:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 719 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXVIII/151/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2012 r.


Uchwała nr XXVIII/151/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 31 sierpnia 2012 r.


w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowa.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, z pózn. zm.) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


Uchwala się Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowa w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.

§ 2


Traci moc Uchwała nr XXVI/191/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowa.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Lista załączników do artykułu :

  uchwaa_xxviii_151__regulamin_wynagradzania_nauczycieli.doc 77 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-09-06 14:54 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
2 2012-09-06 14:56 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0