek nr 24 , drew.-zręb., ok. 1920 r. , wł. S. Rogacz ( ruina )
4. Budynek nr 42 , drew.-zręb., ok. 1930 r. , wł. W. Wojtusiak ;
5. Budynek nr 52 , drew.-zręb., ok. 1930 r. , wł. J. Wojtusiak ;
6. Budynek nr 63 , drew.-zręb., ok. 1923 r. , wł. M. Tracz
7. Budynek nr 109 , drew.-zręb., ok. 1930 r. , wł. J. Knapik
8. Budynek nr 21 , drew. pocz. XX w. , wł. T. Bednarz ,
9. Budynek nr 30 , drew. 1 ćw. XX w.
10. Budynek nr 19 , drew. ok. 1920 r.
11. Budynek nr 41 , drew. ok. 1900 r. J. Jagosz ;
12. Budynek nr 43, drew. pocz. XX w.
13. Budynek nr 19 , drew. ok. 1930 r.

Sołectwo Sienna
1. cmentarz rzymsko-katolicki , zał. II poł. XIX w.
2. dzwonnica drewniana , poł. XIX w.
3. figura przydrożna Jezusa Nazareńska , obok dzwonnicy , kam. , 1811 r.
4. figura przydrożna Matki Boskiej , poł. Na granicy Siennej i Leśnej ( przy pos. 190 a ). kam. 1871 r.
5. kapliczka przy tzw. Wielodrodze ( trakt polny między Sienną , Żarnówką i Pietrzykowicami ) , mur., 1928 r. , ( otoczona przez starodrzew : dwa jesiony i klon ) ;
6. Krzyż z figurą Jezusa , drew. , ok. poł. XIX w., obecnie umieszczony w starym drzewie lipowym w połowie drogi z Siennej do Leśnej ;
7. Budynek dawnej tekturowni , ok. poł. XIX w. , wł. Fr. Wisła ;
8. Budynek nr 4 , mur. , ok. 1920 r. , wł. Cz. Jurasz ;
9. Budynek nr 4a , drew. , ok. 1900 r. , wł.Cz.Jurasz ;
10. Budynek nr 6 , drew. , ok.1900 r. , E. Podziorny
11. Budynek nr 7 , drew., ok. 1930 r. , wł. Gruszka ( opuszczony )
12. Budynek nr 14 , I ćw. XX w. ,
13. Budynek nr 22 ( 129 ) , drew., ok. 1890 r. , wł. Konior ( opuszczony ) ;
14. Budynek nr 24 , mur., ok. 1920 r. , wł. W. Maślanka ;
15. Budynek obory z kapliczką w ścianie szczytowej , nr 27 , mur ., ok. 1900 r. wł. J. Wisła ;
16. Budynek nr 37 , mur.-drew., II poł. XIX w. , wł. S. Caputa :
17. Budynek nr 48 , drew., ok. 1923 r. , wł. A. Jakubiec ;
18. Budynek nr 51 , drew., ok. 1915 r. , wł. S. Kliś ;
19. Budynek nr 64 , drew.-mur. , 1927 r., wł. A. Ziajka
20. Budynek nr 68 , drew.-mur. , 1928 r. , wł. Wł. Sowa ;
21. Budynek nr 69 , drew., 1920 r., wł. Gruszka ( opuszczony ) ;
22. Budynek nr 76 , drew., ok. 1900 r., wł. W. Sowa ;
23. Budynek nr 77 , mur., ok. 1920 r. , wł. C. Szpila ;
24. Budynek nr 78 , drew. , ok. 1930 r. , wł. M. Mikociak ;
25. Budynek nr 83 , drew. , ok. 1920 r. , wł. C. Szpila ;
26. Budynek nr 90 , drew. , ok. 1890 r. wł. W. Kasperek ;
27. Budynek nr 102 , drew. , ok. 1900 r. wł. E. Matuszak ;
28. Budynek nr 110 , drew. , ok. 1925 r. wł. G. Marszałek ;
29. Budynek nr 111 , drew. , ok. 1928 r. wł. M. Ficori ;
30. Budynek nr 112 , drew. , ok. 1915 r. wł. W. Łodziana ( ruina ) ;

