:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 652 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXI/114/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 lutego 2012 r.


Uchwała Nr XXI/114/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2012.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. / oraz art. 41 ust. 2
i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi / tekst jednolity Dz.U. z 2007roku Nr 70, poz. 473 z póź. zm./, oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku /
Dz. U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1485 z póź. zm. /.

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2012 oraz wprowadza do realizacji w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiący część strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lipowa na lata 2011 – 2015.


§ 2


Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipowej w 2012 roku zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Lista załączników do artykułu :

  zacznik_nr_1.pdf 102.17 KB
  zaacznik_nr_2.pdf 80.98 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-04-18 07:54 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0