:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 930 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia z tych opłat


Uchwała Nr XXII/128/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 5 października 2004r.


w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi, jak również trybu ich pobierania.


Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001r. Dz.U. Nr . 142, póz. 1591 z póź.zm./ art.17 ust.1, pkt.11, art.36 pkt.2 lit. J" i „m", art. 50 ust.6, art. 96 ust.2,4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, póz. 593 z póź.zm./

Rada Gminy w Lipowej uchwala:


§1

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje i organizuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
2. Pomoc w formie usług opiekuńczych, zwanych dalej usługami, przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione, a
także w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w zależności od możliwości zabezpieczenia usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
3. Usługi opiekuńcze przyznawane jako jedna z form pomocy z zakresu pomocy społecznej mogą być
świadczone nieodpłatnie lub za odpłatnością.

§2

1. Obowiązek odpłatności nie istnieje, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
2. Osoby, których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowego określonego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

1. Usługi świadczone są przez opiekunkę zatrudnioną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipowej.
2. Pełny koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala w zarządzeniu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie ogólnych kosztów poniesionych przez Ośrodek na realizację usług
opiekuńczych w roku poprzednim.

§4

1. Usługi przyznawane są decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, zaświadczenia lekarskiego, dokumentów o
wysokości dochodu i innych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy oraz rodzinnych wywiadów środowiskowych u małżonka, zstępnych lub wstępnych osoby ubiegającej się o pomoc,
którzy prowadzą odrębne gospodarstwo domowe lub zamieszkują oddzielnie.
2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji określa zakres, okres i miejsce świadczenia usług, wysokość odpłatności oraz termin i miejsce dokonywania opłaty za świadczone usługi.
3. Opłata wnoszona jest przez osobę korzystającą z usług do kasy Urzędu Gminy w Lipowej osobiście lub za pośrednictwem opiekunki, w rozliczeniach miesięcznych, nie później niż do 15 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym usługi zostały wykonane.

§5

1. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach może częściowo lub całkowicie zwolnić z ustalonej odpłatności.
2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na podstawie udokumentowanego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

§6

Odpłatność określona w § 2 stanowić będzie dochód gminy.

§7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej.

§8

Traci moc Uchwała Nr XXII/116/97 z dnia 26 marca 1997r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania oraz określania zasad zwrotu lub odstąpienia od żądania zwrotu świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego zwrotnego.

§9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-12-13 11:25 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0