:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Regulamin artykuł wyświetlony 1523 razy Strona do wydruku

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120/11
Wójta Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2011 r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Urzędu Gminy w Lipowej


Rozdział I
Postanowienia ogólne.


§ 1

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Lipowej zwany dalej „Regulaminem” określa:
1) organizację Urzędu Gminy w Lipowej,
2) zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy Kierownictwo Urzędu,
3) uprawnienia do załatwiania spraw, podpisywania pism i decyzji,
4) status pracowników,
5) zadania i kompetencje poszczególnych referatów i stanowisk pracy,
6) zasady i tryb funkcjonowania Urzędu,
7) zadania nadzorcze nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
8) zasady działalności kontrolnej,
9) zasady przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,
10) obieg korespondencji,
11) tryb wydawania aktów prawnych.
§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Lipowa,
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Lipowa,
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lipowa,
4) Sekretarzu – należy rozumieć Sekretarza Gminy Lipowa,
5) Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Lipowa,
6) Kierownictwie Urzędu – należy przez to rozumieć Wójta, Sekretarza i Skarbnika,
7) Kierowniku Referatu – należy przez to rozumieć Kierownika Referatu Urzędu Gminy w Lipowej,
8) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Lipowej,
9) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Lipowa,
10) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym,
11) kontroli bieżącej wewnętrznej – należy przez to rozumieć kontrolę przeprowadzoną przez Kierownictwo Urzędu,
12) kontroli własnej – należy przez to rozumieć kontrolę:
a) gminnych jednostek organizacyjnych,
b) stowarzyszeń,
c) jednostek pomocniczych Gminy,
13) kontroli zewnętrznej – należy przez to rozumieć kontrolę wykonywaną przez organy nadzoru i specjalne jednostki kontrolne.
§ 3

Siedziba Urzędu znajduje się w Lipowej 708.
§ 4

1. Urząd Gminy w Lipowej działa na podstawie:
1) Ustawy o samorządzie gminnym,
2) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
3) Statutu Gminy Lipowa,
4) aktów prawnych organów Gminy,
5) obowiązujących porozumień,
6) niniejszego regulaminu.
2. Urząd Gminy jest aparatem pomocniczym Wójta Gminy realizującym zadania wynikające z zakresu kompetencji Wójta Gminy, a także związane z obsługą Rady Gminy.
3. Urząd Gminy realizuje zadania:
1) własne Gminy,
2) z zakresu administracji rządowej:
a) zlecone w granicach upoważnień ustawowych
b) powierzone na podstawie porozumień z organami tej administracji
3) z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień z
tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Rozdział II
Organizacja Urzędu.
§ 5

1. Funkcjonowanie Urzędu odbywa się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
2. Zasady określone w ust. 1 nie wykluczają możliwości funkcjonowania w Urzędzie komisji, kolegiów, zespołów i innych form struktur funkcjonalnych i zadaniowych, które mogą być powoływane przez Wójta Gminy.
§ 6

1. Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą referaty, Urząd Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska.
2. Pracą referatu kieruje Kierownik Referatu który ponosi za nią odpowiedzialność.
3. Organizację wewnętrzną referatu, ze szczegółowym określeniem zadań poszczególnych stanowisk pracy określa Kierownik Referatu.
4. W zależności od zakresu i charakteru zadań w referatach mogą być wydzielone stanowiska pracy i wewnętrzne komórki (zespoły).
5. Zakresy czynności pracowników referatu ustala Kierownik Referatu, a dla Kierowników Referatów i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy Sekretarz.
6. Zakresy czynności o których mowa w ust. 5 zatwierdza Wójt.
§ 7

1. W Urzędzie działają następujące referaty oznaczone odpowiednimi symbolami:
1) Referat Finansowy – RF,
2) Referat Organizacyjny – RO,
3) Referat Infrastruktury – RI,
4) Urząd Stanu Cywilnego – USC.
2. Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w przypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki nie uzasadniającego powołania większej komórki organizacyjnej.
3. Samodzielne stanowisko pracy może istnieć w ramach referatu lub jako samodzielna komórka organizacyjna.
4. Samodzielne stanowisko może być zarówno jednoosobowe jak i wieloosobowe.
5. Schemat organizacyjny Urzędu określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Rozdział III
Zasady kierowania pracą Urzędu.
§ 8

1. Wójt jest kierownikiem Urzędu, który kieruje całokształtem jego działalności przy pomocy Sekretarza i Skarbnika.
2. Wójt pełni funkcje organu administracji publicznej.
3. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
4. W czasie nieobecności Wójta zastępuje go Sekretarz w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
§ 9

1. Wójt jest Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Kierownika USC.
§ 10

1. Wójt pełni funkcję Szefa Obrony Cywilnej Gminy, realizuje zadania z zakresu Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością państwa.
2. Szef Obrony Cywilnej Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy stanowiska ds. obrony cywilnej.
§ 11

1. Wójt uprawniony jest do zwoływania narad „Kolegium Wójta” - stałego zespołu doradczego Wójta.
2. Kolegium Wójta nie posiada kompetencji stanowiących.
3. W pracach Kolegium Wójta uczestniczą Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy Referatów oraz zaproszeni pracownicy zajmujący się rozpatrywanymi zagadnieniami merytorycznymi.
4. Wójt uprawniony jest także do powoływania zespołów opiniotwórczych.
Rozdział IV
Podział zadań i kompetencji pomiędzy Kierownictwo Urzędu.
§ 12

1. Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie Zastępcy Wójta,
2) wnioskowanie do Rady w sprawie powołania i odwołania Skarbnika,
3) kierowanie sprawami Gminy,
4) reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,
5) nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał Rady,
6) określanie sposobów wykonywania uchwał,
7) wykonywanie uchwał Rady,
8) gospodarowanie mieniem komunalnym,
9) nadzorowanie przygotowania projektu budżetu i jego realizacji,
10) nadzór nad pracą Urzędu,
11) ustalanie szczegółowych zadań Sekretarza i Skarbnika,
12) pełnienie czynności pracodawcy, wynikających z Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych aktów prawnych,
13) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
14) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
15) udzielanie pełnomocnictw lub upoważnień w sprawach należących do
jego wyłącznej kompetencji,
16) opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
17) ogłaszanie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
18) zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych,
19) koordynowanie i nadzorowanie:
a) opracowywania, uzgadniania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
b) realizowania przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Głównego Stanowiska Kierowania Wójta zapewniającego realizację zadań z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
20) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy,
21) zapewnienie na obszarze Gminy całodobowego alarmowania członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
22) realizowanie polityki kadrowej,
23) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych bezpośrednio podlegających mu pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych będących pracownikami samorządowymi,
24) wydawanie zarządzeń, w tym wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności urzędu, w szczególności: regulamin pracy, regulamin premiowania, regulamin funduszu nagród, regulamin świadczeń socjalnych,
25) poświadczanie własnoręczności podpisów w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa,
26) wykonywanie zadań administratora danych osobowych.
2. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad Sekretarzem, Skarbnikiem, Referatem Infrastruktury, Stanowiskiem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Wójtowi podlega bezpośrednio Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
§ 13

Sekretarz i Skarbnik z upoważnienia Wójta kierują określonymi grupami spraw oraz sprawują bezpośredni nadzór nad podporządkowanymi Referatami Urzędu zgodnie z podziałem kompetencji.
§ 14

1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje pracę Urzędu.
2. Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem Organizacyjnym.
3. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy, w każdym okresie w formie pełnomocnictwa lub upoważnienia.
§ 15

Do zadań i kompetencji Sekretarza Gminy należy w szczególności:
1) wykonywanie funkcji kierownika w zakresie organizacji i trybu pracy Urzędu, a w szczególności:
a) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu (oraz uaktualnianie go w razie potrzeby),
b) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie,
c) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami,
d) dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz prowadzenie rejestru szkoleń dla Urzędu,
e) koordynowanie i nadzorowanie prowadzonej kontroli wewnętrznej i
zewnętrznej w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy kontroli
wewnętrznej Urzędu,
f) nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych,
g) planowanie wraz ze Skarbnikiem kosztów utrzymania Urzędu.
2) uczestniczenie w naradach Kolegium Wójta oraz obradach Rady i jej Komisji z głosem doradczym,
3) rozdzielanie poczty wpływającej do Urzędu i organów Gminy,
5) nadzór nad obsługą administracyjną Wójta, Rady i jej Komisji.
6) przedstawianie Wójtowi propozycji do powierzenia określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych, których w dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym,
7) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta,
8) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy (art. 951 Kodeksu Cywilnego)
9) poświadczanie własnoręczności podpisów w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa,
10) potwierdzanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem,
11) nadzorowanie toku przygotowywania projektów zarządzeń Wójta,
12) koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Wójta,
13) nadzór w zakresie organizacyjnym nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
14) przedkładanie propozycji wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
15) nadzór nad terminowością udzielanych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
16) nadzór nad terminowością rozpatrywania skarg i wniosków,
17) przekazywanie dyspozycji organów Gminy kierownikom jednostek organizacyjnych,
18) nadzór nad opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania jednostek organizacyjnych Gminy,
19) koordynacja prac związanych ze strategią Gminy,
20) nadzór nad projektami wniosków składanymi przez gminę i ich realizacją,
21) koordynacja prac związanych z wyborami,
22) koordynacja prac związanych z kontrolą gminnych jednostek organizacyjnych,
23) realizowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższonej gotowości
obronnej państwa,
24) wykonywanie zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem
narodowym w ramach stanowiska kierowania,
25) uruchamianie i realizacja zadań ujętych w Planie Operacyjnym
Funkcjonowania Gminy Lipowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
26) współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej,
27) współpraca z uczelniami wyższymi,
28) koordynacja przygotowania informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,
29) wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta oraz powierzonych na podstawie art. 33 ust 4 ustawy o samorządzie gminnym.
§ 16

1. Skarbnik jest głównym księgowym Gminy.
2. Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem Finansowym.
§ 17

Do zadań i kompetencji Skarbnika Gminy należy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości Gminy,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5) uczestniczenie w naradach Kolegium Wójta oraz obradach Rady i jej Komisji z głosem doradczym,
6) poświadczanie własnoręczności podpisów w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa,
7) potwierdzanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem,
8) zapewnienie realizacji polityki finansowej Gminy,
9) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
10) przygotowywanie projektu budżetu i zmian do budżetu,
11) realizacja budżetu Gminy,
12) dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji,
13) wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi,
14) przekazywanie kierownikom podległych jednostek oraz pracownikom samorządowym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego,
15) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości, obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
16) sprawowanie nadzoru i kontroli finansowej nad służbami finansowo – księgowymi,
17) realizowanie przepisów o dochodach i finansowaniu gmin, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o opłacie skarbowej. Przygotowywanie rozwiązań ekonomiczno-finansowych, w tym analiz, prognoz, planowanie w celu zapewnienia odpowiednich środków na realizację bieżących zadań Gminy i
jej rozwoju,
18) współpraca z Radą, w tym informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować,
19) kontrolowanie gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych,
20) nadzór i kontrola nad prawidłowością sprawozdawczości budżetowej Gminy,
21) współpraca z Regionalna Izbą Obrachunkową i Urzędem Skarbowym,
22) wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.
Rozdział V
Uprawnienia do załatwiania spraw, podpisywania pism i decyzji.
§ 18

Wójt podpisuje w szczególności:
1) zarządzenia,
2) wszystkie dokumenty rodzące skutki finansowe dla Gminy,
4) wystąpienia kierowane do Rady, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych i politycznych,
5) pisma do przedstawicielstw dyplomatycznych,
6) odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski Komisji Rady i posłów (senatorów),
7) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji,
8) odpowiedzi na skargi i wnioski,
9) materiały opracowywane przez pracowników na sesje Rady oraz Komisje Rady,
10) pisma mające istotne znaczenie, a dotyczące w szczególności:
a) obronności,
b) obrony cywilnej,
c) klęsk żywiołowych i sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia,
d) ochrony informacji niejawnych.
11) dokumenty dotyczące spraw pracowniczych – w tym dotyczące m.in.
przyjmowania, zwalniania, awansowania, nagradzania i karania pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek podporządkowanych,
12) wniosków o nadanie odznaczeń państwowych,
13) udzielania urlopów bezpłatnych,
14) wydawania opinii pracowniczych.
§ 19

