:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 740 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XVI/75/11 RADY GMINY LIPOWA z dnia 27 października 2011 r.


Uchwała nr XVI/75/11
RADY GMINY LIPOWA
z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. nr 5, poz. 13), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowa na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2) Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowa, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/75/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 27 października 2011 r.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA LIPOWA

§ 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW
1) Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowa następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a Gminą Lipowa zwaną dalej Gminą.
2) Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy wraz z załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do naliczenia opłaty za korzystanie z przystanków.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW

1) Korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowa jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z przystanków jest ustalana przez Radę Gminy Lipowa w drodze uchwały.
2) Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca.
3) Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:
a) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,
b) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym.

§ 3. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

1) Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku, gdy:
a) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatoki,
b) z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w ust. 2.
2) Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Gminę formy i rozmiaru tabliczki przystankowej.
3) Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.
Lista załączników do artykułu :

  zacznik_nr_2_do_uchway_nr_75.doc 56.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-11-07 13:33 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0