:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Decyzje środowiskowe artykuł wyświetlony 684 razy Strona do wydruku

OBWIESZCZENIE


Lipowa, dnia 19.12.2011 r.

Wójt Gminy Lipowa
34-324 Lipowa
OchŚr.6220.31.2011

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji środowiskowej stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 72 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

zawiadamiam


strony postępowania, że na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w dniu 19.12. 2011 r. została wydana decyzja środowiskowa znak: OchŚr.6220.30.2011 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S relacji Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w miejscowości Twardorzeczka wraz z poprawą odwodnienia”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lipowa po. nr 3 (parter) w godzinach od 7.00 – 15.00
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Gminy Lipowa.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Wójt Gminy Lipowa
Stanisław CaputaHistoria zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-12-19 12:53 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0