Sekretarz i Skarbnik w ramach udzielonych pełnomocnictw przez Wójta mogą podpisywać z upoważnienia Wójta decyzje i pisemne odpowiedzi w sprawach określonych w § 18.
§ 20

1. Decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji mogą podejmować i podpisywać upoważnieni przez Wójta pracownicy.
2. Zakres spraw, o których mowa w ust. 1 określa Wójt w drodze indywidualnego upoważnienia.
3. Korespondencję dotyczącą spraw wynikającą z pozostałego zakresu działania Referatu Finansowego podpisuje Skarbnik Gminy, a z zakresu działania Referatu Organizacyjnego i Referatu Infrastruktury Sekretarz Gminy lub osobiście pracownik, jeżeli wynika to z przydziału czynności.
4. Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach są upoważnieni do podpisywania pism związanych z niezbędną korespondencją wewnętrzną w Urzędzie, w ramach współdziałania oraz do potwierdzania
kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.
§ 21

1. Umowy oraz inne dokumenty powodujące powstanie zobowiązań, wymagają parafowania przez radcę prawnego oraz kontrasygnaty Skarbnika, w przypadkach określonych przepisami prawa.
2. Dokumenty przedstawione do podpisu, powinny być uprzednio parafowane na kopii przez pracownika oraz winna być zamieszczona adnotacja identyfikująca pracownika, który dokument opracował.
§ 22

Zasady obiegu dokumentacji w Urzędzie określa instrukcja kancelaryjna, a w sprawach stanowiących tajemnicę państwową, służbową i skarbową – odrębne przepisy.
Rozdział VI
Status pracowników.
§ 23

Gmina zatrudnia pracowników samorządowych w ramach stosunku pracy na podstawie: wyboru, powołania oraz umowy o pracę.
§ 24

1. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest Wójt Gminy.
2. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania jest
Skarbnik Gminy,
3. Pozostali pracownicy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę.
Rozdział VII
Zadania i kompetencje referatów i samodzielnych stanowisk pracy.
§ 25

1. Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy odpowiedzialni są przed Wójtem za sprawne i rzetelne oraz zgodne z prawem wykonywanie zadań określonych dla referatów i samodzielnych stanowisk.
2. Kierownicy Referatów nadzorują wykonywanie obowiązków służbowych przez podległych im pracowników.
3. Zadania poszczególnych pracowników Urzędu określone są w imiennych zakresach czynności, z wyjątkiem zadań Wójta, Sekretarza, Skarbnika, których zakres działania wynika także z obowiązujących przepisów i postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 26

Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk pracy należy w szczególności:
1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
2) współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społeczno – gospodarczymi działającymi na terenie Gminy,
3) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz interpelacji według właściwości,
4) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.
5) właściwa obsługa obywateli,
6) prowadzenie zbioru przepisów prawnych ogólnie obowiązujących i przepisów gminnych ustanowionych przez Radę oraz ich udostępnianie do wglądu obywatelom,
7) przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej,
8) prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zgodnie z kompetencją danego referatu lub samodzielnego stanowiska,
9) opracowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Wójta,
projektów uchwał oraz materiałów wnoszonych pod obrady Rady,
10) współdziałanie w zakresie opracowywania projektu budżetu Gminy,
11) wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
12) wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony informacji niejawnych,
13) zabezpieczenie danych osobowych na każdym etapie ich przetwarzania i przechowywania,
14) współpraca z organami administracji publicznej i jednostkami pomocniczymi Gminy,
15) archiwizowanie prowadzonej dokumentacji,
16) wdrażanie należytej organizacji pracy, usprawnianie metod i form pracy,
17) współdziałanie w zakresie realizacji i wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i zwalczania
klęsk żywiołowych,
18) wykonywanie innych zadań nałożonych na gminę przez obowiązujące przepisy prawa.
§ 27

Do Referatu Finansowego należą w szczególności sprawy z zakresu:
1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności:
a) opracowanie projektów budżetu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,
b) opracowanie projektów układu wykonawczego budżetu,
c) nadzorowanie prawidłowości opracowania i wykonywania planów finansowych jednostek gminnych,
d) opracowywania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
e) nadzoru nad realizacją budżetu Gminy,
f) windykacji należności budżetowych,
g) obsługi funduszy gminnych,
h) prowadzenia sprawozdawczości i dokonywania ocen realizacji przydzielonych środków,
i) planowania i realizacji wydatków Urzędu,
j) sporządzania sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu.
2) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a w szczególności:
a) prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy oraz gospodarki finansowej Gminy,
b) prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
c) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
d) ustalanie zasad prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych oraz rozliczanie inwentaryzacji.
3) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych a w szczególności:
a) prowadzenie dokumentacji płacowej,
b) współdziałanie z bankami,
c) współdziałanie z urzędami skarbowymi.
4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, a w szczególności:
a) wykonywanie obowiązków płatnika wobec ZUS w części rozliczeniowej,
b) przekaz elektroniczny,
c) przygotowanie dokumentacji finansowej w zakresie ustalania kapitału początkowego,
d) wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej.
5) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a w szczególności przedkładanie sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy.
6) Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
7) Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
8) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa a w szczególności sprawy związane z interpretacją podatkową.
9) Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, a w szczególności:
a) wymierzanie i pobór podatków oraz opłat ,
b) prowadzenie kontroli w zakresie:
- wydatkowania środków budżetu Gminy,
- realizacji dotacji,
- realizacji harmonogramu wydatków.
10) Ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, a w szczególności sprawy związane z wydawaniem zaświadczeń o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
11) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
12) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w szczególności finansowe rozliczenie.
13) gospodarki finansowej gminnych placówek oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy,
14) prowadzenie rachunkowości wszystkich placówek oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
15) realizacja innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych oraz innych uregulowań prawnych dotyczących zakresu działania referatu.
§ 28

