:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 583 razy Strona do wydruku

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum i zespołu szkolno-przedszkolnego


wersja archiwalna

Załącznik
do zarządzenia Nr 43/12
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 9 maja 2012 r.
OGŁOSZENIE KONKURSU


§ 1


Wójt Gminy Lipowa ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów :

1. Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej, Leśna 68
2. Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Twardorzeczce, Twardorzeczka 333
3. Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Siennej, Sienna 5
4. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce , Twardorzeczka 333
5. Przedszkola w Lipowej, Lipowa 2
6. Przedszkola w Siennej, Sienna 5 7. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie, Słotwina 31

§ 2


Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:
a) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole, bądź ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole,
b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d) uzyskała:
- w okresie 5 lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, albo,
- w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku zawodowego, bądź,
- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora (w przypadku nauczyciela akademickiego),
e) posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie , że nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne
i) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),
2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), spełniającym określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
3) do udziału w konkursie mogą przystąpić również kandydaci niebędący nauczycielami, o ile:
a) posiadają obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
b) ukończyli studia magisterskie,
c) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
d) mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z praw publicznych,
e) nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
f) spełniają wymagania określone w pkt. 1b, 1e, 1g i 1i.

§ 3

1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły , publicznego przedszkola , zespołu szkolno-przedszkolnego
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne 8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn.zm.) 10) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
- karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela,
- karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego lub pozytywnej oceny pracy w szkole wyższej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
15) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.).

§ 4


1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w ….... ” „ Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w …………” , „ Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w ,,,,,,,,,,,,,,,”„Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w …………” w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Lipowej, Lipowa 708, 34-324 Lipowa, w termie do dnia 29.05.2012 r. do godz. 15:00
2. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Wójta Gminy Lipowa.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-05-10 12:01 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
2 2012-05-10 12:01 usunięcie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0