:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 656 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XVII/86/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: podatku od środków transportowych na 2012 rok


Uchwała Nr XVII/86/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie: podatku od środków transportowych na 2012 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 ze zm. ) art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ( M.P. z 25.10.2011 r. Nr 95, poz. 961 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20.10.2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. ( M.P. z 25.10.2011 r. Nr 95, poz.962 )

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:§ 1Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 jak w zał. nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3Traci moc Uchwała Nr XLIII/303/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2011 rok.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.


Lista załączników do artykułu :

  za._nr_1_do_uchway_xvii_86__rod.tran.2012_r..pdf 95.41 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-01-02 13:04 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
2 2012-01-02 13:33 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0