:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 827 razy Strona do wydruku

Wójt Gminy Lipowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, inwestycji, dróg i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Lipowej


Zawiadomienie

Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zmianami)


Wójt Gminy Lipowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. budownictwa, inwestycji , dróg i zagospodarowania
przestrzennego w Urzędzie Gminy w Lipowej


Wymagania konieczne

1.Wykształcenie wyższe techniczne – budowlane.
2.Co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku w branży budowlanej
lub pokrewnej.
3.Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
4.Praktyczna wiedza w zakresie budownictwa, dróg i zagospodarowania
przestrzennego.
5.Znajomość praw i obowiązków pracownika samorządowego.
6.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych.
7.Umiejętność pracy w zespole.
8.Rzetelność i odpowiedzialność.
9.Znajomość obsługi programów komputerowych Microsoft Office Excel,
Microsoft Office Word.

Wymagania pożądane

1.Doświadczenie zawodowe.

Główne obowiązki
1.Nadzorowanie inwestycji gminnych, uczestniczenie w odbiorach
oraz koordynowanie innych inwestycji na terenie Gminy.
2.Organizowanie przetargów na roboty drogowe, modernizację
i ochronę oraz zimowe utrzymanie dróg.
3.Przygotowywanie materiałów dotyczących studium oraz planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy.
4.Wspólpraca przy projektach planu zagospodarowania Gminy.
5.Wspólpraca przy projektach studium zagospodarowania
przestrzennego Gminy.
6.Przygotowywanie specyfikacji przetargowych dotyczących studium
i planu.
7.Inne zlecone przez pracodawcę.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.CV i list motywacyjny.
2.Kopia dyplomu ukończenia szkoły – uczelni.
3.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
4.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji.
5.Kopie i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (w tym świadectwa pracy).
6.Referencje – o ile są w posiadaniu kandydata.

Termin i miejsce składania dokumentów
Osoby ubiegające się o w/w stanowisko powinny złożyć komplet wymaganych dokumentów do dnia 30.11.2011 r. w Urzędzie Gminy -Punkt Obsługi Klienta (parter) do godz.15:00

Inne informacje
Postępowanie rekrutacyjne będzie składało się z dwóch etapów:
1) Etap pierwszy polegał będzie na ocenie spełnienia przez kandydatów warunków formalnych niniejszego ogłoszenia;
2) Etap drugi - Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni do dalszej rekrutacji na którą składać się będzie:
a) test sprawdzający wiedzę w szczególności z zakresu:
-Kodeksu Postępowania Administracyjnego
-Instrukcji kancelaryjnej
-Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
-Ustawy – Prawo budowlane
-Ustawy o drogach publicznych

b) Pięć osób z najlepszymi wynikami testu zostanie zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną w celu sprawdzenia umiejętności praktycznych po którym zostanie podjęta ostateczna decyzja o zatrudnieniu wybranej osoby.
O terminach postępowania rekrutacyjnego każda z osób ubiegających się o w/w stanowisko zostanie powiadomiona indywidualnie.
Dokumenty złożone przez kandydatów na w/w stanowisko nie będą zwracane po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-11-18 13:54 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0