:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 640 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XX/108/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Nr XIX/101/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2012 r.


Uchwała Nr XX/108/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 stycznia 2012 r.


w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Nr XIX/101/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2012 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 211, 212, 213, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 2, 3, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239 , 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami )

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XIX/101/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Lipowa na rok 2012, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. 2. Na wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się kwotę łącznie na:

1) Wydatki bieżące kwotę w wysokości = 24.097.870,74 zł,
w tym na:
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane = 12.114.458,oo zł,
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych = 5.434.398,19 zł,
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę = 3.775.824,oo zł,
d) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez gminę przypadające do spłaty w roku
budżetowym 2012 kwotę = 1.124.735,61 zł,
e) Wydatki na obsługę długu kwotę = 632.015,oo zł,
f) Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej kwotę = 658.124,oo zł,
g) Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu
gminy kwotę = 358.315,94 zł,
( zgodnie z załącznikiem nr 3),
w tym:
- Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu dla jednostek sektora
finansów publicznych w wysokości = 245.000,oo zł
- Dotacje celowe udzielone z budżetu do realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości = 41.815,94 zł
- Dotacje celowe udzielone z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w wysokości = 67.000,oo zł
- Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolnicze j kwotę ; 4.500,oo zł ( zgodnie z załącznikiem nr 4 ).”

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości = 1.230.041,55 zł,
zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciąganych kredytów
a) z kredytów = 1.230.041,55 zł,
2 Łączna kwota planowanych przychodów budżetu = 5.396.315,55 zł,
a) z tytułu zaciągniętych kredytów = 2.621.546,55 zł,
b) z tytułu zaciągniętych pożyczek na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE = 2.774.769,oo zł,
3.Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu = 4.166.274,oo zł,
4.Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6 .”

3. W § 9 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„§ 9. 1) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek następująco :
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.200.000,oo zł
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.230.041,55 zł
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
i kredytów 1.391.505,oo zł
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.774.769,oo zł”

4. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy
do wysokości = 1.200.000,oo zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości = 1.230.041,55 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości = 1.391.505,oo zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
do wysokości; = 2.774.769,oo zł,
5) dokonywania zmian w planie wydatków oraz zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących;
a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków
z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,
b) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach działu wydatków ,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”


§ 2

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIX/101/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30.XII.2011 r. „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Lista załączników do artykułu :

  za.1__przychody_i_rozchody_2012.pdf 77.62 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-03-09 14:44 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0