:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Statut artykuł wyświetlony 749 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XIX / 101 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2012


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Uchwała Nr XIX / 101 / 11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 grudnia 2011 roku


w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2012 .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 211, 212, 213, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 2, 3, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239 , 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami )

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:
§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości = 29.197.803,19 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1).
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) Dochody bieżące w wysokości = 25.623.034,19 zł,
2) Dochody majątkowe w wysokości = 3.574.769,oo zł,

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości = 30.427.844,74 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2 ).
2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się kwotę łącznie na:

1) Wydatki bieżące kwotę w wysokości = 24.097.870,74 zł,
w tym na:
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane = 12.114.458,oo zł,
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych = 5.434.398,19 zł;

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę = 3.775.824,oo zł;
3) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w
roku budżetowym kwotę = 1.124.735,61 zł;
4) Wydatki na obsługę długu kwotę = 632.015,oo zł.
5) Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy kwotę = 358.315,94 zł;
( zgodnie z załącznikiem nr 3),
w tym ;
I.
a) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu dla jednostek sektora
finansów publicznych w wysokości = 245.000,oo zł
b) Dotacje celowe udzielone z budżetu do realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości = 41.815,94 zł
c) Dotacje celowe udzielone z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w wysokości = 67.000,oo zł
II.
a) Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolnicze j kwotę ; 4.500,oo zł ( zgodnie z załącznikiem nr 4 ).

2.2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości = 6.329.974,oo zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 5 ) ,
§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości = 1.230.041,55 zł,
zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w tym:
a) z kredytów = 1.230.041,55 zł;
2. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu = 2.621.546,55 zł;
3. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu = 1.391.505,oo zł;
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie = 180.000,oo zł następująco ;:
1) ogólną w wysokości = 123.000,oo zł;
2) celową w wysokości = 57.000,oo zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości = 2.874.520,oo zł (zgodnie z załącznikiem nr 7)
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości ;
= 302.140,oo zł,(zgodnie z załącznikiem nr 8)
3. Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości = 205.468,19 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 9 )
4. Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. w wysokości = 41.815,94 zł,(zgodnie z załącznikiem nr 3 )

§ 6

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości = 144.624,oo zł, ( zgodnie z załącznikiem nr 10)

§ 7

1. Ustala się dochody w wysokości = 116.550,oo zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości = 116.550,oo zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 11)
§ 8
Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi = 15.600,oo zł - zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych następująco :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.200.000,oo zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.230.041,55 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
i kredytów 1.391.505,oo zł
§ 10
Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2012
do wysokości = 300.000,oo zł.
§ 11
Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości = 1.200.000,oo zł,
2) finansowania planowanego deficytu budżetu gminy,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
4) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości; = 2.774.769,oo zł,
5) dokonywania zmian w planie wydatków oraz zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących;
a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków
z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,
b) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach działu wydatków ,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12.
Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych, publicznych .
Środki otrzymane za rozmowy telefoniczne, gaz, energię podlegają wznowieniu w zakresie poniesionych wydatków bieżących.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-01-24 08:46 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
2 2012-01-24 08:48 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
3 2012-01-24 08:50 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
4 2012-01-24 09:16 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
5 2012-01-24 09:18 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
6 2012-01-24 09:18 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0