Sołectwo Słotwina
1. Kaplica murowana 1900 r.
• Dom mieszkalny mur.-drew. , ok. 1920 r. wł. Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Lipowej
2. Budynek inwentarski mur. ok. 1920 r. wł. ZZD w Lipowej .
3. Obora mur. ok. 1920 r. wł. ZZD w Lipowej .
4. Fragment parku zespołu podworskiego , wł. ZZD w Lipowej .
5. Dom mieszkalny nr 7 drew. , ok. 1930 r. wł. W. Gruszka ( niezamieszkały)
6. Dom mieszkalny nr 10 , drew. , ok. 1920 r. wł. J. Konior ( niezamieszkały)
8. Dom mieszkalny nr 14 mur. , ok. 1920 r. wł. B. Ćwikła
9. Dom mieszkalny nr 69 drew. , ok. 1920 r. wł. A. Gruszka
( nie żyje : dom niezamieszkały )
10. Dom mieszkalny nr 79 drew.-zręb. , ok. 1920 r. wł. Pilarz ,
11. Dom mieszkalny nr 90 drew. ok. 1890 r. wł. W. Kasperek ( niezamieszkały)
12. Dom mieszkalny nr 94 drew. , ok. 1900 r. , wł. W. Pietruszko ,
13. Dom mieszkalny nr 95 drew. , ok. 1930 r. , wł. Dobija ,
14. Dom mieszkalny nr 97 drew. , ok. 1920 r. , wł. J. Wandzel ,
15. Chlew przy zagrodzie nr 97 drew.-zręb. , ok. 1920 r. ,
16. Dom mieszkalny nr 129 drew.-zręb. , ok. 1890 r. wł. J. Konior ( niezamieszkały).

Sołectwo Twardorzeczka
1. Budynek nr 95 drew.-zręb. ok. 1900 r. wł. Hanek ;
2. Budynek nr 458 , drew.-zręb. ok. 1900 r. wł. Michalska ( przeznaczony na budynek gospodarczy);
3. Wapiennik , XIX / XX w.
4. Budynek nr 78 drew. Ok. 1940 r. wł. Mika ;
5. Budynek nr 85 drew. XIX / XX w. ;
6. Budynek nr 95 drew. XIX / XX w. ;
7. Budynek nr 303 drew. Pocz. XX w. ;
8. Budynek nr 496 drew. ok. XIX / XX w. , wł. M. Zuziak ;
9. Budynek d. Kuźni , k. nr 86 drew ., 1920-30 r. wł. E. Bednarz ;
10. Budynek nr 609 , drew. ok. 1935 r. wł. Wł. Jurasz ;
11. Budynek 623 , drew. ok. 1935 r. wł. B. Mika ;
12. Budynek nr 631 , drew. , ok. 1930 r. wł. J. Młodysz

§ 13

ROZDZIAŁ 5
Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska


1.Uwarunkowania dla terenów objętych zasięgiem strefy bezpośredniego i pośredniego wpływu wód otwartych .
Ustalenia:
1) Dotyczy cieków powierzchniowych wyznaczonych na rysunku planu podlegających pełnej
modernizacji w celu utrzymywania pełnej przepustowości:
- wyznacza się strefę /SSB/ stanowiącą strefę bezpośrednią ochrony sanitarnej ochrony obudowy biologicznej i strefę obsługi technicznej cieku, strefę zagrożenia powodziowego
- w strefie /SSB/ ustala się zakaz zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i przemysłowej
- dopuszcza się możliwość zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem zastosowania odpowiednich technologii konstrukcyjnych i materiałów budowlanych
- zalecenie przeznaczenia terenów leżących w obszarze strefy /SSB/ na tereny otwarte np. łąki i pastwiska , tereny rekreacyjne
- zalecenie modernizacji istniejących zabudowań położonych w obszarze strefy SSB/ pod kątem lepszego zabezpieczenia ich przed skutkami powodzi,
- lokalizacja nowych dróg jest dozwolona pod warunkiem zminimalizowania koncentracji przepływu wody,
- w strefie SSB zakazuje się naruszania struktury okrywy roślinnej,
- granice strefy bezpośredniej wyznaczają górne krawędzie nasypu,
- granice strefy obsługi technicznej wyznacza się w odległości 5 m od osi cieku.
- wyznacza się strefę /SSPW/ ochrony sanitarnej wewnętrznej stanowiącą obszar retencyjny,
- wyznacza się strefę /SSPZ /stanowiącą pośrednią strefę ochrony sanitarnej zewnętrznej
2) Dotyczy wszystkich rowów melioracyjnych występujących w terenie
- nakaz oczyszczenia, uporządkowania i pogłębienia istniejących rowów w celu utrzymywania ich przepustowości
- w strefach pozostałych zmiany istniejącego układu zależą od funkcji opisanej w planie.

Dla obszaru parku krajobrazowego Beskidu Śląskiego ustala się:

3.1 Ustalenia regulacyjne dot. całego obszaru Parku
3.1.1 Na terenie całego parku obowiązują następujące zakazy i ograniczenia :
- wprowadzenia działalności gospodarcze, mogącej w istotny sposób oddziaływać szkodliwie na ekosystemy, a walory krajobrazowe, kulturowe i turystyczne Parku,
- lokalizacji inwestycji zaliczonych do grupy „mogących znacząco oddziaływać na środowisko”
- lokalizacji obiektów wypoczynkowych stałych i sezonowych oraz letniskowych (nie dotyczy budynków terenów zabudowy ustalonych w planach miejscowych),
- lokalizacji obiektów kubaturowych poza terenami ustalonymi w planach miejscowych ( w formie zabudowy rozproszonej ; zakaz nie dotyczy „ wymiany substancji ” i budynków uzupełniających w granicach istniejącej działki zagrodowej,
- realizacja obiektów, których gabaryty i forma architektoniczna mogą obniżyć walory krajobrazowe,
- realizacja przedsięwzięć, mogących spowodować niekorzystne zmiany stosunków wodnych , naruszających w sposób istotny rzeźbę terenu lub powodujących wzmożenie procesów erozyjnych,
- przeznaczenia gruntów na cele nieleśne,
- niszczenia zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz wzdłuż cieków wodnych i dróg,
- wypalania traw i rżysk

