:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 890 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dzieci z terenu Gminy Lipowa


Uchwała Nr XXII/130/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 5 października 2004r.


w sprawie udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dzieci z terenu Gminy Lipowa


Na podstawie art.7 ust. 1 pkt6, art 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj, z 2001r. Dz.U. Nr. 142, póz. 1591 z póź.zm./ art.8 ust.1, art.17 ust.1 pkt.14, art.36 pkt.2 lit.j, art.48 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, póz. 593 z póź.zm./

Rada Gminy w Lipowej
uchwala:


§1

1. Pomoc w formie zakupu posiłku przysługuje dzieciom w okresie nauki szkolnej zamieszkałym na terenie Gminy Lipowa uczęszczającym do zerówek, szkół podstawowych, gimnazjum, ośrodków szkolno - wychowawczych.
2. Pomoc w formie zakupu posiłku przysługuje dzieciom w okresie zajęć przedszkolnych, zamieszkałym
na terenie Gminy Lipowa uczęszczającym do przedszkoli w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
3. Jeżeli dochód w rodzinie dziecka nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art.8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /Dz.U. Nr 64, póz.
593 z póź.zm./ dziecko korzysta z posiłków nieodpłatnie.
4. Pomoc o której mowa w pkt.1 jest przyznawana na wniosek rodziców, opiekunów prawnych dziecka, pracownika socjalnego lub dyrektora placówki do której dziecko uczęszcza.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej.

§3

Traci moc Uchwała Nr Vl/30/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz Uchwała Nr XXV/135/97 z dnia 27 czerwca 1997r. w sprawie zasad wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia dzieci.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-12-13 11:14 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0