:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 696 razy Strona do wydruku

UCHWALA NR XXIV/130/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie


UCHWALA NR XXIV/130/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 maja 2012 roku


w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie


Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 8, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 5 ust 2 pkt. 1, art. 58 ust 1,2 i 6, art. 62 ust. 1, 3 i 4 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), po uzyskaniu opinii rad pedagogicznych łączonych placówek

Rada Gminy Lipowa
uchwala:


§ 1. 1 Utworzyć z dniem 1 września 2012r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie, który jest jednostką budżetową Gminy Lipowa.
2. Zespół, o którym mowa w ust. 1 powstanie z połączenia:
a) Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Słotwinie
b) Przedszkola w Słotwinie
3. Akt założycielski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2 Organizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie określa statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3 Z dniem utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie wszelkie prawa i obowiązki oraz mienie łączonych jednostek przejmuje utworzony Zespół.
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.
§ . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku.
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIV/130/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 maja 2012 r.

Akt Założycielski
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie


sporządzony na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 157 poz. 1240 ze zm.)


§ 1 Tworzy się z dniem 1 września 2012 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny, w skład którego wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego Słotwinie,
2) Przedszkole w Słotwinie.
§ 2 Siedziba zespołu znajduje się w budynku nr 31 w Słotwinie.Lipowa, dn. 8 maja 2012 r.
Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIV/130/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 maja 2012 r.

Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słotwinie


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Nazwa zespołu szkolno-przedszkolnego brzmi: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie.
2. Siedzibą Zespołu jest budynek nr 31 w Słotwinie.
§ 2. 1. W Skład Zespołu wchodzą następujące jednostki:
a) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Słotwinie,
b) Przedszkole w Słotwinie,
§ 3. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Lipowa.
2.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Śląski Kurator Oświaty
w Katowicach.
§ 4. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
2) Zespole, należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie,
3) jednostce, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Słotwinie oraz Przedszkole w Słotwinie,
4) MEN, należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.

II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU


§ 5. 1. Zespół koordynuje realizację zadań i celów określonych w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie oraz innych obowiązujących uregulowaniach prawnych.
2. O ile statut Zespołu nie stanowi inaczej, statuty jednostek szczegółowo precyzują zadania, cele
i sposób ich realizacji.

III. ORGANY ZESPOŁU


§ 6. 1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna Przedszkola.
3) Rada Pedagogiczna Szkoły
2. Organami społecznymi działającymi w Zespole są:
1) Rada Rodziców Przedszkola,
2) Rada Rodziców Szkoły
3) Samorząd Uczniowski działający przy Szkole Podstawowej w Słotwinie.
3. Kompetencje wymienionych organów określają statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu.
4. Zaistniałe konflikty oraz spory między wymienionymi organami rozstrzyga się w pierwszej kolejności wewnątrz Zespołu, poprzez dialog przedstawicieli stron konfliktu, zawsze z udziałem Dyrektora Zespołu, Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji Dyrektora Zespołu do organu prowadzącego
lub nadzorującego, według kompetencji rozstrzyganego zagadnienia. W przypadku braku porozumienia, decyzję podejmuje Dyrektor Zespołu.
5. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za wymianę informacji między organami Zespołu.
§ 7. 1. Dyrektor Zespołu realizuje zadania w odniesieniu do całości Zespołu.
2. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz i jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Zespołu.
3. Dyrektor Zespołu w szczególności:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny,
2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychologicznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
3) realizuje uchwały Rad Pedagogicznych, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialności
za ich prawidłowe wykorzystanie,
5) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Zespołu,
6) stwarza warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
7) stwarza warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych,
8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
9) wykonuje inne czynności wynikające z przepisów szczególnych.
4. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami, a w szczególności:
1) zatrudnia i zwalnia pracowników,
2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom,
3) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii właściwej Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu.
5. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radami Pedagogicznymi, Radami Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.
6. W przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu zastępuje go inna upoważniona osoba.

IV. ORGANIZACJA ZESPOŁU


§ 8. 1. Organizacja Zespołu odbywa się zgodnie z ustaleniami zapisanymi w statutach poszczególnych jednostek.
2. Podstawę organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym stanowią arkusze organizacyjne poszczególnych jednostek wchodzących w skład Zespołu opracowane przez Dyrektora Zespołu i zatwierdzone przez organ prowadzący do dnia 30 maja każdego roku.
§ 9. 1. W Zespole zatrudnia się pracowników pedagogicznych zgodnie z odpowiednimi zapisami
w statutach jednostek i arkuszach organizacyjnych na dany rok szkolny.
2. Pracowników administracji i obsługi zatrudnia się odpowiednio do potrzeb.
3. Zakresy zadań pracowników Zespołu są zgodne z zakresami zadań ustalonych dla danych jednostek.
4. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, określają odrębne przepisy.
§ 10. 1. Zasady rekrutacji uczniów do szkoły i dzieci do przedszkola określają statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu
2. Prawa i obowiązki uczniów i dzieci jednostek wchodzących w skład Zespołu określają ich statuty.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 11. 1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 12. 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej, materiałowej określają odrębne przepisy.
3. Obsługę finansową zapewnia organ prowadzący.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Statucie obowiązują postanowienia zawarte odpowiednio w statutach łączonych jednostek.
5. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach łączonych jednostek.
6. Statut Zespołu wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-05-23 08:32 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0