3.1.2 Na terenie całego Parku obowiązują niżej określone nakazy :

- stosowania w projektowaniu i realizacji obiektów rozwiązań architektonicznych, nawiązujących gabarytami i formą do tradycji regionu oraz uwzględniających lokalne uwarunkowanie krajobrazowe,
- zaliczenia wszystkich lasów – w tym również prywatnych - do grupy „ lasów ochronnych”,
- opracowania –aktualizacji planów urządzeniowych gospodarki leśnej dla wszystkich lasów w granicach Parku; wprowadzenia do planów zaleceń ujętych w „ wytycznych ”stanowiących załącznik do planu ochrony,
- likwidacji i rekultywacji terenów wszystkich wysypisk odpadów i wylewisk ścieków,
- -likwidacji wszelkich form eksploatacji surowców mineralnych, rekultywacji terenów z pozostawieniem odkrywek jako rezerwatów geologicznych,
- sukcesywnej likwidacji źródeł zanieczyszczeń wody i powietrza; bezwzględny obowiązek włączenia kanalizacji obiektowych do zrealizowanych odcinków sieci komunalnej,
- na odcinkach dróg przebiegających przez tereny leśne ograniczenia prędkości do 50 km/h,
- w przypadku realizacji zbiorników wodnych – wykonanie przepławek dla ryb przy zaporach i stopniach,
3.2 Otulina Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego

Otulina stanowi teren powiązań ekologicznych krajobrazowo - widokowych z sąsiadującymi obszarami objętymi ochroną w ramach wielkoprzestrzennego systemu ochrony.
W obrębie otuliny utrzymuje się dotychczasowe formy gospodarczego wykorzystania, wprowadzając równocześnie ustalenia regulacyjne i zalecenia, mające na celu ukierunkowanie ich dalszego rozwoju w sposób harmonizujący z środowiskiem, uwzględniający uwarunkowania kulturowe i historyczne decydujące o zachowaniu ładu przestrzennego, zasady racjonalnej gospodarki zasobami i warunki zdrowotne dla mieszkańców i turystów .
Zgodnie z postanowieniami uchwały otulina spełniać będzie równocześnie rolę zaplecza usługowego dla funkcji turystycznej w parku .

3.2.1 Na terenie otuliny winny obowiązywać następujące zakazy i ograniczenia :
- prowadzenia działalności gospodarczej , mogącej w istotny sposób oddziaływać szkodliwie na ekosystemy, walory krajobrazowe i turystyczne Parku
- lokalizacji inwestycji, zaliczanych do grupy „mogących znacząco oddziaływać na środowisko” poza terenami wyznaczonymi na ten cel w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w miejscach uzgodnionych z Dyrekcją Parku,
- lokalizacji obiektów kubaturowych poza terenami zabudowy ustalonymi w planach miejscowych (zakaz nie dotyczy „wymiany substancji ” i realizacji budynków uzupełniających w granicach działek zabudowanych),
- lokalizacji zbiorników wodnych nie wprowadzonych do „ planu ochrony” ,
- prowadzenia regulacji rzek i potoków w sposób powodujący utratę ich naturalnego charakteru,
- wprowadzania nowych osiedli poza zasięgiem projektowanej sieci kanalizacyjnej

3.2.2 Nakazy
- szczególnego przestrzegania zasad ekorozwoju i ładu przestrzennego jako podstawy wszelkich działań, związanych z planowanym zagospodarowaniem obszaru ;
- wykonania opracowań studialnych , określających zasoby i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego – w tym stanowisk archeologicznych,
- stosowania w projektowaniu i realizacji obiektów rozwiązań architektonicznych, nawiązujących gabarytami i formą do tradycji regionu oraz uwzględniających lokalne uwarunkowania krajobrazowe,
- likwidacji i rekultywacji terenów wszystkich wysypisk odpadów i wylewisk ścieków,
- sukcesywnej likwidacji źródeł zanieczyszczeń wody i powietrza; bezwzględny obowiązek włączenia kanalizacji obiektowych do zrealizowanych odcinków sieci komunalnej,
- wykonanie przepławek dla ryb przy projektowanych zaporach i stopniach wodnych,

