:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 684 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XIV/69/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wyk


Uchwała Nr XIV/69/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 września 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późń. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Lipowa uchwala co następuje:

§ 1


W uchwale Nr VIII/42/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :Gmina Lipowa wyemituje 5.400 sztuk (słownie ilość: pięć tysięcy czterysta) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, (słownie złotych: jeden tysiąc), przy czym maksymalna wartość nominalna emisji obligacji nie przekroczy kwoty 5.400.000 zł (słownie złotych: pięć milionów czterysta tysięcy).

2. § 2 Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie:

1) Planowanych wydatków majątkowych w roku budżetowym 2011 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów w 2011 roku.


3. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w roku 2011, nie później niż 30 grudnia 2011r. w następujących seriach:
a) seria A11 o wartości 300.000 zł,
b) seria B11 o wartości 300.000 zł,
c) seria C11 o wartości 300.000 zł,
d) seria D11 o wartości 300.000 zł,
e) seria E11 o wartości 300.000 zł,
f) seria F11 o wartości 500.000 zł,
g) seria G11 o wartości 500.000 zł,
h) seria H11 o wartości 500.000 zł,
i) seria I11 o wartości 500.000 zł,
j) seria J11 o wartości 500.000 zł,
k) seria K11 o wartości 500.000 zł,
l) seria L11 o wartości 500.000 zł,
m) seria M11 o wartości 400.000 zł.

4. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Lipowa uzyskanych w latach 2011-2024.
5. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) seria A11 z datą wykupu po upływie 1 roku od daty emisji,
2) seria B11 z datą wykupu po upływie 2 lat od daty emisji,
3) seria C11 z datą wykupu po upływie 3 lat od daty emisji,
4) seria D11 z datą wykupu po upływie 4 lat od daty emisji,
5) seria E11 z datą wykupu po upływie 5 lat od daty emisji,
6) seria F11 z datą wykupu po upływie 6 lat od daty emisji,
7) seria G11 z datą wykupu po upływie 7 lat od daty emisji,
8) seria H11 z datą wykupu po upływie 8 lat od daty emisji,
9) seria I11 z datą wykupu po upływie 9 lat od daty emisji,
10) seria J11 z datą wykupu po upływie 10 lat od daty emisji,
11) seria K11 z datą wykupu po upływie 11 lat od daty emisji,
12) seria L11 z datą wykupu po upływie 12 lat od daty emisji,
13) seria M11 z datą wykupu po upływie 13 lat od daty emisji.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-10-18 07:17 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz
2 2011-10-18 08:57 zmiana treści Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0