:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 863 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXVII/141/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipowa.


Uchwała nr XXVII/141/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 22 czerwca 2012 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipowa.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1.


Uznaje za bezzasadną skargę złożoną przez Państwa Annę i Wiesława Wójcickich dotyczącą zaniechania przez Wójta Gminy podjęcia czynności zmierzających do doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową.

§ 2.


Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


W dniu 08.04.2008 r. Wójt Gminy Lipowa wydał Postanowienie 7434/15/08, które dotyczyło podziału działki o nr 5384/4. Wnioskodawcami tego podziału były dwie współwłaścicielki działki. W dniu 13.05.2008 r. Wójt Gminy wydał Decyzję zatwierdzającą podział działki wg dołączonego projektu, który został sporządzony przez pracownię geodezyjno – kartograficzną. Projekt ten, jak należy przypuszczać był odzwierciedleniem własnych interesów właścicieli działki. Potwierdzeniem tego jest brak odwołania od decyzji Wójta do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej.

Wójt wydając Decyzję o zatwierdzenie podziału działki 5384/4 kierował się dobrem wnioskodawców, którzy to w prośbie do Wójta jasno określili, że podziału dokonują celem zniesienia współwłasności. Mając na uwadze powyższe Wójt mógł, ale nie musiał odmówić zatwierdzenia proponowanego podziału. Działanie w tej mierze były zgodne z Uchwałą Rady Gminy nr VI/29/03 z dnia 18.03.2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa, w którym to działka nr 5384/4 znajdowała się w jednostce planu oznaczonej symbolem 22.1.4.MNp dla której przewidziano: „Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przewagą zabudowy projektowanej”. Po podziale działka 5384/6 posiadała dostęp do drogi publicznej lecz nie był on normatywny w rozumieniu w/w ustawy i określonej w dziale 3 ustalenia terenowe planu – Zasada zagospodarowania terenów układu komunikacyjnego.

To po stronie wnioskodawców podziału we własnym interesie, było dokonanie takiego podziału aby części działki 5384/4 stanowiły dojazd do drogi publicznej. Gmina nie była formalnie właścicielem działki – drogi nr 5013. Wojewoda Śląski na wniosek z dnia 07.05.2010 r. sporządzony przez Wójta, wszczął postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego m.in. w/w działki. Obarczenie jednoosobowe Wójta Gminy Lipowa za powstały stan jest nieuzasadnione.

To właściciele działki razem z reprezentującymi ich uprawnionymi geodetami powinni w swoim szeroko rozumianym interesie dokonać takiego podziału, aby każda z wydzielonych działek miała dostęp do drogi publicznej. Natomiast, mając na uwadze interes społeczny Wójt Gminy Lipowa podjął czynności w celu znormatyzowania działki – drogi nr 5013. W dniu 19.06.2012 r. w Urzędzie Gminy Lipowa zorganizował spotkanie osób zainteresowanych szybkim rozwiązaniem tego problemu.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-07-05 08:11 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
2 2012-07-05 08:29 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0