4. Dla ograniczenia emisji do atmosfery ustala się:
- zakaz wznoszenia oraz modernizacji kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej o mocy powyżej 0,5 MW jeśli nie korzystają one ze spalania uszlachetnionego węgla,
- zaleca się stosowanie czystych nośników energii dla celów grzewczych i socjalno – bytowych, preferowane są źródła lokalne zmodernizowane i przystosowane do paliw gazowego lub oleju opałowego ekologicznego.
- użytkowanie terenów, dla których została dopuszczona lokalizacja obiektów i urządzeń ma mieć miejsce w sposób nie powodujący szkodliwych i ponadnormatywnych oddziaływań tych obiektów i urządzeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska ,
- zakaz lokalizacji na całym obszarze objętym planem, zakładów i urządzeń szczególnie szkodliwych dla środowiska ,
- w stosunku do istniejących cieków wodnych, ustala się zasady korzystania zgodnie z ustaleniami paragrafu § 12
- zakaz prowadzenia gospodarki ściekowej i odpadami mogącej mieć negatywny wpływ na wody powierzchniowe i podziemne.

§ 14

ROZDZIAŁ 6
Ustalenia dotyczące zasad podziału terenów w planie


1.Ustala się następujące zasady i warunki nowych wtórnych podziału terenów na działki budowlane i inne /w trybie nowego rozgraniczenia / gdy:
1) jest on wynikiem przecinania się granic działek istniejących z granicą (linią rozgraniczająca) definiującą zasięg każdego wyodrębnionego w planie terenu,
2) gdy jest wynikiem korekty (aktualizacji) katastru działek i dostosowania go do rzeczywistego potwierdzonego w rysunku zbiorczej mapy wyjściowej stanu istniejącego zasięgi oraz sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów (proces porządkowania katastru działek),
3) gdy niezbędne jest wydzielenie terenu dla przeprowadzenia ulic zapewniających obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną nowych działek.

2. Każdy planowany i dopuszczony w ustaleniach planu podział istniejących nieruchomości winien uwzględniać zasadę pełnej bezpośredniej dostępności do urządzeń komunikacyjnych i infrastrukturalnych. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od powyższego ustalenia, ustanawiając prawo służebności na działkach przyległych (za zgodą ich właścicieli), wpisując ją jako trwałe obciążenie przedmiotowych nieruchomości wpisem do księgi wieczystej.

3. W pozostałych przypadkach ustala się możliwość wtórnego podziału terenów na działki w granicach tych terenów, po rozpatrzeniu w trybie indywidualnym wniosków złożonych przez zainteresowane strony, które posiadają prawo do dysponowania własnością nieruchomości, w sposób nie naruszający granic własności terenu sąsiednich, z zastrzeżeniami , że nie narusza on pozostałych ustaleń planu.

4.Dla terenów zabudowy dopuszcza się możliwość podziału istniejących działek, o ile podział
spowoduje powstanie działek budowlanych o powierzchni minimum 1000 m2.

5.Dokonywanie podziałów, o których mowa w ust. Od 1do 3, należy realizować przestrzegając stosowania przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami.

6.W obszarze (w granicach) konkretnego terenu niedopuszczalne są dodatkowe podziały działek istniejących, które nie gwarantują samodzielnej realizacji ustaleń planu, zdefiniowanych dla danego terenu.

§ 15

1.Równorzednym procesem jak podział nieruchomości jest proces ich scalania.
Dopuszcza się procesy scalania działek z zachowaniem następujących uwarunkowań:
1) gdy istniejąca wielkość działki (wg granic własności) uniemożliwia jej wykorzystanie dla określonych w planie celów i zadań (zbyt mała powierzchnia – tzw. działka nie mogąca samodzielnie realizować funkcji ustalonych planem),
2) scalanie działek nie może przekraczać swym zasięgiem linii rozgraniczających poszczególne tereny. Dotyczy to przypadku gdy przylegają do siebie dwie jednostki o analogicznych ustaleniach planu.

2. Zapisy § 15, ust.1, poz.2 wprowadza się w celu ochrony katastru, tj działania zapobiegającego skupianiu w ramach jednej nieruchomości terenów o znacznych powierzchniach, pozwalających potencjalnie na wprowadzenie funkcji wyraźnie odbiegających swą skala od funkcji preferowanych ustaleniami planu.

§ 16

ROZDZIAŁ 7
Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej


1.Plan definiuje ogólne zasady i kierunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej niezależnie dla następujących mediów:
1) sieci wodociągowej ,
2) sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej,
3) sieci elektroenergetycznych,
4) sieci gazowych,
2. Ilekroć w planie jest mowa o ww. sieciach, pod tym pojęciem rozumie się ustalenia dotyczące całości danej problematyki branżowej tj. sieci, przyłączy, obiektów technologicznych i inżynierskich, zgodnie z przyjętą w szczegółowością zapisu tej tematyki w planie.

