:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 720 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XVII/93/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw w Gminie Lipowa oraz zasad ich wypłacania


Uchwała Nr XVII/93/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw w Gminie Lipowa oraz zasad ich wypłacaniaNa podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 r. ze zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1


Sołtysowi na czas pełnienia funkcji sołtysa przysługuje zryczałtowana miesięczna dieta w wysokości 400 zł.

§ 2


W przypadku niewywiązywania się z pełnionej funkcji Rada Gminy może znieść lub obniżyć dietę sołtysowi.

§ 3


Traci moc uchwała nr VI/35/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2011 r.
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-01-02 13:39 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek