:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 861 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Twardorzeczce


UCHWAŁA XVIII/107 /04
z dnia 20 kwietnia 2004 roku


w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Twardorzeczce.


Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 września I99I roku o systemie oświaty /t.j. Dz.U. z 1996 roku nr 67 póz.329 z póżn. zm./ oraz &1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego / Dz.U.nr 126 poz.1078/, art.8 ust.2a,3,4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym /Dz.U.nr 142 z 2001 r. póz. 1591 z póżn.zm./

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje:


§ 1

Podjąć działania związane z zamiarem utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Twardorzeczce od 01 września 2005 roku .

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy do zawarcia stosownego porozumienia o powierzeniu zadań publicznych będących zadaniem własnym Powiatu Żywieckiego .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-12-08 12:05 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0