3.Ilekroć w planie jest mowa o infrastrukturze technicznej położonej w granicach przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:
a) wszelkie oznaczone na planie na zał. nr 2, przebiegi sieci i przyłączy maja charakter orientacyjny przebiegi przyłączy włączeń nowych obiektów do sieci, lokalizacja nowych obiektów inżynierskich itp. inwestycje, które nie posiadają swojego jednoznacznego graficznego oznaczenia w planie (z uwagi na skalę zapisu 1:500 i fakt odnoszenia się do uzupełniającego systemu zasilania i obsługi), mogą być realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami poszczególnych dysponentów i użytkowników mediów przy zachowaniu pozostałych uwarunkowań planu,
b) w ramach remontów i rozbudowy poszczególnych sieci i przyłącza ustala się prowadzenie ich drogą najkrótszą (od punktu włączenia do punktu odbioru), przy jednoczesnym prowadzeniu ich wewnątrz linii rozgraniczających tereny układu komunikacyjnego
c) dysponenci poszczególnych mediów są ich właścicielami bez prawa własności do terenu, przez który media przebiegają (dot. sieci i przyłączy), z wyłączeniem przypadków zdefiniowanych w przepisach szczególnych,
d) wydzielanie niezależnych nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów technologicznych możliwe jest niezależnie od ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów , jeśli tego wymagają aktualnie obowiązujące przepisy branżowe i nie naruszone są ustalenia rozdz.6
e) przebudowy i modernizacje systemów infrastruktury technicznej należy realizować wyprzedzająco lub równolegle z docelowym programem modernizacji całego fragmentu terenu układu komunikacyjnego
f) niezrealizowanie przez dysponenta jakiejkolwiek sieci ww. warunku, dopuszcza realizację nowej infrastruktury po modernizacji terenu komunikacji drogowej, pod rygorem bezwzględnego doprowadzenia całości terenu do stanu poprzedzającego inwestycje (na koszt zainteresowanego).
g) prowadzenie różnego rodzaju ciągów uzbrojenia terenów w liniach rozgraniczających dróg i ulic nie może ograniczać możliwości realizacji przeznaczenia podstawowego terenu.

§ 17

Ustala się, że w ramach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do sieci wodociągowej odnoszące się do podstawowego systemu zasilania i obsługi:
1. Ustala się 100 % wyposażenie terenu w sieć wodociągową.
2. Pełne zaopatrzenia w wodę dla sołectwa Lipowa nastąpi z ujęć wody na potoku Leśnianka, Kalonka, Twardorzeczka i ze źródeł na zboczu góry Ostre. Sieć wodociągowa jest w fazie projektowej i częściowo w realizacji.
3. Na terenie całego sołectwa ustala się ułożenie sieci wodociągowej rozdzielczej.
4. Obowiązującymi odległościami między przewodami przy równoległym ich prowadzeniu są:
- 1.5m - odległość przewodów wodociągowych od przewodów gazowych i kanalizacyjnych,
- 0.8m - odległość przewodów wodociągowych od przewodów energetycznych,
- 0.5m - odległość przewodów wodociągowych od kabli telekomunikacyjnych,
- 2.0m - odległość przewodów wodociągowych od korzeni drzew.
6. Przy skrzyżowaniach przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych odległość między przewodami powinna wynosić co najmniej 0.6m. Ponadto zakazuje się prowadzenia przewodów wodociągowych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.
7. W miejscach skrzyżowań z ulicami należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia odcinków sieci (rozwiązania indywidualne).

§ 18

Ustala się, że w ramach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do sieci kanalizacyjnych odnoszące się do podstawowego systemu zasilania i obsługi:
1. Ustala się skanalizowanie całego terenu sołectwa poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym. Ścieki będą odprowadzane do przepompowni głównej znajdującej się na terenie Żywca, kolektorami średnicy 500 mm do oczyszczalni ścieków w Żywcu.
2. W ustaleniach planu został przyjęty 1 wariant koncepcji kanalizacji gminy
3. Zasady prowadzenia głównych kolektorów, oraz pozostałych zdefiniowanych w planie elementów sieci kanalizacyjnej pokazano na rysunku planu (rys nr 2 ).
4. Obowiązującymi odległościami między przewodami przy równoległym ich prowadzeniu są:
- 1.5m – odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów wodociągowych,
- 2.0m – odległość przewodów kanalizacyjnych od korzenia drzewa,
5. Przy skrzyżowaniach przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych odległość między przewodami powinna wynosić co najmniej 0.6 m.
6. Do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się możliwość stosowania bezodpływowych zbiorników ścieków, z zapewnieniem usuwania i oczyszczania ścieków stosownie do odrębnych przepisów

