:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 665 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XVII/89/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.


Uchwała nr XVII/89/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 18a, 19 pkt 1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:§ 1Wprowadzić na obszarze Gminy Lipowa opłatę od posiadania psów przez osoby fizyczne.

§ 2


Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 55,00 zł od jednego psa.

§ 3


1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4


Wpłaty opłaty można dokonywać w kasie urzędu lub bezpośrednio na konto Urzędu Gminy Lipowa.

§ 5


Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od psów utrzymywanych w celu pilnowania budynku mieszkalnego po jednym na każdą posesję.

§ 6


Traci moc Uchwała Nr XLIII/304/ 10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.

§ 7


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 8


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-01-02 13:11 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0