:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 844 razy Strona do wydruku

Wójt Gminy Lipowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, inwestycji ,dróg i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Lipowej
Zawiadomienie

Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zmianami)


Wójt Gminy Lipowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. budownictwa, inwestycji ,dróg i zagospodarowania
przestrzennego w Urzędzie Gminy w Lipowej


Wymagania konieczne

1.Wykształcenie średnie techniczne – ogólnobudowlane.
2.Co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku w branży budowlanej
3.Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
4.Praktyczna wiedza w zakresie budownictwa i zagospodarowania
przestrzennego.
5.Znajomość praw i obowiązków pracownika samorządowego.
6.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych.
7.Umiejętność pracy w zespole.
8.Rzetelność i odpowiedzialność.
9.Znajomość obsługi programów komputerowych Microsoft Office Excel,
Microsoft Office Word.

Wymagania pożądane

1.Doświadczenie zawodowe.

Główne obowiązki

1.Nadzorowanie inwestycji gminnych, uczestniczenie w odbiorach
oraz koordynowanie innych inwestycji na terenie Gminy.
2.Modernizacja ,utrzymanie i ochrona dróg
3.Wspólpraca przy projektach planu zagospodarowania Gminy.
4.Wspólpraca przy projektach studium zagospodarowania
przestrzennego Gminy.
5.Inne zlecone przez pracodawcę.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w terenie , częste wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu służbowego), możliwe wystąpienia czynników szkodliwych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca w terenie , praca z stosowaniem komputera , budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu i windy )Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.CV i list motywacyjny.
2.Kopia dyplomu ukończenia szkoły
3.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
4.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji.
5.Kopie i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (w tym świadectwa pracy).
6.Referencje – o ile są w posiadaniu kandydata.

Termin i miejsce składania dokumentów
Osoby ubiegające się o w/w stanowisko powinny złożyć komplet wymaganych dokumentów do dnia 23.01.2012 r. w Urzędzie Gminy -Punkt Obsługi Klienta (parter) do godz.15:00

Inne informacje
Postępowanie rekrutacyjne będzie składało się z dwóch etapów:
1) Etap pierwszy polegał będzie na ocenie spełnienia przez kandydatów warunków formalnych niniejszego ogłoszenia;
2) Etap drugi - Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni do dalszej rekrutacji na którą składać się będzie:
a) test sprawdzający wiedzę w szczególności z zakresu:
-Kodeksu Postępowania Administracyjnego
-Instrukcji kancelaryjnej
-Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
-Ustawy – Prawo budowlane
-Ustawy o drogach publicznych


b) Pięć osób z najlepszymi wynikami testu zostanie zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną w celu sprawdzenia umiejętności praktycznych po którym zostanie podjęta ostateczna decyzja o zatrudnieniu wybranej osoby.
O terminach postępowania rekrutacyjnego każda z osób ubiegających się o w/w stanowisko zostanie powiadomiona indywidualnie.
Dokumenty złożone przez kandydatów na w/w stanowisko nie będą zwracane po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-01-09 12:12 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0