Do Referatu Organizacyjnego należą w szczególności sprawy z zakresu:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a w szczególności:
a) organizacja prac związanych z obradami Rady i posiedzeniami jej Komisji,
b) organizacja prac związanych z obsługą Wójta,
c) obsługa administracyjna Wójta, Rady i jej Komisji.
2) Ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, a w szczególności obsługa komisji wyborczych.
3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. referendum ogólnokrajowym, a w szczególności sporządzenie spisów oraz obsługa komisji obwodowych.
4) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
5) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności a w
szczególności wydawanie dowodów osobistych.
6) Ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.
7) Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w szczególności sprawy związane z wyborem ławników.
8) Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej a w szczególności:
a) udzielanie informacji dotyczącej realizacji zadań referatu na wniosek osoby zainteresowanej,
b) koordynacja udostępniania informacji publicznej w gminie,
c) koordynacja przygotowania informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.
9) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a w
szczególności zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy użyciu oprogramowania informatycznego Gminy oraz wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa
Informacji.
10) Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.
11) Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, a w szczególności współpraca z klubami sportowymi,
12) Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, a w szczególności sprawy związane z imprezami masowymi na terenie Gminy.
13) Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy a w szczególności prowadzenie archiwum zakładowego z wyłączeniem archiwum prowadzonego przez USC.
14) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, a w szczególności prowadzenie biblioteki zakładowej.
15) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności:
a) współpraca z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, działającymi na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
b) rozpatrywanie wniosków o dotacje,
c) przygotowywanie projektów umów.
16) Ustawy z 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej, a w szczególności sprawy związane z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy.
17) Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, a w szczególności prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej właściwej dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.
18) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, a w szczególności:
a) rejestrowanie gospodarstw agroturystycznych,
b) prowadzenie rejestru gospodarstw agroturystycznych.
19) Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w szczególności:
a) zapewnienie zainteresowanym wglądu:
- do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
- urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających rejestrację spółek jawnych,
b) dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz właściwości miejscowej sądów rejestrowych.
20) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem zakupu.
21) Sprawy pracownicze uregulowane w szczególności przez:
a) Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze do Kodeksu z uwzględnieniem przepisów z zakresu BHP,
b) Ustawę z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
d) Ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
e) Ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych,
f) Ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
g) Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
h) Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
i) Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
j) Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
k) Ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a w szczególności prowadzenie działalności socjalnej zgodnie z obowiązującym regulaminem,
l) Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a w szczególności:
- obsługa zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych,
- organizacja stażów absolwenckich,
- organizacja prac społecznie użytecznych.
m) Ustawę z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
n) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne przepisy w tym zakresie a w szczególności nadzór nad przestrzeganiem warunków pracy oraz przestrzeganiem przepisów BHP.
22) prowadzenia informatyzacji Urzędu,
23) działalności szkół i przedszkoli będących w kompetencjach organu prowadzącego wynikających z przepisów dotyczących oświaty,
24) funkcjonowania Kancelarii Tajnej,
25) funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji, Promocji i Kultury, a w szczególności:
a) prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej,
b) współpraca z mediami, przygotowywanie materiałów prasowych,
c) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych,
d) nadzorowanie wszystkich imprez kulturalnych oraz uroczystości gminnych,
e) nawiązywanie i stałe podtrzymywanie kontaktów z polskimi i międzynarodowymi instytucjami oraz jednostkami samorządu terytorialnego (w szczególności z gminami partnerskimi),
f) monitoring strategii Gminy, aktualizacja i uzupełnianie strategii,
g) prowadzenie spraw z zakresu promocji Gminy, przygotowywanie materiałów do folderów, ulotek gminnych i innych materiałów reklamowych, promocja bieżących osiągnięć w środkach masowego przekazu,
h) koordynacja zadań w zakresie współpracy z podmiotami pożytku publicznego, fundacjami i stowarzyszeniami,
i) podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy i pozyskiwanie nowych inwestorów.
26) funkcjonowania Punktu Obsługi Klienta,
27) funkcjonowania Sekretariatu,
28) prowadzenia rejestrów:
a) skarg i wniosków,
b) uchwał,
c) interpelacji radnych,
d) protokołów,
d) zarządzeń.
29) obsługi technicznej i organizacyjnej rad sołeckich,
30) prowadzenia książki kontroli,
32) ochrony przeciwpożarowej budynków Urzędu,
32) prowadzenia kontroli wewnętrznej,
33) pozyskiwania środków zewnętrznych, a w szczególności:
a) przygotowywanie dokumentacji w zakresie pozyskiwania dla Gminy środków pozabudżetowych,
b) gromadzenie, katalogowanie i aktualizacja informacji na temat możliwości
pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych dla zainteresowanych podmiotów (np. placówek oświatowych, kulturalnych, stowarzyszeń zarejestrowanych i działających na terenie Gminy),
c) zarządzanie realizowanymi projektami, monitoring ewaluacja, kontakt z instytucjami dotującymi, archiwizacja dokumentacji projektowej, promocja projektów i przygotowanie propozycji w zakresie bieżących korekt projektu.
34) realizacja innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych oraz innych uregulowań prawnych dotyczących zakresu działania referatu.
§ 29