§ 19

Ustala się, konieczność opracowania „założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe” zgodnie z ustawą Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 roku „
Ustala się, że w ramach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych:
1. Przedmiotem ustaleń planu jest układ podstawowego systemu zasilania i obsługi sieci elektroenergetycznej i kablowej SN (15 kV) w zakresie:
a) przebiegów tras kablowych,
b) lokalizacji stacji transformatorowych SN/nn,
c) nie wprowadza się w rysunku planu przyłączy do poszczególnych posesji z uwagi na skalę opracowania planu, niemniej stwierdzenie pełnego pokrycia zapotrzebowania bieżącego i przewidywanego jest równoznaczne z ujęciem w planie wszystkich niezbędnych inwestycji elektroenergetycznych a zatem pełnej zgodności uchwały planu z prawem energetycznym a szczególnie jego paragrafem § 14 / rozdział 3 Dz. U. Nr 135 z 21 października 1998r./
2. Potwierdza się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci średniego napięcia SN 15 kV.
Istnieje możliwość, o ile zajdzie potrzeba, wymiany istniejących transformatorów.
3. Istniejący układ sieci elektroenergetycznej gwarantuje:
a) pokrycie istniejącego zapotrzebowania mocy,
b) rezerwę około 20% bez wzrostu liczby stacji i wielkości jednostek transformatorowych,
c) rezerwę około 100% na wzrost zapotrzebowania mocy pod warunkiem wymiany transformatorów na jednostki o mocy maksymalnej dla danej stacji i budowy dwóch nowych stacji 630 KVA oraz nowych linii SN 15 kV.
4. Zasady przebiegu istniejących i planowanych sieci przedstawiono na rysunku planu (rys. nr 2).
5. Ustala się możliwość budowy nowych stacji transformatorowych w ramach terenów przeznaczonych pod zabudowę.
6. Nie planuje się budowy nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i WN.
7. Prowadzenie nowych przewodów w ramach linii rozgraniczających układu komunikacyjnego należy traktować jako obowiązujące dla nowo budowanych i modernizowanych linii SN, NN i oświetlenia ulicznego. Dopuszcza się przebieg przez inne obszary przyjmując zasadę najkrótszego włączenia.
8. Liniami rozgraniczającymi kablowych sieci SN są linie położone w odległości 1.0m (w obydwie strony od osi kabla). W obszarze istniejącej zabudowy oraz w zawężonych odcinkach pomiędzy liniami rozgraniczającymi dopuszcza się zmniejszenie tych odległości do 0.5m.
9. Dla wszystkich elementów sieci ustala się konieczność zastosowania pełnej ochrony przed niekorzystnym wpływem oddziaływania elektromagnetycznego, wprowadzając rozwiązania techniczne zgodne z obowiązującym prawodawstwem i normami branżowymi.
10. Ustala się wykonanie zasilania nowych odbiorców poprzez ułożenie sieci rozdzielczej kablowej NN ze stacji transformatorowych 15/04 kV.
11. Dopuszcza się prowadzenie różnego rodzaju ciągów uzbrojenia terenów w liniach rozgraniczających terenów układu komunikacyjnego oraz innych terenów, pod warunkiem nie ograniczania możliwości realizacji dla przeznaczenia podstawowego.

§ 20

Ustala się, że w ramach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do podstawowego systemu zasilania i obsługi sieci gazowych (gaz ziemny GZ-50):
1. W obszarze objętym planem występują gazociągi istniejące i w budowie. W obszarze objętym planem planuje się uzupełnienie sieci średnioprężnej dla całego sołectwa wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową o przepustowości 600-1200 m/h. Zwiększenie zapotrzebowania na paliwo gazowe wyniesie 740nm3/h.
2. Podstawą dla wydawania dla sieci gazowych decyzji WZiZT powinna być całościowa koncepcja gazyfikacji sołectwa opracowana na tle rysunku planu miejscowego zaopatrzona w opinię autorów planu potwierdzającą niesprzeczność przyjętych rozwiązań z niniejszą uchwałą .
4. Odległości, jakie należy zachować pomiędzy gazociągiem niskiego i średniego ciśnienia a innymi przewodami uzbrojenia, przy równoległym ich prowadzeniu:
a) 1,5 m od wodociągu, kanalizacji sanitarnej, sieci cieplnej,
b) 0,5 m od kabla energetycznego o napięciu do 15 kV,
c) 1,0 m od kabla energetycznego o napięciu powyżej 15 kV,
d) 1,5 m od kanalizacji kablowej, gdy średnica gazociągu nie przekracza 100 mm,
e) 2,0 m od kanalizacji kablowej, gdy średnica gazociągu przekracza 100 mm,
f) 1,5 m od drzew.
5. W miejscach skrzyżowania z kanalizacją, kanalizacją kablową, gazociąg wymaga zabezpieczenia rurą ochronną.
6. Nowobudowane sieci gazowe należy prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu drogi w liniach rozgraniczających układu ulic uwzględniając zasadę najkrótszego włączenia.

