:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Zarządzanie kryzysowe artykuł wyświetlony 605 razy Strona do wydruku

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca


wersja archiwalna

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZEZ CUDZOZIEMCA


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub 867 18 49 wew. 39

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
Cudzoziemcy zamierzający zawrzeć związek małżeński powinni na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego i przedstawić Kierownikowi USC dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa, które określone są w prawie o aktach stanu cywilnego
Cudzoziemiec jest obowiązany złożyć kierownikowi USC dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym(ojczystym) prawem może zawrzeć małżeństwo.
Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu.
W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.
Przepisów powyższych nie stosuje się do cudzoziemca nie mającego obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma on w Polsce miejsce zamieszkania.

Wymagane dokumenty: odpis aktu urodzenia wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.
 cudzoziemiec winien podpisać zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa - na terenie kraju - przed każdym kierownikiem USC, a za granicą przed każdym konsulem RP.

Do wglądu:
 dokument stwierdzający tożsamość czyli paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu;
 w przypadku pobytu czasowego ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.

Opłaty:
Opłata skarbowa:
 za sporządzenie aktu małżeństwa - 75,00 zł.
 zapewnienie (podanie o sporządzenie aktu małżeństwa) - 5,00 zł.
 za każdy załącznik - 0,50 zł.
 podanie o wydanie 3 bezpłatnych egzemplarzy odpisów aktu małżeństwa - 5,00 zł.

Podstawa prawna:
Art. 1 § 1, art. 3-7, oraz art. 9-15 ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz art.7, art.12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami).

autor informacji: Iwona Talik


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-02-25 07:47 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2005-02-25 07:47 usunięcie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0