:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 715 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXIV/135/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa w 2012 roku


Uchwała Nr XXIV/135/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 maja 2012 r.


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa w 2012 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.)

Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:


§ 1.
Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.
§ 3.
Uchyla się uchwałę nr XXII/116/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa w 2012 roku.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIV/135/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 maja 2012 r.


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa w 2012 roku.


Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Lipowej, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy wykonuje zadania;
2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kabaty 2 w Żywcu, które jest własnością Spółki Beskid w Żywcu;
3) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
4) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa w 2012 roku.
§ 2.
1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Lipowa, za pośrednictwem Urzędu Gminy Lipowa.
2. Realizatorami Programu są:
1) Wójt Gminy Lipowa za pośrednictwem Urzędu Gminy Lipowa.
2) Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Żywcu – na podstawie umowy z Gminą Lipowa.

Rozdział 2
CEL I ZADANIA PROGRAMU


§ 3.
1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lipowa;
3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
4) odławianie bezdomnych zwierząt;
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
6) edukacja mieszkańców Gminy Lipowa w zakresie opieki nad zwierzętami.

Rozdział 3
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT


§ 4.
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:
- Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

Rozdział 4
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI


§ 5.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lipowa realizują:
1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez pracowników schroniska po zgłoszeniu telefonicznym z Urzędu Gminy Lipowa;
2) Urząd Gminy Lipowa poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego tymczasowe miejsce dla zwierząt gospodarskich tj. P. Alina Jasek zam. Lipowa 841, 34-324 Lipowa.
§ 6.
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Urząd Gminy Lipowa poprzez:
- zakup i wydawanie karmy osobom chętnym do dokarmiania kotów wolno żyjących. Jednakże biorąc pod uwagę charakter wiejski gminy Lipowa oraz jej położenie, koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, budynkach gospodarczych, stodołach oraz opuszczonych budynkach, są elementem ekosystemu wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.
§ 7.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) Urząd Gminy Lipowa poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu Gminy.
§ 8.
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lipowa realizują:
1) Służby pracownicze Schroniska na podstawie stosownej umowy z Gminą Lipowa. Bezdomne zwierzęta są przewożone do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych również do lekarza weterynarii, z którym Urząd Gminy podpisał stosowną umowę. Bezdomne zwierzęta przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 5 ust. 2 Programu.
2) Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały.
§ 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:
- Urząd Gminy w Lipowej poprzez zawieranie umowy z lekarzem weterynarii dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym tj. P. Jakubiec-Byrdy Małgorzata zam. Lipowa 138, 34-324 Lipowa.
§ 10.
Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. realizują:
- Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów.

Rozdział 5
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW


§ 11.
Urząd Gminy Lipowa w ramach Programu prowadzi we współpracy ze Schroniskiem, działania zmierzające w celu upowszechniania adopcji zwierząt poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych Urzędu Gminy oraz Schroniska.

Rozdział 6
FINANSOWANIE PROGRAMU


§ 12.
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Lipowa na 2012 rok w wysokości 40 000,00 zł.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-05-23 09:18 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
2 2012-05-23 09:19 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0