§ 21

Ustala się, że w ramach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do podstawowego systemu sieci telekomunikacyjnych:
1. Przedmiotem ustaleń planu jest układ sieci telekomunikacyjnej w zakresie przebiegu tras kanalizacji teletechnicznej i sieci kablowej teletechnicznej,

2. Zaleca się docelową obsługę abonentów w systemie TP S.A. i innych równorzędnych operatorów systemów telekomunikacyjnych /Netia, GZE/.
3. Istniejący układ sieci telekomunikacyjnych gwarantuje:
a) po zakończeniu modernizacji i rozbudowy pokrycie zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne.
b) w obszarze objętym planem występują sieci magistralne, rozdzielcze i abonenckie oraz urządzenia takie jak: centrale telefoniczne, koncentratory, szafy kablowe, słupki kablowe.
4. Przewiduje się działanie na obszarze objętym planem kilku niezależnych operatorów sieci telekomunikacyjnej (np. TP S.A., NETIA, i innych).
5. Większość istniejących tras magistralnych i rozdzielczych położona jest w liniach rozgraniczających istniejących i planowanych terenów układu komunikacyjnego . Trasy sieci abonenckiej występują w większości poza tymi obszarami. To rozwiązanie należy traktować jako obowiązujące dla nowobudowanych i modernizowanych sieci. Dopuszcza się przebieg przez inne obszary, przyjmując zasadę najkrótszego włączenia do najbliższych sieci magistralnych.
6. Liniami rozgraniczającymi dla sieci telekomunikacyjnej są linie położone w odległości 1.0m (w obydwie strony od skrajnego przewodu lub od otworu kanalizacji teletechnicznej).
W zawężonych odcinkach pomiędzy liniami rozgraniczającymi dopuszcza się zmniejszenie tych odległości do 0.5m.
7. Nowe urządzenia na sieci należy lokalizować w ramach terenów układu komunikacyjnego, centrale na działkach wydzielonych oraz w terenach nowoprojektowanych kompleksów zabudowy (bez konieczności rozgraniczania terenu).
8. Warunkiem dalszego rozwoju sieci jest dalsza rozbudowa tej sieci zarówno o urządzenia (centrale, koncentratory) jak i o kable i urządzenia na sieci (szafy kablowe, słupki kablowe).

§ 22

Ustala się, że w ramach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do sieci innych:
1.W obszarze objętym planem możliwe jest wprowadzenie dodatkowych nie wymienionych w par. 16-22 sieci np. telewizji kablowej, alarmowych, itp. pod rygorem spełnienia następujących warunków:
1) realizacja inwestycji nie narusza ustaleń o kierunkach rozwoju pozostałych zdefiniowanych w ramach planu mediów,
2) przebiegi sieci i lokalizacja urządzeń technologicznych będzie przebiegała w całości w obrębie terenów układu komunikacyjnego /z wyjątkiem tych przebiegów, które wynikają z konkretnych działań inwestycyjnych związanych z funkcjami wiodącymi i uzupełniającymi w poszczególnych terenach,
3) realizacja planowanej inwestycji nie może powodować dodatkowych negatywnych skutków i oddziaływania na środowisko naturalne i kulturowe.

§ 23

ROZDZIAŁ 8
Ustalenia dotyczące zagospodarowania przejściowego


1.Za tymczasowy sposób zagospodarowania części lub całości terenu rozumie się:
1) utrzymanie istniejącego sposobu i stanu zagospodarowania terenu oraz obiektów kubaturowych
2) bieżące zmiany sposobu i stanu zagospodarowania terenu z wyłączeniem działań wymagających decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3) działania inwestycyjne związane z utrzymaniem i modernizacją istniejącej funkcji na wyłączne ryzyko inwestora, w przypadku ,gdy w perspektywie co najmniej 5 lat nie przewiduje się możliwości realizacji ustaleń docelowych planu,
4) działania inwestycyjne związane z lokalizacją nowych obiektów tymczasowych nie posadowionych w sposób trwały i możliwych do bezwarunkowej likwidacji w terminie do trzech miesięcy od powiadomienia strony,
5) jak również nie wymienione przypadki niesprzeczne z literą prawa budowlanego.
2.Ustala się obowiązek indywidualnego uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki Architektury każdego przedsięwzięcia zdefiniowanego jako tymczasowe.

3.Specyficzna formą rozwiązań tymczasowych są rozwiązania sezonowe. Lokalizację obiektów i elementów zagospodarowania sezonowego dopuszcza się na okres nie dłuższy niż pół roku, pod warunkiem nie wchodzenia w kolizję z zainwestowaniem docelowym. Możliwe jest przedłużenie zgody na obiekt sezonowy pod warunkiem uzyskania stosownych decyzji ze strony uprawnionych instytucji.

4.Plan postuluje o przyjęcie zasady nie dopuszczania możliwości prawnego utrwalenia własności na podstawie zasiedzenia obiektu tymczasowego lub sezonowego, pod warunkiem, że ustalenie to nie narusza innych nie definiowanych w niniejszej uchwale przepisów prawnych .

