:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 826 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej


Uchwała Nr XXII/129/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 5 października 2004r


w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.


Na podstawie art.7 ust.1 pkt6, art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001r. Dz.U. Nr . 142, póz. 1591 z póź.zm./ w związku z art.96, ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, póz. 593 z póź.zm./

Rada Gminy w Lipowej uchwala:


§1

Przyjąć zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w postaci pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz usług stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Zwrot wydatków określony w § 1 stanowić będzie dochód gminy.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej.

§4

Traci moc Uchwała Nr XXII/116/97 z dnia 26 marca 1997r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania oraz określania zasad zwrotu lub odstąpienia od żądania zwrotu świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego zwrotnego.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Lista załączników do artykułu :

  zacznik.doc 23 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-12-13 11:20 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0