:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 742 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XIX/103/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Lipowa...


Uchwała nr XIX/103/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 grudnia 2011r.


w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Lipowa, odprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żywcu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


Ustala się na rok 2012 dopłatę do ceny 1 m3 odprowadzanych odprowadzania ścieków dla odbiorców usług odprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żywcu w wysokości 5,11 zł brutto.

§ 2


Łączna wysokość dopłat w roku 2012 dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków nie może przekroczyć kwoty 696.845,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 00/100).

§ 3


Dopłaty, o których mowa w § 1 będą przekazywane do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żywcu na zasadach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą a Spółką.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-01-24 10:33 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta