:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 650 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXVIII/148/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2012 r.


Uchwała Nr XXVIII/148/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 31 sierpnia 2012 r.


zmieniająca uchwałę nr XVI/111/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w Gminie Lipowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2006 r. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Rady Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


W uchwale nr XVI/111/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w Gminie Lipowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się następujące zmiany:
W § 2 ust. 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie:
„§ 2.4. Wartość projektu w 2012 r. wynosić będzie 124 560,84 zł., a wkład własny Gminy Lipowa w 2012 r. wynosić będzie 13 000,00 zł.
Wartość projektu w 2013 r. wynosić będzie 134 971,16 zł., a wkład własny Gminy Lipowa w 2012 r. wynosić będzie 20 739,16 zł.
5. Łączna wartość projektu w 2012 i 2013 r. wynosić będzie 259 532,00 zł. Łączna wartość wkładu własnego w latach 2012 i 2013 wynosić będzie 13% wartości projektu na 2012 i 2013 r., tj. 33 739,16 zł.”

§ 2


Traci moc uchwała nr X/45/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/111/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w Gminie Lipowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-09-06 14:48 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0