Do Referatu Infrastruktury należą w szczególności sprawy z zakresu:
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, a w szczególności sporządzenie spisów oraz obsługa komisji obwodowych.
2) Przepisów prawa dotyczących organizacji i przeprowadzenia spisu rolnego na terenie Gminy.
3) Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy Gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
4) Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, a w szczególności sprawy związane z gospodarką leśną.
5) Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a w szczególności sprawy związane z ochroną gruntów rolnych i leśnych.
6) Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników a w szczególności wydawanie zaświadczeń w trybie art. 47.
7) Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych a w szczególności prowadzenie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych.
8) Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
9) Ustawy z dnia 27 kwietnia z 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:
a) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,
b) koordynacja zadań w zakresie przywracania elementów przyrodniczych do stanu właściwego,
c) realizacja zadań związanych z gminnym programem ochrony środowiska.
d) rozpatrywanie wniosków związanych z ochrona środowiska,
e) współpraca z innymi instytucjami w zakresie ochrony środowiska.
10) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, a w szczególności:
a) gospodarka wodna na terenie Gminy współpraca z RZGW, Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,
b) zezwolenia w sprawie usuwania drzew i krzewów z pasa rzeki, potoku w zależności od właściciela potoku rzeki,
c) rozpatrywanie wniosków i skarg dotyczących rzek i potoków,
d) partycypowanie w kosztach regulacji rzek i potoków biegnących przez teren Gminy,
e) spisywanie umów na wykaszanie potoków melioracyjnych,
f) wydawanie decyzji w sprawie przywrócenia do stanu poprzedniego potoku gdy jest bez zezwolenia zasypany lub zmieniono jego bieg,
g) sprawy związane z funkcjonowanie spółek wodnych na terenie Gminy.
11) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, a w szczególności:
a) pozyskiwanie środków z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska (np. na utylizację eternitu),
b) utylizacja eternitu – podpisywanie umów z osobami zainteresowanymi wymiana pokryć dachowych,
c) nadzór nad zminimalizowaniem zanieczyszczeń wprowadzanych do otoczenia. (np. zanieczyszczenia ściekami, odpady),
d) opiniowanie wniosków w sprawie wydania decyzji na gospodarkę odpadami (odpady niebezpieczne) do Starostwa Powiatowego w Żywcu,
e) realizacja zadań związanych z gminnym programem gospodarki odpadami.
12) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a w szczególności:
a) współdziałanie z instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie ochrony zwierząt,
b) wydawanie decyzji wójta w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia które jest traktowane niehumanitarnie,
c) wydawanie na wniosek strony decyzji wójta rejestrującej psa rasy uznawanej za agresywną,
d) nadzór nad psami bezdomnymi,
e) nadzór nad zwierzętami gospodarskimi na terenie Gminy.
13) Ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, a w szczególności:
a) prowadzenie rejestru grobów wojennych,
b) sprawy związane z ogólna opieka nad grobownictwem wojennym na terenie Gminy.
14) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w szczególności:
a) rozpowszechnianie ochrony przyrody w społeczeństwie lokalnym,
b) wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew z lasu i zadrzewień,
c) ogólny nadzór nad ochroną przyrody,
d) wydawanie decyzji na wycinkę drzew z potoków, rzek przepływających przez teren Gminy niebędące naszą własnością,
e) współpraca ze Starostwem Powiatowym w Żywcu w sprawie wycinki drzew z mienia gminnego.
15) Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, a w szczególności:
a) nadzór nad spółkami leśnymi z terenu Gminy,
b) nadzór nad wspólnotami leśnymi z poszczególnych sołectw,
c) postanowienia Wójta o przepisanie udziałów w spółce leśnej, wspólnot gruntowych,
d) spisywanie umów darowizn, umów zrzeczeń,
e) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu udziałów we wspólnocie leśnej z poszczególnych sołectw.
16) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a w szczególności wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi, nadzór nad tymi uprawami.
17) Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, a w szczególności sprawy związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb ludności m. in. zasoby lokalowe, odpady, transport publiczny, drogi gminne, cmentarze, oświetlenie, zaopatrzenie w wodę, gaz, energię, etc.
18) Ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:
a) sprawy związane z bezdomnymi zwierzętami,
b) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych.
19) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności:
a) sprawy związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości,
b) sprawy z zakresu podziału nieruchomości,
c) sprawy z zakresu scalania i podziału nieruchomości,
d) sprawy z zakresu pierwokupu nieruchomości,
e) sprawy z zakresu wywłaszczanie nieruchomości i zwrotu wywłaszczanych nieruchomości.
20) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności prowadzenie ewidencji zabytków na terenie Gminy.
21) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczególności inwentaryzacja budowlana obiektów i ocena stanu technicznego obiektów będących mieniem komunalnym, prowadzenie spraw związanych z inwestycjami.
22) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a w szczególności w zakresie inwestycji, remontów na drogach gminnych i powiatowych w zakresie objętych porozumieniem z Powiatem.
23) Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
24) Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe.
25) Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych ustaw.
26) Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, a w szczególności:
a) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do nabycia przez gminę mienia z mocy prawa i na wniosek,
b) obsługa komisji inwentaryzacyjnej,
c) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do nabycia przez gminę gruntów zajętych pod drogi powiatowe,
d) przygotowanie wniosków do wojewody o potwierdzenie nabycia przez gminę gruntów zajętych pod drogi,
e) przygotowanie wniosków o wpis w księdze wieczystej prawa własności gruntów stanowiących drogi powiatowe.
27) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
28) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, a w szczególności wydawanie opinii.
29) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
a) organizacja i przeprowadzenie zamówień publicznych na potrzeby Gminy,
b) prowadzenie całości dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych,
c) nadzór i kontrola realizacji zawartych umów na roboty budowlane i usługi.
30) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:
a) sprawy związane przygotowaniem studium uwarunkowań,
b) sprawy związane przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
31) prowadzenia obsługi gospodarczej Urzędu, a w szczególności:
a) koordynowanie i realizacja działań zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz właściwe zabezpieczenie budynków Urzędu,
b) dbanie o czystość w budynkach Urzędu oraz w ich otoczeniu.
32) prowadzenia inwestycji Gminy, a w szczególności:
a) planowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy przy współudziale właściwych referatów Urzędu i przedkładanie przygotowanych planów Wójtowi,
b) realizowanie zadań związanych z koordynowaniem procesów inwestycyjnych w gminie, w tym uczestniczenie w naradach i komisjach dotyczących realizowanych lub planowanych inwestycji.
33) realizacja innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych oraz innych uregulowań prawnych dotyczących zakresu działania referatu.
§ 30

Do Urzędu Stanu Cywilnego należą w szczególności sprawy z zakresu:
1) Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, a w szczególności:
a) rejestracja stanu cywilnego osób w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
b) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń w sprawach określonych w przepisach o aktach stanu cywilnego,
c) dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego wynikających z postanowień i wyroków sądu, decyzji administracyjnych i przewidzianych prawem oświadczeń strony,
d) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń przewidzianych prawem,
e) prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
f) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
2) Ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska oraz
sprawy wynikających z umów międzynarodowych,
3) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności a w
szczególności ewidencja ludności,
4) Ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach, a w szczególności postępowanie w sprawach zgromadzeń,
5) Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy a w szczególności prowadzenie archiwum zakładowego w zakresie USC,
6) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a w szczególności sprawy związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych,
7) Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:
a) sprawy związane z organizacją kwalifikacji wojskowej,
b) sprawy związane z rejestracją przedpoborowych,
c) sprawy związane z obroną cywilną,
d) akcja kurierska.
8) Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
9) Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, a w szczególności sprawy związane z zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej oraz ich usunięcia,
10) Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności sprawy związane z ochroną informacji niejawnych,
11) Ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych, a w szczególności przygotowywanie decyzji w sprawie udzielania i cofania zezwoleń na zbiórki publiczne na terenie Gminy lub jej części,
12) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a w szczególności wykonywanie obowiązków Administratora Danych Osobowych.
13) prowadzenia rejestru wyborców i sporządzania spisu wyborców,
14) realizacja innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych oraz innych uregulowań prawnych dotyczących zakresu działania USC.
§ 31
Na Stanowisku ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone są w szczególności sprawy z zakresu:
1) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
2) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:
a) opracowywanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
b) prowadzenie obsługi administracyjnej Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
c) realizacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
d) opracowanie sprawozdania dla Wójta i Rady Gminy z realizacji gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
e) prowadzenie kontroli jednostek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych dotyczącej zasad obrotu napojami alkoholowymi.
3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności:
a) opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
b) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
c) obsługa i prowadzenie spraw zespołu interdyscyplinarnego.
4) pomocy materialnej dla uczniów.
5) systemu informacji oświatowej.
6) realizacja innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych oraz innych uregulowań prawnych dotyczących zakresu działania stanowiska.
§ 32

1. Na stanowisku Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych prowadzone są sprawy wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych.
2. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych nadzoruje działalność Kancelarii Tajnej.
Rozdział VIII
Zasady i tryb funkcjonowania Urzędu.
§ 33

1. Do podstawowych zadań Kierownika Referatu należy:
1) organizowanie wykonywania zadań referatu wynikających z przepisów prawa, zarządzeń i poleceń Wójta, uchwał Rady, oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
2) przygotowanie projektów aktów prawnych Wójta i Rady,
3) przygotowanie dla potrzeb Wójta oraz w celu przedłożenia Radzie i jej Komisjom projektów sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań wykonywanych przez referat,
4) przygotowanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wnioski radnych,
5) opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu,
6) zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości referatu,
7) przygotowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach należących do właściwości referatu,
8) zapewnienie przestrzegania postanowień regulaminu pracy a w szczególności przepisów o dyscyplinie pracy,
9) bieżące informowanie pracowników referatu o zadaniach wynikających z realizacji uchwał i zarządzeń oraz poleceń i dyspozycji Kierownictwa,
10) przygotowywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w formie elektronicznej i papierowej,
11) przygotowanie projektów uchwał na Radę w terminie umożliwiającym dostarczenie radnym z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem sesji, projekty winny być zaparafowane przez radcę prawnego,
12) uczestniczenie w naradach Kolegium Wójta oraz obradach Rady,
13) dokonywanie okresowych ocen pracowników zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych”,
14) przygotowanie zakresów czynności dla pracowników referatu,
15) wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownictwo Urzędu.
2. W przypadku, gdy Kierownik Referatu nie może pełnić swych obowiązków z powodu urlopu, choroby lub innych przyczyn, obowiązki przejmuje wyznaczony pracownik.
Rozdział IX
Zadania nadzorcze nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
§ 34

1. W imieniu Wójta uprawnienia nadzorcze nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych realizuje Sekretarz w zakresie organizacyjnym i Skarbnik w zakresie gospodarki finansowej oraz Kierownicy Referatów i samodzielne stanowiska w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
2. W stosunku do gminnych jednostek organizacyjnych osoby wymienione w ust.1 w szczególności:
1) sprawują nadzór i kontrolę nad bieżącą działalnością tych jednostek,
2) nadzorują opracowywanie projektów statutów oraz uchwał Rady w sprawie zatwierdzenia statutów gminnych jednostek organizacyjnych,
3) wnioskują w sprawie powoływania i odwoływania kierownika gminnej jednostki organizacyjnej,
4) przygotowują projekty aktów prawnych w sprawie zatwierdzenia wysokości nagród, premii oraz proponują lub opiniują wysokość przeszeregowań kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
5) prowadzą postępowanie przygotowawcze poprzedzające utworzenie bądź łączenie, podział albo likwidację gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają zasad i kompetencji nadzorczych wynikających z przepisów prawa.
Rozdział X
Zasady działalności kontrolnej.
§ 35

1. Kontrola wykonywana przez Urząd obejmuje:
1) realizację obowiązków wynikających z ustaw, rozporządzeń, uchwał Rady zarządzeń i decyzji administracyjnych na terenie Gminy,
2) działalność jednostek organizacyjnych Gminy,
3) realizację zadań referatów,
4) realizację zadań z zakresu administracji publicznej powierzonych do wykonywania innym jednostkom organizacyjnym lub stowarzyszeniom w drodze zawartych porozumień.
2. Kontrolę wykonują:
1) Wójt w zakresie całokształtu zadań Gminy,
2) Sekretarz w zakresie prawidłowego funkcjonowania Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych pod względem organizacyjnym,
3) Skarbnik w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w Urzędzie i w gminnych jednostkach organizacyjnych,
4) Kierownicy Referatów w stosunku do nadzorowanych merytorycznie jednostek organizacyjnych Gminy,
5) inne osoby prawne lub fizyczne na podstawie umowy zlecenia i upoważnienia wydanego przez Wójta.
§ 36

1. System kontroli obejmuje kontrolę własną i bieżącą wewnętrzną.
2. Działalność kontrolną nadzoruje Wójt.
3. Tryb przeprowadzania kontroli określa regulamin przeprowadzania kontroli ustalony zarządzeniem Wójta.
§ 37

