:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Zarządzanie kryzysowe artykuł wyświetlony 622 razy Strona do wydruku

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (Małżeństwo konkordatowe)


wersja archiwalna

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNYMI
( tzw MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE )


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub 867 18 49 wew. 39

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi muszą uzyskać od Kierownika USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa według prawa polskiego.
Warunkiem otrzymania takiego zaświadczenia jest spełnienie identycznych wymogów, jak do ślubu cywilnego.

Aby uzyskać zaświadczenie do ślubu konkordatowego nupturienci winni złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego następujące dokumenty :

I. W przypadku panny i kawalera:
 odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza terenem gminy Lipowa ,
Do wglądu:
 dokumenty stwierdzające tożsamość

II. W przypadku osób rozwiedzionych:
 odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza terenem gminy Lipowa,
 odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub prawomocny wyrok sądu o rozwodzie.
Do wglądu:
 dokumenty stwierdzające tożsamość

III. W przypadku wdowców:
 odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza terenem gminy Lipowa,
 odpis aktu zgonu współmałżonka.
Do wglądu:
 dokumenty stwierdzające tożsamość

IV. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
 odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.
Do wglądu:
 dowody tożsamości - paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego
 ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych.

Zaświadczenie wystawiane jest w trzech egzemplarzach. Nupturienci przekazują je w stanie nienaruszonym duchownemu. W trakcie zawarcia małżeństwa wyznaniowego osoby wstępujące w związek małżeński składają przed duchownym oświadczenie woli jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającemu prawu polskiemu. Duchowny niezwłocznie sporządza w trzech egzemplarzach (na odwrocie zaświadczenia wydanego przez Kierownika USC) zaświadczenie o złożeniu oświadczeń i o zawarciu małżeństwa. Jeden egzemplarz przekazuje w terminie 5 dni od dnia ślubu do USC właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa, jeden otrzymują małżonkowie i jeden pozostaje u duchownego. Na podstawie zaświadczenia duchownego, Kierownik USC sporządza akt małżeństwa i z tą chwilą małżeństwo staje się ważne w świetle prawa cywilnego. Datą zawarcia małżeństwa jest data zawarcia ślubu wyznaniowego. Akt małżeństwa zostaje sporządzony w księdze stanu cywilnego niezwłocznie po doręczeniu zaświadczenia przez duchownego do USC

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie

Opłaty:
Opłata skarbowa:
 za sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym - 75,00 zł.
 za zapewnienie - 5,00 zł.
 za każdy załącznik - 0,50 zł.
 za wniosek o wydanie 3 bezpłatnych odpisów skróconych aktu małżeństwa - 5,00 zł.

Podstawa prawna:
Art. 1 § 2, art. 3, art. 4’-6, oraz art. 8-15 ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7, art.12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36, poz. 180, z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318).

Uwagi:
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia.

Po zawarciu małżeństwa małżonkowie winni zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego z dowodami osobistymi po odbiór 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu małżeństwa.

autor informacji: Iwona Talik


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-02-25 07:47 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2005-02-25 07:47 usunięcie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0