:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 679 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXII/121/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa.


Uchwała nr XXII/121/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 marca 2012 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


W uchwale nr XIV/64/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 ust. 2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 wynosi 1,70 zł. za każdą godzinę tych świadczeń.”
2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się 30 % ulgę w opłacie o której mowa w § 1 ust. 2.”

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-04-18 09:14 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0