1. Kontrole własne przeprowadzane są jako:
1) kontrola kompleksowa, która obejmuje całokształt działania jednostki,
2) kontrola problemowa, która obejmuje wybrane zagadnienia z działalności kontrolowanej jednostki,
3) kontrola sprawdzająca, której celem jest sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych lub sprawdzenie zasadności odwołania się kontrolowanych od ustaleń poprzednich kontroli,
4) kontrola doraźna, która ma charakter interwencyjny wynikający z potrzeb pilnego zbadania nagłych zdarzeń i która w miarę potrzeby może przybrać formę kontroli kompleksowej lub problemowej.
2. Kontrolujący sporządza protokoły z przeprowadzonej kontroli kompleksowej i problemowej, natomiast z doraźnej i sprawdzającej sprawozdanie, jeżeli nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.
3. Protokoły i sprawozdania podpisują kontrolujący i kierownik jednostki kontrolowanej.
4. Dokumentacje z przeprowadzonych kontroli i wydanych zaleceń pokontrolnych przechowują komórki organizacyjne kontrolowane i kontrolujące.
§ 38

1. Kontrole przeprowadzane są według kryteriów: legalności, celowości, gospodarności i rzetelności.
2. Kontrola w szczególności powinna:
1) sprawdzić zgodność działalności jednostki kontrolowanej z obowiązującymi przepisami prawa,
2) zebrać informacje dla organów i jednostek organizacyjnych służących w podejmowaniu decyzji zmierzających do doskonalenia struktury organizacyjnej i działalności podległych im komórek organizacyjnych,
3) badać i oceniać procesy gospodarcze i finansowe oraz inne rodzaje działalności związane z realizacja zadań kontrolowanej jednostki,
4) ujawniać nieprawidłowości i osoby za nie odpowiedzialne oraz przyczyny i okoliczności powstania tych nieprawidłowości,
5) wskazać sposób i środki umożliwiające usunięcie ujawnionych nieprawidłowości oraz sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.
3. Przeprowadzający kontrolę zobowiązany jest kierować się zasadami:
1) wykonywania czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) obiektywnego i rzetelnego udokumentowania wyników kontroli,
3) przedstawianie faktów wynikających ze źródeł dowodowych,
4) zachowania tajemnicy państwowej i służbowej.
§ 39

1. Kontrolę wewnętrzną bieżącą organizuje i przeprowadza Sekretarz i Skarbnik w zakresie właściwości rzeczowej i terminowości załatwiania spraw.
2. Kontrolę organizacji stanowisk pracy i dyscypliny pracy przeprowadza Sekretarz.
§ 40

1. Działalność kontrolna prowadzona jest na podstawie okresowych harmonogramów kontroli.
2. Harmonogram kontroli zatwierdza Wójt.
§ 41

Wystąpienia pokontrolne podpisuje Wójt lub upoważniony przez niego pracownik.
§ 42

Wyniki kontroli należy wykorzystywać w szczególności do:
1) opracowywania analiz, ocen oraz okresowych informacji
2) udzielania wytycznych do pracy kontrolowanym jednostkom,
3) planowania i organizowania szkoleń dla pracowników,
4) upowszechniania i wprowadzania nowych form i metod pracy,
5) opracowywania wniosków do organów nadrzędnych o znowelizowanie bądź wydanie nowych aktów prawnych,
6) stosowania środków nadzoru.
Rozdział XI
Czas pracy Urzędu.
§ 43

Czas pracy Urzędu określa Regulamin Pracy Urzędu.
Rozdział XII
Skargi i wnioski.
§ 44

1. Skargi i wnioski kierowane do Wójta podlegają rejestracji w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez Referat Organizacyjny.
2. Określony w ust.1 tryb rejestracji ma również zastosowanie w odniesieniu do skarg i wniosków, które wpłynęły bezpośrednio do innych pracowników, przyjętych ustnie do protokołów.
3. Skargi i wnioski rozpatruje merytorycznie właściwy pracownik, który przygotowuje odpowiedź zawierającą wyczerpujące wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, ustosunkowuje się do wszystkich zarzutów zawartych w skardze lub we wniosku oraz zawiadamia o podjętych działaniach. Treść odpowiedzi powinna zawierać akcenty uprzejmości, życzliwości oraz być zredagowana w sposób zrozumiały dla adresata.
4. Zasady podpisywania odpowiedzi na skargi i wnioski określa Rozdział V.
5. Całość dokumentacji rozpatrywanej skargi lub wniosku przechowuje referat merytorycznie załatwiający sprawę.
§ 45

1. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne stanowiska, Wójt lub Sekretarz wyznacza stanowisko wiodące, które sporządza i przekazuje pozostałym stanowiskom wyciąg ze skargi lub wniosku.
2. Po załatwieniu spraw przez stanowisko wiodące, na podstawie informacji zainteresowanych stanowisk przygotowuje projekt łącznej odpowiedzi wnoszącemu skargę lub wniosek.
§ 46

Właściwymi do rozpatrzenia skargi z uwagi na podmiot lub przedmiot sprawy są:
1) Sekretarz w przypadku zarzutów dotyczących osobistego postępowania lub zachowania pracowników Urzędu, postępowania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, nieterminowego załatwiania spraw i innych skarg zleconych przez Wójta,
2) W przypadku wniesienia skargi do rozpatrzenia której właściwa jest Rada, Sekretarz niezwłocznie przekazuje skargę Przewodniczącemu Rady.
§ 47

1. O każdym przypadku nie załatwienia skargi lub wniosku w przewidzianym terminie, pracownik załatwiający skargę lub wniosek, obowiązany jest powiadomić na piśmie wnoszącego skargę lub wniosek oraz Sekretarza podając przyczynę nie załatwienia sprawy oraz nowy termin załatwienia
sprawy.
2. W razie nieterminowego załatwienia skargi lub wniosku Sekretarz prowadzi postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalanie przyczyny nie
załatwienia sprawy w terminie lub nie dopełnienia obowiązku wynikającego z art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i wyciąga konsekwencje porządkowe, dyscyplinarne lub inne przewidziane w przepisach prawa.
§ 48

Bezpośredni nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawuje Sekretarz.
§ 49

1. Sekretarz prowadzi bieżącą kontrolę przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
2. Sekretarz uwzględnia problematykę skarg i wniosków w trakcie kontroli w referacie, na samodzielnych stanowiskach pracy, w gminnych jednostkach organizacyjnych.
§ 50

1. Wójt przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków: we wtorki: od godz. 1200 do godz. 1600 w piątki: od godz. 900 do godz. 1200 2. Sekretarz przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, w ramach możliwości czasowych, również w czasie nieobecności Wójta. 3. Pracownicy Urzędu przyjmują strony codziennie w godzinach urzędowania.
§ 51

W sprawach skarg i wniosków nie unormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Rozdział XIII
Obieg korespondencji.
§ 52

Obieg korespondencji uwzględniający poszczególne etapy załatwiania spraw jest następujący:
Punkt Obsługi Klienta,
Sekretarz,
Kierownik referatu/Urząd Stanu Cywilnego/samodzielne stanowisko,
Merytoryczne stanowisko pracy.
§ 53

1. Punkt Obsługi Klienta odbiera przesyłki pocztowe i przyjmuje
korespondencję od interesantów, a następnie dokonuje jej rejestracji, segreguje oraz przekazuje Sekretarzowi do analizy i dalszego rozdysponowania,
2. O sprawach które wpłynęły do Urzędu Sekretarz zobowiązany jest
poinformowania Wójta.
3. Sekretarz rozdzielając korespondencję, wydaje pisemną dyspozycję
załatwienia sprawy dla Kierownika Referatu (samodzielnego stanowiska, ewentualnie innego pracownika Urzędu) a Kierownik Referatu rozdziela korespondencję na poszczególne stanowiska pracy.
4. Pracownik merytoryczny po otrzymaniu pisma do załatwienia dokonuje jego rejestracji. Rejestr kancelaryjny przeznacza się do rejestrowania spraw jednorodnych, masowo wpływających. Rejestry podobnie jak spisy spraw muszą być opatrzone odpowiednim symbolem zgodnym z wykazem akt. Znak sprawy jest jej stałą cecha rozpoznawczą. Każde pismo dotyczące tej samej sprawy otrzymuje identyczny znak. Znak sprawy zawiera; symbol literowy referatu lub stanowiska, symbol liczbowy hasła według wykazu akt, liczbę kolejną, pod którą sprawa została zarejestrowana w spisie spraw oraz dwie ostatnie cyfry roku, w którym sprawę wszczęto.
§ 54
Dokumenty nieaktualne ale pomocne w wykonywaniu czynności merytorycznych należy opatrzyć stosowną adnotacją „AKT ARCHIWALNY”.
Rozdział XIV
Tryb wydawania aktów prawnych.
§ 55

Aktami prawnymi w rozumieniu niniejszego Regulaminu są uchwały Rady oraz zarządzenia Wójta.
§ 56

1. Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym i redakcyjnym opracowuje właściwy referat lub pracownik na samodzielnym stanowisku.
2. Wszystkie projekty aktów prawnych należy składać do Sekretarza, który przedstawia je do akceptacji Wójta.
§ 57

1. Treść projektów opracowywanych aktów prawnych powinna zawierać tytuł, podstawę prawną, przepisy merytoryczne, przepisy wprowadzające w życie
akt prawny, przepisy uchylające lub zmieniające jeżeli normują dziedzinę spraw uprzednio uregulowanych.
2. Projekty aktów prawnych, oprócz danych zawartych w ust. 1, powinny posiadać:
1) stwierdzenie o uzgodnieniu z właściwymi jednostkami organizacyjnymi, jeżeli przepisy szczególne lub zasady współdziałania albo koordynacji takiego uzgodnienia wymagają,
2) parafę lub opinię radcy prawnego,
3) uzasadnienie w razie potrzeby (przy uchwałach obligatoryjnie).
Rozdział XV
Postanowienia końcowe.
§ 58

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§ 59

Regulamin obsługi prawnej Urzędu określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Załącznik nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Lipowej

Wykaz jednostek organizacyjnych:
Jednostki budżetowe
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Szkoły Podstawowe
- Szkoła Podstawowa w Lipowej
- Szkoła Podstawowa w Leśnej - Szkoła Podstawowa w Siennej - Szkoła Podstawowa w Słotwinie
- Szkoła Podstawowa w Twardorzeczce
3. Gimnazjum w Twardorzeczce
4. Przedszkola
-Przedszkole w Lipowej
- Przedszkole w Leśnej - Przedszkole w Twardorzeczce - Przedszkole w Słotwinie - Przedszkole w Siennej
5. Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej z filiami w Leśnej i Twardorzeczce
Załącznik nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Lipowej
Regulamin obsługi prawnej Urzędu Gminy w Lipowej

§ 1

Sprawy organizacyjne.
1. Obsługa prawna Urzędu wykonywana jest przez Kancelarię radcy prawnego zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia. 2. Godziny przebywania radcy prawnego w Urzędzie powinny być podane do wiadomości wszystkich pracowników Urzędu. 3. Radca prawny podlega służbowo wyłącznie Wójtowi Gminy. 4. Radca prawny jest niezależny w wydawaniu opinii. 5. Radca prawny posługuje się pieczęcią o treści:
Radca Prawny imię i nazwisko
§ 2 Zadania radcy prawnego.

1. Udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa. 2. Wydawanie pisemnych opinii prawnych.
3. Udzielanie na bieżąco pracownikom Urzędu informacji o: 1) zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Urzędu, 2) uchybieniach w działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień. 4. Uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stanu prawnego.
5. Inne czynności zlecane przez Wójta.

Lista załączników do artykułu :

  zarzadzenie_reg_org.pdf 80.16 KB
  nowy_schemat_ug_w_lipowej.pdf 84.41 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2003-06-27 09:21 dodanie artykułu
2 2005-12-19 09:35 zmiana treści
3 2005-12-28 11:08 zmiana treści
4 2012-03-05 07:27 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
5 2012-10-03 10:05 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0