:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 835 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie uchwalenia wysokości ryczałtu za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej w Lipowej Centrum


UCHWAŁA Nr XIX/113/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 15 czerwca 2004 roku


w sprawie uchwalenia wysokości ryczałtu za odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej w Lipowej Centrum


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku/, art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /?Dz. U. Nr 72, poz. 747 z 2001 roku/ oraz § 22 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Lipowa stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/105/04 Rady Gminy w Lipowej z dnia 20 kwietnia 2004 roku

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje:


§ 1

Opłata ryczałtowa za wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w Lipowej Centrum wynosi 3,90 zł + nalezny podatek VAT miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 2

Ustalona opłata stanowić będzie dochody własne Gminy.

§ 3

Właściciele budynków lub ich zarządcy zobowiązani są do poinformowania Urzedu Gminy o liczbie osób zameldowanych w budynku.
O wszelkich zmianach mających wpływ na prawidłowe naliczanie opłaty za ścieki należy powiadomić Urząd Gminy w Lipowej na piśmie w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z moca obowiązującą od dnia 1 lipca 2004 roku.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-12-08 13:08 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0