:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 839 razy Strona do wydruku

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy LipowaWÓJT GMINY LIPOWA
ogłasza


otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lipowa w 2012 roku

na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XIX/104/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku, w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku i działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2012.

Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej i sportu; kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; przeciwdziałania patologiom społecznym.

Rodzaje zadań:
1. Z zakresu kultury fizycznej i sportu:
1.1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu,
1.2) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji różnych świąt i rocznic gminnych w szczególności dla dzieci i młodzieży,
1.3) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych,
1.4) uczestnictwo w zawodach na szczeblu gminnym i ponad gimnazjalnym,
1.5) upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów oraz zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu,
1.6) organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży.

2. Z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
2.1) ochrona dóbr kultury i tradycji, dbałość o zachowanie i wzbogacanie zbiorów kulturowych oraz wspieranie wydawnictw niskonakładowych związanych z gminą,
2.2) propagowanie kultury wśród mieszkańców gminy oraz edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, obejmujące:
a. organizacje imprez kulturalnych o zasięgu gminnym,
b. reprezentowanie dorobku kulturalnego gminy na zewnątrz
c. organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań w dziedzinie propagowania folkloru dla uczniów i młodzieży szkolnej,
d. reprezentowanie Gminy Lipowa podczas imprez odbywających się poza terenem gminy, organizowane przez podmioty pochodzące z Gminy Lipowa
2.3) promocję kultury gminy poprzez wspierania amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz rzemiosła ludowego,
2.4) gromadzenie i ochrona dóbr kultury, upamiętnienie miejsc pamięci narodowej, pielęgnowanie polskości i podtrzymywanie tradycji narodowej

3. Z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym:
3.1) pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
3.2) działania profilaktyczne, mające na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży o szkodliwości picia alkoholu oraz wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
3.3) organizowanie imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
3.4) prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, propagujących zdrowy styl życia,
3.5) organizowanie pobytu dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin z problemami alkoholowym na koloniach i obozach z programem profilaktycznym w okresie wakacji.

Na realizację powyższych zadań przeznaczono kwotę – 67.000 zł, w tym:

1. Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota: 20.000 zł
2. Działania z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kwota 20.000 zł
3. Działania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym – kwota 27.000 zł

Zasady przyznawania dotacji.
1) do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) oferty konkursowe powinny zawierać w szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, której dotyczy zadanie,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków własnych, oraz wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
3) prawidłowo złożone oferty staną się przedmiotem oceny Komisji powołanej przez Wójta Gminy w zakresie opiniowania wniosków o przyznanie środków, co będzie podstawą wyboru przez Wójta Gminy ofert, na które przyznana zostanie dotacja.
4) szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.

Terminy i warunki realizacji zadania.
1) zadania będą realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2012 r.
2) zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, w sposób efektywny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

Termin składania ofert.
1) oferty na realizację zadania należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Lipowej, Lipowa 708, w nieprzekraczalnym terminie do 21 lutego 2012 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs 2012 na realizację zadania publicznego - rodzaj
zadania”.
2) o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Lipowej.
3) oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4) oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2010 r. Nr 6 poz. 25).
5) oferty złożone na innych drukach lub niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Tryb i kryteria stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert.
1) wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lipowa.
2) decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy, decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3) przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji na realizację zadania Komisja Konkursowa:
a) ocenia znaczenie zadania dla Gminy,
b) ocenia wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,
c) ocenia przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, uwzględniając liczbę osób objętych zadaniem,
d) ocenia możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym jakość, kompleksowość,
doświadczenie i zaplecze oferenta, kwalifikacje realizatorów,
e) uwzględnia analizę wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, w tym jakość i terminowość rozliczania dotacji,
f) uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
g) uwzględnia wkład rzeczowy, osobowy organizacji, w tym pracę społeczną członków,
h) uwzględnia inne warunki wymienione w ofercie, mające wpływ na realizację zadania lub znaczenie zadania dla gminy Lipowa.

Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2011 na realizację zadań publicznych w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 65 000 zł., z czego na zadania:
1) z zakresu kultury fizycznej i sportu: 35 000,00 zł.
2) z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 20 000,00 zł.
3) z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym: 10 000,00 zł.
Wójt Gminy Lipowa

Stanisław Caputa


Lista załączników do artykułu :

  oferta.doc 93.5 KB
  sprawozdanie.doc 74 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-01-27 14:40 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0