§ 24

ROZDZIAŁ 9
Ustalenia dotyczące regulacji będących przedmiotem art.10 ust. 3 i art. 36 ust.3 ustawy


1.Zgodnie z ustaleniami art.36.ust1, ustawy, w planie preferowane są następujące zasady równoważenia skutków ograniczenia możliwości korzystania z nieruchomości w całości lub w jej części, :
1) Odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę ,
2) Wykupienie nieruchomości lub jej części
3) Zamiana nieruchomości na inną,

2.Powyższe działania odszkodowawcze nie obejmują działek położonych w istniejących liniach rozgraniczających ulic, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13.10.1998r Dz.U. Nr 133,poz 872 rozdz.4, art.73.

§ 25

Zgodnie z ustaleniami art.10 ust.3i oraz art. 36. ust.3 i 5 ustawy, oraz z uwagi na realizacje poprzez uchwalany plan jednego z podstawowych celów to jest pobudzenie procesów inwestycyjnych, nie wprowadza się opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 26

ROZDZIAŁ 10
Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze


1) Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania a położonych na gruntach rolnych – uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze
a) w zakresie klas III w obszarach zwartych powyżej 0,5 ha,:
sołectwo Lipowa: 10,32 ha
sołectwo Sienna: 2,4147 ha
sołectwo Ostre: - --ha
sołectwo Leśna: -
sołectwo Słotwina: -
sołectwo Twardorzeczka: -
Łącznie w Gminie Lipowa : 12,7347 ha

b) w zakresie klas IV uzyskano zgodę Wojewody Śląskiego, na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze w zakresie klas IV w obszarach zwartych powyżej 1,0 ha:
sołectwo Lipowa: 85,5548 ha
sołectwo Leśna: 12,3574 ha
sołectwo Ostre: 2,5855 ha
sołectwo Sienna: 2,4147 ha
sołectwo Słotwina: 11,3738 ha
sołectwo Twardorzeczka: 8,5242 ha
Łącznie w Gminie Lipowa : 122,8104 ha

2) Pozostałym terenom gruntów rolnych udziela się zgody za zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze w obszarach nie mających charakteru zwartego gleb pochodzenia mineralnego
dla klas III poniżej 0,5 ha i poniżej 1,0 ha dla klas IV oraz w zakresie klas V i VI

a/ klasy III:
sołectwo Lipowa: 2,5918 ha
sołectwo Leśna: ----- ha
sołectwo Ostre: 0,8514 ha
sołectwo Sienna: 2,2808 ha
sołectwo Słotwina: ------ ha
sołectwo Twardorzeczka: 0,635 ha
Łącznie w Gminie Lipowa : 6,359 ha

b/.klasy IV:
sołectwo Lipowa: 128,4502 ha
sołectwo Leśna: 4,2819 ha
sołectwo Ostre: 4,1292 ha
sołectwo Sienna: 2,399 ha
sołectwo Słotwina: 3,4992 ha
sołectwo Twardorzeczka: 12,9657 ha
Łącznie w Gminie Lipowa : 155,7252 ha

c/ klasy V:
sołectwo Lipowa: 12,4239 ha
sołectwo Leśna: 1,1479 ha
sołectwo Ostre: 4,9437 ha
sołectwo Sienna: ------- ha
sołectwo Słotwina: 0,1335 ha
sołectwo Twardorzeczka: 7,7697 ha
Łącznie w Gminie Lipowa : 26,4187 ha

d/ klasy VI:
sołectwo Lipowa: ------- ha
sołectwo Leśna: 0,6727 ha
sołectwo Ostre: 1,1059 ha
sołectwo Sienna: ------ ha
sołectwo Słotwina: ------ ha
sołectwo Twardorzeczka: 0,05 ha
Łącznie w Gminie Lipowa : 1,8286 ha

§ 27

ROZDZIAŁ 11
Ustalenia i przepisy końcowe i przejściowe


Ustalenia planu zostały poddane weryfikacji z punktu widzenia „prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze”.

§ 28

Ustalenia zmiany planu nie naruszają przepisów szczególnych zawierających inne ograniczenia lub zasady dysponowania gruntami lub terenami.

§ 29

Wszystko czego w planie nie ustalono w tekście uchwały i rysunkach stanowiących załączniki graficzne jest dozwolone a zatem jest niesprzeczne z planem w granicach regulowanych przepisami prawa.

§ 30

Dla obszaru objętego zasięgiem opracowania planu, o której mowa w rozdz.1, §.2 ust.1, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa zatwierdzonego Uchwałą nr XIX/92/92 Rady Gminy w Lipowej w dniu 22 lipca 1992r.

§ 31

Dla obszaru objętego planu, o której mowa w § 1 wygasają wydane uprzednio decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, sprzeczne z ustaleniami niniejszej uchwały.

§ 32

Do czasu wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, grunty rolne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 33

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 34

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 35

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-02-07 13:13 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0