:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Zarządzanie kryzysowe artykuł wyświetlony 643 razy Strona do wydruku

Nazwiska małżonków oraz ich dzieci


wersja archiwalna

NAZWISKA MAŁŻONKÓW ORAZ ICH DZIECI


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub 867 18 49 wew. 39

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zwarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem USC. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika USC zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ( drugi przypadek dotyczy ślubu wyznaniowego).
Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

PRZYKŁADY:
przed ślubem mężczyzna - Kowalski, kobieta Jankowska – po ślubie:

L.P Mężczyzna Kobieta
1 Kowalski Jankowska
2 Kowalski-Jankowski Jankowska
3 Jankowski-Kowalski Jankowska
4 Kowalski Kowalska-Jankowska
5 Kowalski Jankowska-Kowalska
6 Kowalski-Jankowski Jankowska-Kowalska
7 Kowalski-Jankowski Kowalska-Jankowska
8 Jankowski-Kowalski Jankowska-Kowalska
9 Jankowski-Kowalski Kowalska-Jankowska
10 Kowalski Kowalska
11 Jankowski Jankowska
12 Kowalski-Jankowski Kowalska
13 Jankowski-Kowalski Kowalska
14 Jankowski Jankowska-Kowalska
15 Jankowski Kowalska-Jankowska
NIEDOPUSZCZALNE
16 Jankowski Kowalska


Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi ono od męża matki, nosi jego nazwisko, chyba, że małżonkowie oświadczyli, że dziecko nosić będzie nazwisko matki. Oświadczenia w tej sprawie składane są jednocześnie ze złożeniem oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do nazwiska dziecka, którego rodzice zawarli małżeństwo po urodzeniu dziecka. Jeżeli rodzice zawarli małżeństwo po ukończeniu przez dziecko trzynastego roku życia, do zmiany nazwiska dziecka potrzebne jest także wyrażenie zgody przez dziecko osobiście.
W akcie małżeństwa nazwiska wpisuje się w pierwszym przypadku liczby pojedynczej.
 Nie wpisuje się kobietom końcówki -owa, -anka, -ina, -ówna, np. kobiecie o nazwisku Kowalczyk, w akcie małżeństwa nie wpisuje się Kowalczykówna - w przypadku panny lub Kowalczykowa - w przypadku mężatki. Zawsze wpisuje się Kowalczyk.
 Nazwiska z końcówkami - ski, - cki, - dzki wpisuje się do aktu z zachowaniem rodzaju żeńskiego lub męskiego w zależności od tego czy nazwisko dotyczy kobiety, czy mężczyzny.
 Natomiast przy nazwiskach przymiotnikowych, można na wniosek małżonka składany przy zawarciu małżeństwa, wpisać nazwisko bez uwzględnienia formy właściwej dla rodzaju żeńskiego lub męskiego np. kobiecie nie GRUBA, a Gruby tak jak nosi mąż. Wówczas dzieci noszą nazwiska GRUBY, a nie Gruba.


Opłaty: Nie pobiera się.

Podstawa prawna:
1. art. 25 oraz art.88 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr.9, poz.59 z późn. zm.).
2. § 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.)


autor informacji: Iwona Talik


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-02-25 07:51 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2005-02-25 07:51 usunięcie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec