:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 700 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XIX/105/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych...


UCHWAŁA NR XIX/105/11
RADY GMINY LIPOWA
z dnia 30 grudnia 2011 r.


w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność Gminy Lipowa.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze.zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1.


1. Przez reklamę w rozumieniu niniejszej uchwały, rozumie się treści i emblematy o charakterze informacyjnym lub marketingowym, mające skłonić kupującego towar lub usługi do dokonania wyboru.
2. Reklamą nie jest tablica – szyld zawierająca w treści oznaczenie przedsiębiorcy, adres siedziby, godziny pracy, przedmiot prowadzonej działalności, umieszczony w miejscu siedziby przedsiębiorstwa lub świadczenia usług.

§ 2.


Umieszczanie reklam dozwolone jest tylko w sposób odpowiadający wymogom określonym w odrębnych przepisach, w szczególności z zakresu prawa budowlanego i ochrony zabytków.

§ 3.


1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się o uzyskanie zgody na umieszczenie reklamy na obiektach i nieruchomościach, stanowiących własność Gminy Lipowa.
2. Zezwolenie na umieszczenie reklamy wydawane jest na wniosek zawierający:
1) plan sytuacyjny umieszczenia reklamy, sporządzony na mapie zasadniczej lub rzut elewacji obiektu w odpowiedniej skali, z propozycją umieszczenia na nim reklamy,
2) projekt graficzny z uwzględnieniem kształtu, kolorystyki, treści, wymiarów reklamy oraz rodzaju nośnika,
3) proponowany czasokres jej umieszczenia.
3. Wnioski składa się do Urzędu Gminy.
4. Podstawą umieszczenia reklamy jest umowa cywilnoprawna, określająca prawa i obowiązki.

§ 4.


1. Umieszczanie reklam jest odpłatne z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Obowiązek uiszczania opłat nie dotyczy:
1) tablic informacyjnych, szyldów, których umieszczenie nakazane jest przepisami prawa,
2) afiszów i plakatów umieszczanych na tablicach ogłoszeniowych,
3) reklam promujących Gminę Lipowa.
3. Reklamy mogą być umieszczane nieodpłatnie tylko w przypadku, gdy podmiotami ubiegającymi się o jej posadowienie są:
1) gminne jednostki organizacyjne i komunalne osoby prawne,
2) organizacje, fundacje lub stowarzyszenia, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność charytatywną, wychowawczą, kulturalno-oświatową, naukowo-badawczą, leczniczo-opiekuńczą lub sportowo-turystyczną, o ile udostępnienie powierzchni reklamowej następuje w celu realizacji nie zarobkowych zadań statutowych tych podmiotów.

§ 5.


Postanowienia niniejszej uchwały nie dotyczą zasad umieszczania reklam w obrębie pasa drogowego, dla których stosuje się odrębne przepisy.

§ 6.


Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 7.


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-01-24 11:04 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0