:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 904 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Uchwała Nr XXI/117/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 31 sierpnia 2004r


w sprawie: przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa dla terenów położonych w sołectwie Ostre i sołectwie Lipowa


Na podstawie art.7 ust.1 pkt.1 i art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr.2001 Nr 142 ,poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.27 oraz art.14,ust.1,4,8 art.15 i 16 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 27 marca 2003r. Nr 80 póz.717 z późn. zm. Na wniosek Wójta Gminy

RADA GMINY W LIPOWEJ
uchwala


§1

Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa dla terenów położonych w sołectwie Lipowa i Ostre do realizacji retencyjnego zbiornika wody dla Gminy Lipowa i Grupy Żywiec Spółka Akcyjna Żywiec.

§2

Granice obszaru opracowania określa załącznik graficzny w skali 1:5000 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§3

1. W przedmiocie ustaleń planu, o którym mowa w § 1 ustala się:
a/ przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
b/ zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
c/ zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
d/ zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
e/ wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
f/ parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
g/ granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
h/ szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
i/ szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy
j/ zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej
k/ sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów l/ stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art.36 ust.4
2. Celem zmiany planu jest stworzenie prawa miejscowego pozwalającego na budowę retencyjnego zbiornika wody.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń po terenie gminy.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-12-13 11:11 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0