:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Budżet artykuł wyświetlony 891 razy Strona do wydruku

Uchwała budżetowa na 2005 rok Rady Gminy w Lipowej


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Uchwała Rady Gminy w Lipowej
Nr XXVI / 147 / 04
z dnia 28 grudnia 2004 roku


UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2005 ROK
RADY GMINY W LIPOWEJNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10, Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr.142 poz. 1591) oraz art.109,116,124,128 ust.2 , art.134 ust.3 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr.15 poz.148 z 2003 roku z późn.zm.)

RADA GMINY uchwala co następuje:


§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości : 15.371.228 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów , o której mowa w ust.1 obejmuje:
1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie
odrębnych ustaw w kwocie : 1.714.855 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2) Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych
na podstawie zawartych umów i porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w kwocie : 86.341 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3) Dotacje celowe na realizację własnych zadań
bieżących gmin w kwocie: 154.241 zł.
` - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie : 131.775 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości : 19.038.865 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały .
2. Z wydatków , o których mowa w ust.1
przeznacza się łącznie :
1) Wydatki bieżące w kwocie 13.750.036 zł.
w tym :
a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
kwotę : 8.005.483 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami 1.714.855 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały .
c) na wydatki związane z obsługą długu Gminy
kwotę : 300.000 zł.
2) Wydatki na dotacje podmiotowe dla samorządowej
instytucji kultury w kwocie : 156.600 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały
3) Wydatki na dotacje podmiotowe dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów
publicznych 38.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały
4) Wydatki majątkowe w kwocie : 5.288.829 zł.
w tym :
- wydatki inwestycyjne
- zgodnie z załącznikiem Nr 9, 9a do
Uchwały 5.288.829 zł.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także :
1) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie
umów zawartych z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały
kwotę: 86.341 zł.
2) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących
gmin kwotę: 154.241 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały
3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały
kwotę: 131.775 zł.
4) Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych
- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały
kwotę: 50.000 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.667.637 zł.,
pokryty zostanie z :
- z zaciągniętych kredytów bankowych
w wysokości : 1.000.000 zł.
- z zaciągniętych pożyczek
w wysokości : 2.667.637 zł.
2. Z budżetu Gminy przewiduje się spłatę :
- kredytów w wysokości : 450.000 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 11 do Uchwały.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec roku budżetowego
- zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych
- zgodnie z załącznikiem Nr.13 do Uchwały .

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
- zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Uchwały .

§ 7

Tworzy się rezerwy :
1) Rezerwę ogólną w wyskokości 60.000 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego w wysokości do 300.000 zł.
2) Dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.
3) Lokowania występujących w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9

Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie Gminy po zmianach przewidzianych na realizacje poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r. oraz przez powiadomienie mieszkańców według prawa miejscowego.


Lista załączników do artykułu :

  za.10__wydatki_jedn._pomocn.soectwa_2005_.doc 63 KB
  za.11__zestawienie_przych._i_rozch..doc 50.5 KB
  za.12__prognoza_2005_.doc 56.5 KB
  za.13__przychody_i_wydatki_srodki_specj._2003.doc 52 KB
  za.14__przychody_i_wydatki_fundusz_ochr.rod._2005_r.doc 39.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-01-11 11:14 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2005-01-11 11:17 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
3 2005-01-11 11:18 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
4 2005-01-11 11:20 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
5 2005-01-11 11:21 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0