:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Rejestry i ewidencje artykuł wyświetlony 894 razy Strona do wydruku

Zameldowanie na pobyt stały


wersja archiwalna

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
======================


Podstawa prawna:
Art. 4 ust. 1, art. 5, art. 6, art. 9 ust. 2a i 2b, art. 9a, art. 9b. art. 10, art. 11, art. 13 - w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

Odpowiedzialne:
Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Lipowej

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy, najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.

Wymagane dokumenty:
 dowód osobisty,

 książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu),

 Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu stałego"
(odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)

 zaświadczenie o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego na terenie Polski,

 wypełniony formularz zawiadomienia do Wojskowej Komendy Uzupełnień o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania, potwierdzony przez WKU (dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną),

 oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu stałego dziecka złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika Urzędu (w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu),

 akt urodzenia dziecka z adnotacją o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego (dotyczy przybyłych spoza terenu Gminy Lipowa),

 prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (gdy rodzice są rozwiedzeni lub mają różne miejsca pobytu stałego).

Przy zameldowaniu na pobyt stały należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały - dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz - do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu.

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być:
- umowa cywilno-prawna,
- wypis z księgi wieczystej
- decyzja administracyjna,
- orzeczenie sądu,
- inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia.


W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.


Zameldowania na pobyt stały noworodka dokonuje z urzędu właściwy organ gminy w miejscu pobytu stałego matki lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, albo w miejscu określonym przez sąd opiekuńczy - na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia otrzymanego z urzędu stanu cywilnego, który sporządził ten akt.

Zameldowania osoby niepełnoletniej na pobyt stały dokonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca faktycznie opiekę nad osoba niepełnoletnią.

Termin załatwienia sprawy: Od ręki.

Opłaty: Bez opłat.

Sprawy prowadzi :
Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Lipowej.
34-324 Lipowa pow. żywiecki woj. śląskie
Wszelkie informacje można uzyskać w biurze nr 12, tel. 033 867 18 49


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-07-09 10:27 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2008-07-09 10:27 usunięcie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0